Om du blivit anmäld

Information och råd om du blivit anmäld.

Att ha blivit anmäld eller varit inblandad i en allvarlig händelse innebär för de flesta en period av självrannsakan, skuld och tvivel. Varje verksamhet bör ha en beredskap för hur personalen då ska tas omhand. Arbetsgivaren ska ge dig nödvändigt stöd om du varit inblandad i en vårdskada eller blivit anmäld, i första hand ska du få hjälp från chefen och eller den förtroendevalda barnmorskan på den egna arbetsplatsen. Lämpligt stöd kan t ex vara genomgång av händelsen, samtalsstöd från företagshälsovården men ibland är stödet från en kollega den bästa hjälpen.

Du kan också få professionellt stöd av Svenska Barnmorskeförbundet och SRATs förhandlare samt förbundsjurist (se kontaktuppgifter nedan). När du tar kontakt med oss sker det under sekretess.

Utredningar av en allvarlig händelse tar ofta lång tid. Om du varit inblandad in en händelse som du tror kan bli föremål för utredning bör du skriva ner händelseförloppet så snart som möjligt efter det inträffade. Be också kollegor som var på arbetet vid tillfället att skriva ner sin minnesbild av händelseförloppet.

I många fall blir du uppmanad att skriva ett yttrande där du redogör för det inträffade, då kan dina egna anteckningar från tillfället vara av stort värde. Yttrandet ska vara en saklig redogörelse av händelsen och kan ha stor betydelse för den slutliga bedömningen. Yttrandet ska därför utformas med omsorg. Längre ner finns information om vad du kan tänka på när du skriver ett yttrande.

Klagomålsärenden
Enskilda personer, exempelvis patienter eller närstående, kan göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och klaga på både verksamhet och personal inom hälso- och sjukvården. Men de ska först vända sig till den verksamhet som vårdat dem eller till patientnämnden. Patientnämnden ska främst hjälpa den enskilda personen att framföra sitt klagomål till vårdgivaren och att få klagomålet besvarat. Patientnämnderna har inga disciplinära befogenheter.

När ett klagomålsärende är utrett redovisar IVO sin bedömning av om vårdgivaren och/eller hälso- och sjukvårdspersonalen har följt aktuella lagar och föreskrifter och agerat på ett lämpligt sätt med hänsyn till patientsäkerheten. IVO dömer inte ut några disciplinpåföljder mot hälso- och sjukvårdspersonal, men kan utdela kritik mot både vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal. IVOs beslut går inte att överklaga.

Här kan du läsa mer om hur IVO utreder och hanterar klagomålsärenden.

Allvarlig vårdskada/lex Maria-anmälan
Vårdgivaren är skyldig att arbeta systematiskt för en god patientsäkerhet. Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. 

När vårdgivaren fått rapport om en händelse som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska händelsen utredas. Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga vad som orsakat händelsen och vad man kan göra för att något liknande inte ska inträffa igen. I utredningen ingår ofta den involverade personalens yttranden. Oftast finns flera bakomliggande faktorer som haft betydelse för det inträffade. En s.k. händelseanalys visar ofta på komplexiteten runt en händelse där flera samverkande faktorer på systemnivå lett till fram till vårdskadan.

Om vårdgivaren kommer fram till att vårdskadan är allvarlig eller att det funnits risk för allvarlig vårdskada, ska vårdgivaren snarast anmäla detta till IVO enligt lex Maria. Vårdgivaren ska även lämna in en utredning av händelsen.

IVOs uppgift är sedan att granska vårdgivarens utredning och slutsatser. Om slutsatserna framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter, avslutar IVO ärendet. Om lex Maria-utredningen inte uppfyller gällande lagkrav, eller om det framkommer andra allvarliga brister relaterat till patientsäkerheten, kan IVO öppna ett initiativärende för att ytterligare granska den aktuella verksamheten.

IVO kan också besluta om granskning av en enskild legitimerad yrkesutövare. Om IVO anser att det finns skäl för prövotid eller återkallelse av legitimationen gör IVO en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Det är sedan HSAN som fattar beslut om eventuella åtgärder.

Råd när du ska skriva ett yttrande:

  • Skriv på dator, skicka inte in handskrivna yttranden.
  • Skriv inte något förhastat eller ogenomtänkt. Man bör inte heller låta andra som har intresse av hur ärendet kommer att bedömas, få möjlighet att påverka svaret.
  • Bemöt anmälan på ett saklig sätt, ta bara med det som är relevant i förhållande till anmälan.
  • Kritisera inte anmälaren även om du känner dig orättvist anmäld.
  • Skriv så att både anmälaren och IVO förstår vad du menar, undvik helst förkortningar och fackuttryck.
  • Inled gärna ditt yttrande med en kort beskrivning av din utbildning och erfarenhet och vilka arbetsuppgifter du har.
  • Beskriv hur arbetssituationen var vid det anmälda tillfället. Ta upp bemanning, kompetens, arbetsbelastning, överbeläggningar och annat i vårdmiljön som kan ha påverkat händelseförloppet.
  • Ange även om det saknas skriftliga riktlinjer och rutiner som kan ha haft betydelse för händelseförloppet.
  • SRATs förbundsjurist kan vid behov vara dig behjälplig i de juridiska formuleringarna.

Ta kontakt med:
1.      SRATs handläggare eller/och förbundsjurist via mejl: eller via telefon växel 08-442 44 60. Se öppettider på hemsida www.srat.se/Kontakt
2.      Svenska Barnmorskeförbundet via mejl

Här kan du läsa mer om lex Maria-anmälan och utredning av personal:

Socialstyrelsen HSLF 2017:40

IVO Yrkesverksam anmäla och rapportera

Här kan du läsa om patientsäkerhetslagen och definitionen av olika begrepp:

Socialstyrelsen Patientsäkerhet

Senast uppdaterat: 2022-06-08