Nätverk

Här hittar du information om de nätverk som finns till stöd för dig som arbetar och verkar som barnmorska inom olika verksamhetsområden.

Abortvård – nätverk för barnmorskor verksamma inom abortvård.
Facebookgrupp.

AMNIS: Amningsnätverket i Sverige – Amningsnätverket i Sverige bildades i november 2000. Nätverket består av representanter från yrkesgrupper, professionföreningar och frivilliga organisationer som sprider kunskap om amning till sina målgrupper.

Doktorandnätverk – kontakta doktorandrepresentant i Vetenskapliga Rådet.
Facebookgrupp: Barnmorskeförbundets nätverk för doktorerande barnmorskor.

Internationellt nätverk – Läs mer under Internationella Rådet.

Nationellt hbtqi-nätverk för barnmorskor – Nätverket startade 2019 som en del av RFSL:s projekt “Regnbågsfamiljer i väntan”, i samarbete med Svenska Barnmorskeförbundet. Nätverket administreras av barnmorskor inom projektet på RFSL. Är du intresserad av att vara en del av detta nätverk? Maila barnmorskorna i RFSL:s projekt:  eller sök upp den slutna gruppen direkt på facebook och gå med: ”Nationellt hbtqi-nätverk för barnmorskor”. Kontaktperson: Leg. Barnmorska Sofia Klittmark, RFSL.

NUB – Nationellt nätverk för Ultraljudsbarnmorskor
Informations- och kunskapsutbyte för ultraljudsbarnmorskor inom den obstetriska ultraljudsverksamheten. Regelbundna nationella möten. Arbetar med kompetensstege för utbildning av ultraljudsbarnmorskor. NUB samarbetar med RUD och Ultra-Arg. Kontaktperson för NUB är , ultraljudsbarnmorska och verksamhetschef Ultragyn, Stockholm.

Nätverket för barnmorskor verksamma inom sexuell och reproduktiv hälsa
där missbruk/beroende förekommer –
Nätverket anordnar regelbundna möten för vidareutbildning och erfarenhetsutbyte. Kontakt: , barnmorska på Tjej- och Killmottagningen, Göteborg eller , barnmorska, Mödra- och Barnhälsovårdsteamet i Haga Göteborg.

Nätverk Bäckenbottenskador – vård, omhändertagande och uppföljning.
Kontaktperson är barnmorskan, Danderyds sjukhus AB.

Nätverk Caseload – vårdformen caseload finns nu som två projekt  i landet, på Barnmorskemottagningen Hjärtat i Uppsala för förlossningsrädda förstföderskor och projekt Barnmorska hela vägen i Sollefteå, samt ett tredje projekt i uppstartsfas (2018-05) på Huddinge sjukhus i Stockholm. Kontaktperson barnmorskan , Västernorrland.

Nätverk nationellt arbete utlandsfödda
Kontaktperson: Jennie Dalsmark
Kontaktperson nätverksdag i Skövde, samt sammanställning av goda exempel: Eva Evaldsson.
Sammanställning av översättningsmaterial: Emma Cooper. 
Hör av dig om du vill var med i nätverket!

Samordningsbarnmorskorna inom mödrahälsovården i Sverige har ett eget nätverk med regelbundna möten och konferenser. Kontaktpersoner är Samordningsbarnmorska, Verksamhetutvecklare, Lokal objektspecialist verksamhet, Närhälsan MHV-teamet, Göteborg och , Barnmorska öppen vård, SAMBA / Vårdutvecklare, Kvinnohälsovården-Ungdomsmottagningen stab och ledning, Ambulans diagnostik och hälsa, Varberg, Region Halland.

SFOG Arbets- och Referensgrupper

Svensk sjuksköterskeförening – sektioner och nätverk
Sammanslutningar av sjuksköterskor som är intresserade av ett specialområde, exempelvis dermatologi och venereologi, smärtvård, barn, omvårdnadsinformatik, hbtq-sjuksköterskor, hygien- & smittskyddssjuksköterskor och skolsköterskor. Det finns drygt femtio sektioner och nätverk anslutna till Svensk sjuksköterskeförening.

Senast uppdaterat: 2019-09-24