Nätverk

Här hittar du information om de nätverk som finns till stöd för dig som arbetar och verkar som barnmorska inom olika verksamhetsområden.

Abortvård – fristående nätverk/facebookgrupp för barnmorskor verksamma inom abortvård.

FARG-SFOG Familjeplanering: preventivmedel och inducerad abort.

AMNIS: Amningsnätverket i Sverige – Amningsnätverket i Sverige bildades november 2000. Nätverket består av representanter från yrkesgrupper, professionföreningar och frivilliga organisationer som sprider kunskap om amning till sina målgrupper.

Doktorandnätverk för barnmorskor.
Kontakta doktorandrepresentant i Vetenskapliga Rådet. Facebookgrupp: Barnmorskeförbundets nätverk för doktorerande barnmorskor.

Internationellt nätverk – läs mer under Internationella Rådet.

Nationellt bäckenbottennätverk – bäckenbottenskador vård, omhändertagande och uppföljning. Nationellt Bäckenbottennätverk har regelbundna möten och finns som sluten facebookgrupp. Kontakt: barnmorskorna Susanne Carlsson, Ann Olsson och Jenny Kugelberg.

Nationellt nätverk för barnmorskor med verksamhetsområde gynekologi
Nätverket samlar barnmorskor med fokus att utveckla barnmorskans roll inom gynekologi genom hela kvinnans livscykel – preventivmedelsrådgivning/förskrivning, sexualrådgivning, screeningverksamhet, abortvård, behandling av sexuellt överförbara sjukdomar, gynekologisk vård och klimakterierådgivning. Start 2020, kontaktperson: barnmorskan Anna Wängborg:

Nationellt hbtqi-nätverk för barnmorskor (RFSL)
Startade 2019 som en del av RFSL:s projekt “Regnbågsfamiljer i väntan” (2019-2021). Facebookgrupp: ”Nationellt hbtqi-nätverk för barnmorskor”.
Nätverket administreras av RFSL.

NUB – Nationellt nätverk för Ultraljudsbarnmorskor
Informations- och kunskapsutbyte för ultraljudsbarnmorskor inom den obstetriska ultraljudsverksamheten. Regelbundna nationella möten. Arbetar med kompetensstege för utbildning av ultraljudsbarnmorskor. Kontaktperson för NUB är , ultraljudsbarnmorska och verksamhetschef Ultragyn, Stockholm.
NUB samarbetar med RUD och Ultra-Arg.

Nätverket för barnmorskor verksamma inom sexuell och reproduktiv hälsa där missbruk/beroende förekommer – Nätverket anordnar regelbundna möten för vidareutbildning och erfarenhetsutbyte. Kontakt: , barnmorska, Mödra- och Barnhälsovårdsteamet i Haga Göteborg.

Nätverk Caseload – vårdformen caseload finns sedan 2018 på Karolinska Huddinge i Stockholm: Min barnmorska, mer information barnmorskan Mia Ahlberg. Tidigare caseload-projekt Barnmorska hela vägen Sollefteå, mer information barnmorskan Ingegerd Hildingsson,  och caseload Uppsala. Projekt med ett utökat mödrahälsovårdsuppdrag, Sollefteå Västernorrland. Kontaktperson barnmorskan

Nätverk för juniora forskande barnmorskor
Nätverk för juniora forskare/disputerade barnmorskor (start 2020) finns som facebookgrupp. Kontakt:

RUD Riksföreningen inom ultraljudsdiagnostik

Samordningsbarnmorskorna inom mödrahälsovården i Sverige har ett eget nätverk med regelbundna möten och konferenser.

SFOG Arbets- och referensgrupper

SFPOG Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi, är en nationell gren av International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, ISPOG.

Svensk sjuksköterskeförening – sektioner och nätverk
Sammanslutningar av sjuksköterskor som är intresserade av ett specialområde. Det finns drygt femtio sektioner och nätverk anslutna till Svensk sjuksköterskeförening.

Senast uppdaterat: 2022-03-27