Nätverk

Här hittar du information om de nätverk som finns till stöd för dig som arbetar och verkar som barnmorska inom olika verksamhetsområden.

FARG-SFOG Familjeplanering: preventivmedel och inducerad abort.

AMNIS: Amningsnätverket i Sverige – Amningsnätverket i Sverige bildades november 2000. Nätverket består av representanter från yrkesgrupper, professionföreningar och frivilliga organisationer som sprider kunskap om amning till sina målgrupper.

Doktorandnätverk för barnmorskor.
Kontakta doktorandrepresentant i Vetenskapliga Rådet. Facebookgrupp: Barnmorskeförbundets nätverk för doktorerande barnmorskor.

Nationellt bäckenbottennätverk – bäckenbottenskador vård, omhändertagande och uppföljning. Nationellt Bäckenbottennätverk har regelbundna möten och finns som sluten facebookgrupp. Kontaktpersoner är Susanne Carlsson Kalmar, Clara Björklund Södertälje och Karin Fjällström Västerås för förlossning och Eva Karlström Dalarna och Ann Olsson för BBM/ eftervård.

Nationellt nätverk BB hemma. För personal som arbetar med BB vård i hemmet. Utbyte av kunskap, erfarenhet och information. Regelbundna nationella möten.  Kontaktpersoner: (Skåne), (Skåne),  (Västra Götaland).

NUB – Nationellt nätverk för Ultraljudsbarnmorskor
Informations- och kunskapsutbyte för ultraljudsbarnmorskor inom den obstetriska ultraljudsverksamheten. Regelbundna nationella möten. Arbetar med kompetensstege för utbildning av ultraljudsbarnmorskor. Kontaktperson för NUB är , ultraljudsbarnmorska och verksamhetschef Ultragyn, Stockholm.
NUB samarbetar med RUD och Ultra-Arg.

Nätverket för barnmorskor verksamma inom sexuell och reproduktiv hälsa där missbruk/beroende förekommer – Nätverket har möten för vidareutbildning och erfarenhetsutbyte. Kontakt: Mödra- och Barnhälsovårdsteamet i Haga Göteborg, leg barnmorska Maria Bohman.

Nätverk Caseload – vårdformen caseload midwifery Karolinska Huddinge i Stockholm: Min barnmorska. Slutrapport projekt Min Barnmorska (20180901-20221231), mer information barnmorskan Marie Ekborn.
Caseload-projekt Barnmorska hela vägen Sollefteå, mer information barnmorskan Ingegerd Hildingsson. Projekt med ett utökat mödrahälsovårdsuppdrag, Sollefteå Västernorrland. Caseload Uppsala.

Nätverk för juniora forskande barnmorskor
Nätverk för juniora forskare/disputerade barnmorskor (start 2020) finns som facebookgrupp. Kontakt:

RUD Riksföreningen inom ultraljudsdiagnostik

Samordningsbarnmorskorna inom mödrahälsovården i Sverige har ett eget nätverk för informations- och kunskapsutbyte och har regelbundna möten och konferenser. Kontakt:
Anna Dahlin, ordförande:
Nina-Mariia Alakulju, ordförande:
Ulrika Bjällmark, sekreterare: 

SFOG Arbets- och referensgrupper

SFPOG Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi, är en nationell gren av International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, ISPOG.

Svensk sjuksköterskeförening – sektioner och nätverk
Sammanslutningar av sjuksköterskor som är intresserade av ett specialområde. Det finns drygt femtio sektioner och nätverk anslutna till Svensk sjuksköterskeförening.

Senast uppdaterat: 2023-11-07