Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet utgör ett nationellt vetenskapligt forum för forskning och utveckling inom barnmorskans profession. Vetenskapliga rådet är rådgivande organ till förbundsstyrelsen. Rådets medlemmar är disputerade barnmorskor och utses av förbundsstyrelsen. I rådet ingår även en doktorandrepresentant.

Rådets uppgift är att främja forskning och utveckling inom barnmorskans verksamhetsområden och att sprida forskningsresultat nationellt och internationellt.

Rådet ska:

 • Utgöra sakkunnigt organ i vetenskapliga frågor inom barnmorskans verksamhetsområde och ge rådgivning och stöd i forsknings- och utvecklingsfrågor för Svenska Barnmorskeförbundets styrelse.
 • Verka för att arbetet inom barnmorskans profession genomförs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och är baserad på hög vetenskaplig kvalitet.
 • Verka för spridning av forskningsresultat för tillämpning i barnmorskans kliniska verksamhet samt främja det vetenskapliga innehållet inom barnmorskeutbildningens alla nivåer.
 • I sin verksamhet rikta sig till den egna professionen, det övriga vetenskapssamhället samt till det övriga samhället.
 • Genom representation i olika organ och genom internt arbete identifiera angelägna forskningsområden samt verka för att forskningens resursbehov tillgodoses.
 • Ta initiativ till att uppnå konsensus i angelägna begrepps- och definitionsfrågor samt medverka aktivt i teori- och metodutveckling inom forskningsområdet.
 • Stärka barnmorskans professionalisering genom att främja utvecklingen av kunskapsbasen, och dess tillämpning i så väl utbildning som klinisk verksamhet.

Disputerade legitimerade barnmorskor i Sverige (juni 2019).

 

Vetenskapliga Rådet

Ordförande och sammankallande för Vetenskapliga rådet är Mia Bariamani (2019)

 • Mia Barimani, styrelseledamot, ordförande och sammankallande i Vetenskapliga rådet, Leg. Barnmorska (RNRM), Docent i reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Mia Barimani, styrelseledamot, ordförande och sammankallande i Vetenskapliga rådet, Leg. Barnmorska (RNRM), Docent i reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm.
 • Marie Berg

  Professor, Vårdvetenskap, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

  Marie Berg
 • Anna-Karin Dykes

  Senior professor i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Lunds universitet, gästprofessor Malmö Högskola

  Anna-Karin Dykes
 • Cecilia Ekéus

  Professor i Reproduktiv Hälsa, Uppsala Universitet

  Cecilia Ekéus
 • Ingegerd Hildingsson

  Professor, Mittuniversitetet, Sundsvall, Uppsala universitet.

  Ingegerd Hildingsson
 • Ingela Wiklund

  Docent, ICM Board (2014-2017), World Bank

  Ingela Wiklund
 • Alexandra Goldberg

  Doktorand, leg. Barnmorska, Södersjukhuset Stockholm

  Alexandra Goldberg

Senast uppdaterat: 2020-01-28