Barnmorskeutbildning

Barnmorskeutbildning finns på elva orter i Sverige. Barnmorskeprogrammet är på avancerad nivå och bedrivs på högskolor och universitet. Det krävs sammanlagt 4,5 års studier för att utbilda sig till barnmorska i Sverige.

I Sverige finns för närvarande elva högskolor och universitetet med Barnmorskeprogram:
Stockholm KI, Stockholm Sophiahemmet, Göteborg (Masterprogram), LundUmeåBoråsFalunLinköpingKalmar, Västerås och  Uppsala. 

(Högskolan i Skövde har examensrätt.)

Hur blir man legitimerad barnmorska?

För att få utbilda sig till barnmorska i Sverige krävs att man har legitimation som sjuksköterska. Barnmorskeutbildningen är på avancerad nivå och leder fram till barnmorskeexamen som ligger till grund för en legitimation som barnmorska.
Enligt svensk utbildningsmodell är legitimerad barnmorska (RNRM).

  • Sjuksköterskeutbildning vid högskola/universitet 180 poäng (3 år).
  • Legitimation utfärdad av Socialstyrelsen – rätt att praktisera som sjuksköterska (RN).
  • Barnmorskeutbildning vid högskola universitet/90 poäng (1½ år) magisterexamen. Examensbevis barnmorska.
  • Legitimation – rätt att praktisera som barnmorska (RN RM).
  • Förskrivningsrätt för legitimerad barnmorska – behörighet att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte.

För barnmorskeexamen skall studenten

– visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa,
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
– visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet, och – visa kunskap om relevanta författningar.

Högskoleförordning (1993:100)

Kompetensområdet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

En legitimerad barnmorska kan vara verksam inom ett brett arbetsfält.
Barnmorskan arbetar inom mödrahälsovård och förlossningsvård och på BB med vård under postnatalperioden och amningsrådgivning. Barnmorskor är verksamma inom gynekologi på vårdavdelningar och mottagningar och inom abortvården.
Barnmorskan arbetar med preventivmedelsrådgivning och förskrivning samt på ungdomsmottagningar. Barnmorskor är också verksamma inom fostermedicin och ultraljudsdiagnostik samt vid utredningar och behandling med assisterad reproduktiv teknik (ART).

För en del områden och barnmorsketjänster krävs särskild kompetens. Utbildning kan ibland ges internt på arbetsplatsen, som kurser & uppdragsutbildningar, eller via specialistföreningar och professionella organisationer. Vissa områden kräver akademisk utbildning på högskolenivå. Arbetsgivaren har också ett ansvar att tillse att anställd personal (barnmorska) har den kompetens som erfordras för att utföra arbetet.

Legitimerad Barnmorska
Socialstyrelsen: Ansökan om legitimation.

Socialstyrelsen: Legitimation och specialistkompetens.
Utbildad i Sverige, Utbildad inom EU eller EES, Utbildad utanför EU och EES.

Senast uppdaterat: 2023-11-01