Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådets uppgift är att främja forskning och utveckling inom barnmorskans verksamhetsområden och att sprida forskningsresultat nationellt och internationellt.

Vetenskapliga rådet har till uppgift att

 • Utgöra sakkunnigt organ i vetenskapliga frågor inom barnmorskans verksamhetsområde och ge rådgivning och stöd i forsknings- och utvecklingsfrågor till Svenska Barnmorskeförbundets styrelse.
 • Verka för att arbetet inom barnmorskans profession genomförs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och är baserad på hög vetenskaplig kvalitet.
 • Verka för spridning av forskningsresultat för tillämpning i barnmorskans kliniska verksamhet samt främja det vetenskapliga innehållet inom barnmorskeutbildningens alla nivåer.
 • I sin verksamhet rikta sig till den egna professionen, det övriga vetenskapssamhället samt till det övriga samhället.
 • Genom representation i olika organ och genom internt arbete identifiera angelägna forskningsområden samt verka för att forskningens resursbehov tillgodoses.
 • Ta initiativ till att uppnå konsensus i angelägna begrepps- och definitionsfrågor samt medverka aktivt i teori och metodutveckling inom forskningsområdet.
 • Stärka barnmorskans professionalisering genom att främja utvecklingen av kunskapsbasen, och dess tillämpning i så väl utbildning som klinisk verksamhet.

När enskild ledamot företräder Svenska Barnmorskeförbundet ska förbundets syn och policy i aktuella frågeställningar föras fram. Rådet kan inte teckna förbundets firma.

Svenska Barnmorskeförbundet stadga (2019):
Rådets ledamöter är legitimerade barnmorskor med minst docentkompetens. I rådet ingår även en ledamot som doktorandrepresentant, legitimerad barnmorska inskriven som doktorand i Sverige. Rådets ledamöter utses av förbundsstyrelsen. Rådet arbetar på uppdrag av styrelsen. Rådens arbetsordning (2020) fastställs av styrelsen.

Disputerade legitimerade barnmorskor i Sverige (juni 2021).

 

Ordförande och sammankallande för Vetenskapliga rådet är ledamot i förbundsstyrelsen.

 

 • Mia Barimani

  Docent i reproduktiv hälsa, Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholm

  Mia Barimani
 • Marie Berg

  Professor, vårdvetenskap, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

  Marie Berg
 • Monica Christianson

  Docent i sexuell och reproduktiv hälsa Umeå universitet

  Monica Christianson
 • Ingegerd Hildingsson

  Professor i reproduktiv hälsa, Uppsala universitet

  Ingegerd Hildingsson
 • Ingela Lundgren

  Professor i reproduktiv och perinatal hälsa Göteborgs universitet

  Ingela Lundgren
 • Margareta Persson

  Docent i reproduktiv och perinatal hälsa och universitetslektor Umeå Universitet

  Margareta Persson
 • Christine Rubertsson

  Professor Lunds universitet

  Christine Rubertsson
 • Ingela Wiklund

  Docent, Karolinska Institutet, Associate Editor Sexual & Reproductive Healthcare

  Ingela Wiklund
 • Alexandra Goldberg

  Doktorand, leg. Barnmorska, Södersjukhuset Stockholm

  Alexandra Goldberg

Senast uppdaterat: 2021-11-16