Lokalföreningar

Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för landets barnmorskor och barnmorskestuderande. Barnmorskeförbundet är geografiskt indelat i lokalföreningar. Lokalföreningen har egen styrelse och lokal aktivitet med årsmöte och medlemsmöten. Som medlem i Barnmorskeförbundet tillhör man också alltid en lokalförening.

Förbundsstämman (ombudsmötet) är Barnmorskeförbundets högsta beslutande organ. Då deltar två ombud, representanter från alla lokalföreningars styrelser, och fastställer kommande verksamhetsplan samt väljer ny förbundsstyrelse. Lokalföreningar och medlemmar kan lämna motioner till förbundsstämman. Ombuden röstar och fattar beslut om motioner och propositioner. Vart annat år träffas förbundsstyrelsen och alla lokalföreningsordföranden för en rådgivande ordförandekonferens.

Vill du engagera dig i Barnmorskeförbundet och lokalföreningen? Kontakta oss!

Ändamålet med lokalföreningens/sällskapets verksamhet är att:
Främja barnmorskans professionella utveckling.
Verka för forskning och utveckling inom barnmorskans verksamhetsområde.
Verka för att barnmorskans yrkesutövning vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Verka för att barnmorskeutbildningen bedrivs så att den professionella utvecklingen av barnmorskan främjas.
Verka för nationellt, nordiskt och internationellt samarbete inom barnmorskans verksamhetsområde.
Verka för samarbete med andra, barnmorskan närstående, organisationer.
Verka för sexuell och reproduktiv hälsa utifrån ett rättighetsperspektiv.
Ta initiativ till och medverka i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens framåtskridande för kvinnors och barns hälsa.
Lokalföreningen ska verka för god sammanhållning inom Svenska Barnmorskeförbundet.
Stadgar för lokalförening/sällskap inom Svenska Barnmorskeförbundet
(Normalstadga 1999, uppdaterad 2013, 2015)

Senast uppdaterat: 2017-03-15