Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet utgör ett nationellt vetenskapligt forum för forskning och utveckling inom barnmorskans profession. Vetenskapliga rådet är rådgivande organ till förbundsstyrelsen. Rådets medlemmar är disputerade barnmorskor och utses av förbundsstyrelsen. I rådet ingår även en doktorandrepresentant.

Rådets uppgift är att främja forskning och utveckling inom barnmorskans verksamhetsområden och att sprida forskningsresultat nationellt och internationellt.

Rådet ska:

 • Utgöra sakkunnigt organ i vetenskapliga frågor inom barnmorskans verksamhetsområde och ge rådgivning och stöd i forsknings- och utvecklingsfrågor för Svenska Barnmorskeförbundets styrelse.
 • Verka för att arbetet inom barnmorskans profession genomförs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och är baserad på hög vetenskaplig kvalitet.
 • Verka för spridning av forskningsresultat för tillämpning i barnmorskans kliniska verksamhet samt främja det vetenskapliga innehållet inom barnmorskeutbildningens alla nivåer.
 • I sin verksamhet rikta sig till den egna professionen, det övriga vetenskapssamhället samt till det övriga samhället.
 • Genom representation i olika organ och genom internt arbete identifiera angelägna forskningsområden samt verka för att forskningens resursbehov tillgodoses.
 • Ta initiativ till att uppnå konsensus i angelägna begrepps- och definitionsfrågor samt medverka aktivt i teori- och metodutveckling inom forskningsområdet.
 • Stärka barnmorskans professionalisering genom att främja utvecklingen av kunskapsbasen, och dess tillämpning i så väl utbildning som klinisk verksamhet.

Disputerade legitimerade barnmorskor i Sverige (juni 2019).

 

Vetenskapliga Rådet

Ordförande och sammankallande för rådet är förbundsordförande Mia Ahlberg (2016).

 • Mia Ahlberg

  Ordförande, Barnmorska, PhD, Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska Institutet Stockholm

  Mia Ahlberg
 • Siw Alehagen

  Docent, Linköpings universitet

  Siw Alehagen
 • Marie Berg

  Professor, Vårdvetenskap, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

  Marie Berg
 • Anna-Karin Dykes

  Senior professor i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Lunds universitet, gästprofessor Malmö Högskola

  Anna-Karin Dykes
 • Cecilia Ekéus

  Docent Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

  Cecilia Ekéus
 • Ingegerd Hildingsson

  Professor, Mittuniversitetet, Sundsvall, Uppsala universitet.

  Ingegerd Hildingsson
 • Margareta Larsson

  Docent, Uppsala universitet, Editor-in-Chief Sexual & Reproductive Healthcare

  Margareta Larsson
 • Ingela Rådestad

  Professor, Sophiahemmet Högskola

  Ingela Rådestad
 • Erica Schytt

  Professor, Högskolan i Bergen

  Erica Schytt
 • Ingela Wiklund

  Docent, ICM Board (2014-2017), World Bank

  Ingela Wiklund
 • Alexandra Godlberg

  Doktorand, leg. Barnmorska, Södersjukhuset Stockholm

  Alexandra Godlberg

Senast uppdaterat: 2019-08-28