Kunskapsunderlag Hållbar livsstil

Hållbar livsstil. Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning.

Mödrahälsovården i Sverige utgör en viktig del i landets folkhälsoarbete, når ut till alla gravida och har ett gott anseende hos befolkningen. Det ger möjlighet att stärka en positiv utveckling genom att verka för att minska ohälsa i befolkningen och främja jämlik och personcentrerad vård. Hälften av alla kvinnor har en eller flera ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen 2018). Kroniska sjukdomar och fetma kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen 2018, WHO, 2020).

Genom medel från Socialstyrelsen, som fått regeringens uppdrag att genomföra insatser att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar, tog Svenska Barnmorskeförbundet 2017 fram ett kunskapsunderlag om levnadsvanor. Svenska Barnmorskeförbundet har genom medel från statsbidraget för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande sjukvård uppdaterat kunskapsunderlaget (2021).

Hållbar livsstil
Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning (2021)

Syftet med kunskapsunderlagen är att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva metoder inom området. Kunskapsunderlagen riktar sig till barnmorskor inom mödrahälsovården, samt till barnmorskor inom andra verksamheter såsom ART och BB-vård.

Kunskapsunderlagen ger rekommendationer om prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor om tobak-, och alkoholbruk, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, samt vid amning och psykisk ohälsa. Underlaget innehåller även kunskapsunderlag om metoden motiverande samtal, MI.

Vi hoppas att kunskapsunderlaget kommer att fungera som stöd i det dagliga arbetet och bidra till kunskapsutveckling inom professionen.

Projektledare Goda levnadsvanor Susanne Åhlund Barnmorska, PhD

Kunskapsunderlaget Hållbar livsstil
Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning (2021)

 

Senast uppdaterat: 2021-03-01