Etiska rådet

Barnmorskans arbete grundar sig på den internationella etiska koden (Ethical Code for Midwives, International Confederation of Midwives 1993 /1999/2014). Den etiska koden tar hänsyn till kvinnor som personer med fullständiga mänskliga rättigheter, söker rättvisa för alla människor och jämlikhet när det gäller tillgång till hälsovård, baseras på ömsesidig respekt och tillit, samt tar hänsyn till varje människas egna värde.

Etiska rådet har till uppgift att 

 • stödja och uppmuntra barnmorskor till ökad etisk medvetenhet
 • medverka till att sprida forskningsresultat
 • medverka till utveckling inom barnmorskans kunskapsområde avseende etik och dess tillämpning i klinisk verksamhet
 • vara rådgivande i etiska frågor till Svenska Barnmorskeförbundets styrelse
 • bereda etiska frågeställningar på uppdrag av styrelsen
 • medverka i aktiviteter kring aktuella etiska frågeställningar.

Etiska rådets ledamöter har även en professionell kamratstödjande funktion till enskilda medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet SRAT som blivit anmälda (läs mer information och råd om du blivit anmäld.

När enskild ledamot företräder Svenska Barnmorskeförbundet ska förbundets syn och policy i aktuella frågeställningar föras fram. Rådet kan inte teckna förbundets firma.

Svenska Barnmorskeförbundet stadga (2019):
Rådets ledamöter är medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet och utses av förbundsstyrelsen. Rådet arbetar på uppdrag av styrelsen. Rådens arbetsordning (2020) fastställs av styrelsen.

Den internationella etiska koden för barnmorskor

Den internationella etiska koden för barnmorskor är framtagen av International Confederation of Midwives (ICM) 1993/1999/2014). Den internationella etiska koden för barnmorskor reviderades och antogs av ICM Council meeting i Prag 2014.
International Code of Ethics for MIdwives ICM (2014) Övriga  aktuella ICM Definitions.

Svensk översättning av den internationella etiska koden för barnmorskor (Svenska Barnmorskeförbundet).

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning: Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Barnmorskeförbundet (2018).

Övriga etiska koder

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (svensk översättning 2022), Svensk Sjuksköterskeförening. Code of Ethics for Nurses International Council of Nurses (2021).
Etiska Koder, Svenska Läkarsällskapet.

Konventioner & deklarationer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
International Human Rights Law, United Nations
Sexual and reproductive health and rights (United Nations Human Rights).
Universal Declaration of Human Rights  un.org

SMER – Statens Medicinsk-Etiska Råd har samlad information om internationella konventioner och deklarationer.

Ordförande och sammankallande för Etiska rådet är vice ordförande Erica Solheim (2022).

 

 • Erica Solheim

  Vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

  Erica Solheim
 • Lotta Andréasson Edman

  Barnmorska, Verksamhetsutvecklare MamaMia, Stockholm

  Lotta Andréasson Edman
 • Maria Ekelin

  Barnmorska, docent, Barnmorskeprogrammet vid Lunds Universitet

  Maria Ekelin
 • Hanna Möllås

  Barnmorska, sexolog och psykoterapeut, privat samtalsmottagning, Huskvarna

  Hanna Möllås
 • Hanna Ulfsdottir

  Barnmorska, PhD, universitetsbarnmorska Karolinskauniversitetssjukhuset

  Hanna Ulfsdottir

Senast uppdaterat: 2024-02-07