Barnmorskan

Den svenska barnmorskan arbetar för kvinnors reproduktiva hälsa inom ett mycket brett verksamhetsområde. Barnmorskan träffar kvinnor under hela deras livscykel från den unga skolflickan till den åldrande kvinnan. Barnmorskan möter kvinnor och män, barn, ungdomar och vuxna, i sitt arbete med reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Barnmorskan handlägger självständigt den normala graviditeten, förlossningen och postnatalperioden. Barnmorskans arbete har stor betydelse för folkhälsan i Sverige.

Barnmorskans arbete är hälsofrämjande, förebyggande och/eller behandlande

Den legitimerade barnmorskan arbetar inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Barnmorskans arbete ska oavsett verksamhetsområde och vårdform präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt samt bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utföras i enlighet med gällande författningar (lagar, förordningar, föreskrifter) och andra riktlinjer. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt. I barnmorskans yrkesutövning ingår förebyggande såväl som sjukvårdande åtgärder. Barnmorskan verkar genom sitt arbete för jämställdhet mellan kvinnor och män samt för solidaritet och respekt för individen. Barnmorskan värnar särskilt om kvinnan och hennes barn kopplat till deras livsvillkor i samhället.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018).

Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor fanns tidigare i Socialstyrelsens allmänna råd (1995:5). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen publicerades 2005. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Socialstyrelsen publicerades 2006. Sedan 2016 ansvarar professionsorganisationerna Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet för respektive kompetensbeskrivning. Svenska Barnmorskeförbundets Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) ersätter den tidigare kompetensbeskrivningen från 2006.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (RN RM) visar på barnmorskans profession och kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) uttrycker förbundets rekommendationer med avseende på barnmorskans kunskap, färdighet, förmåga och förhållningssätt.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) ska tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård och därmed bidra till att ge patienten en god och säker vård.

__________________________________________________________________________

Professionsorganisationerna ansvarar för kompetensbeskrivningarna
Kompetensbeskrivning för Legitimerad Sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (publicerad 2017). Ansvaret för kompetensbeskrivningen ligger hos respektive professionsorganisation (2016).

Legitimation – Skyddad yrkestitel – Ensamrätt till yrket

Legitimerad Barnmorska (Patientsäkerhetslag 2010:659)

Erkännandet av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden
(HSLF-FS 2016:64) om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården;
beslutade den 6 oktober 2020 (HSLF-FS 2020:48).

Lagar och förordningar, föreskrifter och allmänna råd hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Sveriges riksdag
Patientsäkerhetslag (2010:659) Sveriges Riksdag
Patientlag (2014:821) Sveriges Riksdag
Dokument och lagar – Sveriges Riksdag
Föreskrifter och allmänna råd – Socialstyrelsen

Internationell definition av Barnmorskan

ICM Policy and Practice
ICM Definition of The Midwife

Etisk kod för barnmorskor

Barnmorskans arbete grundar sig på den internationella etiska koden för barnmorskor
(svensk översättning och bearbetning av Ethical Code for Midwives, ICM 1993/1999/2014).
Den internationella etiska koden för barnmorskor (engelsk version) uppdaterades och antogs av ICM 2014. ICM Definitions: International Code of Ethics for Midwives, ICM Adopted at Prague Council meeting (reviewed 2014).

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Regler och arbetsuppgifter för hälso- och sjukvårdspersonal Socialstyrelsen

Senast uppdaterat: 2023-06-08