Vårdfrågor

Råd om vård, information, statistik, kvalitetsregister, patientsäkerhetsarbete och webbutbildning.
Nationellt och internationellt för hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten.

1177.se – 1177 Vårdguiden – Råd om vård dygnet runt. Landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Välj landstingsregion. Här hittar du information på svenska om graviditeten, barn, föräldrar och amning. Se informationsfilmer på andra språk.

Amningshjälpen – Här får du rådgivning och hjälp i amningsfrågor.

Bäckenbottenutbildning – utbildningsprogram för barnmorskor och läkare. Rekommendationer och patientinformation. Förebygga, hitta, behandla och följa upp förlossningsskador i bäckenbotten på kort och lång sikt. Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi & Svenska Barnmorskeförbundet.

COCHRANE – Cochrane Library – Independent high-quality evidence for health care descion making.

Cordclamping – Latest research on cordclamping – forskning om avnavling.

CTGutbildning.se – programmet har tagits fram av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet och Svenska Barnläkareföreningens neonatalsektion.

EURO PERISTAT – Better statistics for better health for pregnant women and their babies.

Folkhälsomyndigheten – nationellt ansvar för folkhälsofrågor.

Giftinformationscentralen – svarar på frågor om akuta förgiftningar, telefonrådgivning dygnet runt för allmänheten och sjukvården.

Graviditetsregistret – Graviditetsregistret är det nya namnet för mödrahälsovårdsregistret(MHV), fosterdiagnostikregistret(PNQf) och det obstetriska kvalitetsregistret(PNQo). Syftet är att kunna spegla vårdkedjan mödrahälsovård – fosterdiagnostik – förlossning i ett gemensamt kvalitetsregister.

Hedersförtryck.se – Länsstyrelsen Östergötland

IVO – Inspektionen för vård och omsorg

INFPREG – information om infektioner under graviditet för hälso- och sjukvården och allmänheten.

Janusmed Fosterpåverkan – Läkemedel och fosterpåverkan

Janusmed Amning – Läkemedel och amning

Kvinnofridslinjen – 020-50 50 50 – för dig som är utsatt för hot, våld eller sexuella övergrepp.

Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete,
Socialstyrelsen (2016). Könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnorSocialstyrelsen webbutbildning (2015).

Lagar Sveriges riksdag
Abortlag (1974:595)
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientlag (2014:821)
Patientsäkerhetslag (2010: 659)

Livsmedelsverket – kostråd för gravida, ammande och spädbarn.
Livsmedelsverket Nationella Amningskommittén.

Läkemedelsverket

Medicinska födelseregistret Socialstyrelsen
Sedan 1973 finns det ett rikstäckande medicinskt födelseregister (MFR) över samtliga graviditeter som lett till förlossning. Registret omfattar uppgifter om själva graviditeterna, förlossningarna och om de nyfödda barnen. Uppgifter om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn rapporteras av mödrahälsovården, förlossningsvården och nyföddhetsvården till det medicinska födelseregistret. Syftet med registret är att det ska vara ett underlag för analys av risker för kvinnor och barn under graviditet, förlossning och nyföddhetsperioden. Särskilt register för övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser.

Mer än bara mamma – Socialstyrelsen

Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa – ARG-rapport nr 76
(Publicerad 2008, uppdaterad webbversion 2016 ).

NAFIA – Nordiska Arbetsgruppen För Internationella Amningsfrågor är sedan 2014 en arbetsgrupp inom amningshjälpen.

NCK – Nationellt Centrum för Kvinnofrid Kunskapsbanken,
Uppsala Universitet.

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga – Nka:
Barn som anhöriga.

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning – Q-IVF

Neonatal HLR – neohlrutbildning.se

Reproduktiv livsplan – en plan för framtiden

The WHO Reproductive Health Library
The WHO Reproductive Health Library (RHL) is an electronic review journal published by the Department of Reproductive Health and Research at WHO Headquarters in Geneva, Switzerland. RHL takes the best available evidence on sexual and reproductive health from Cochrane systematic reviews and presents it as practical actions for clinicians (and policy-makers) to improve health outcomes, especially in developing countries.

Rikshandboken Barnhälsovård – för professionen.

Ryggbedövning vid vaginal förlossning – SFOAI/SFAI:s råd för ryggbedövning vid vaginal förlossning, SFOAI Svensk förening för obstetrisk anestesi och intensivvård.

Samlat stöd för patientsäkerhet – Socialstyrelsen.

SBU – statens beredning för medicinsk och social utvärdering.
Graviditet, förlossning och vården efteråt (2023)

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? – Socialstyrelsen.

Signekursen – Träna avslappning. Signekursen har tagits fram av Svenska Barnmorskeförbundet för att blivande föräldrar ska kunna träna andning och avslappning inför barnafödandet.

Socialstyrelsen – Graviditet och förlossning.
Statistik, kunskapsstöd och nationella riktlinjer.
Minskade fosterrörelser – Kunskapsstöd med nationella riktlinjer (2016) Socialstyrelsen.

Stillbirth – en stilla födsel. För dig som mist ett barn före födelsen, för dig som är närstående till någon som mist sitt barn och för dig som möter föräldrarna i vården.

Strålsäkerhetsmyndigheten –  Ultraljudsundersökning vid graviditet ”…rekommenderar gravida att endast genomgå ultraljudsundersökningar när det finns ett medicinskt syfte och när nyttan med undersökningen är större än risken för skadliga effekter…” (2010-07-05/2018).

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister – SNQ

Säker Förlossningsvård (Löf)- Rekommendationer och råd till hälso- och sjukvården och föräldrar, program för utbildning och kunskapskontroll. Läs mer under Förbundet/Samarbeten/Säker förlossning.

umo.se – Ungdomsmottagning på nätet.

Vem för göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården – Socialstyrelsen.

Vårdanalys – Myndigheten för vård och omsorgsanalys.

Vårdhandboken – kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder.

Vänta och föda barn – en broschyr inför förlossningen.
Ett interaktivt arbetsinstrument under graviditet och förlossning. För kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning men även kvinnor som inte har svenska språket som sitt modersmål. Ett lättläst dokument med illustrationer och foton.
Från SUF-kunskapscentrum, Uppsala.

webbkursomvald.se – En introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Länsstyrelserna, Socialstyrelsen.

youmo.se – Ungdomsmottagning på nätet – fem språk

Senast uppdaterat: 2024-02-23