Historia

Barnmorskans historia är allas vår historia.
Det har funnits utbildade professionella barnmorskor i Sverige allt sedan 1700-talet. Äldre benämningar på barnmorskor har varit hjälpgummor, jordgummor och jordemödrar. Barnmorskeförbundet bildades 1886 och 1888 utgavs det första numret av Jordemodern. I Barnmorskeförbundets egen jubileumsbok 300 år i livets tjänst (2011) kan du läsa mer om den svenska barnmorskans historia.

De första kända barnmorskorna

Kvinnor har i alla tider hjälpt varandra vid födandet. I 2:a Mosebok 1:a kapitlet berättas om hjälpkvinnorna Siphra och Pua. Under fångenskapen i Egypten befallde farao att alla barn skulle dödas. ”Men hjälpkvinnorna fruktade Gud och gjorde icke som konungen i Egypten hade sagt till dem, utan läto barnen leva”. Från antikens Grekland är en barnmorska känd, filosofen Sokrates mamma Phanarote. Sokrates inspirerades av sin mors arbete och kallade sin filosofi ”majeutik” som var det grekiska ordet för förlossningskonst. Sokrates filosofi var att inte ge människor svaren utan att förlösa deras tankar.

Jordgummornas arbete regleras –
det svenska barnmorskeväsendet historia

Den första kyrkoordningen för jordgummor kom år 1571. Collegium Medicum (föregångaren till Socialstyrelsen) bildades år 1663 och ålades kontrollen av jordgummorna. År 1686 utfärdades en förordning att Stockholms barnmorskor skulle genomgå utbildning, examineras av stadsläkaren och avlägga ed till Magistraten. Jordegummornas ed uti Stockholm kom år 1711. Den 14 oktober 1777 gav Kungl Maj:t ut ett rikstäckande Reglemente för Jorde-Gummorne.

Den Swenska Wälöfwade Jordgumman, Johan von Hoorn, 1697.
Den Swenska Wälöfwade Jordegumman, Johan von Hoorn, 1723.

Barnmorskeförbundets grundare

Barnmorskan Johanna Bovall Hedén (1837–1912) grundade Svenska Barnmorskeförbundet. I november 1885 bildades Göteborgs Barnmorskesällskap. Det första allmänna barnmorskemötet hölls den 12, 13 och 14 Juli 1886 i Stockholm. Grunden till Svenska Barnmorskeförbundet var lagd. Sveriges första kvinnliga yrkesförening, ett yrkesförbund med rötterna i det gamla skråväsendet.
Johanna Bovall Hedén tog initiativ till att starta facktidskriften Jordemodern – Månadsskrift för Barnmorskor, i vilken hon skrev under pseudonymen Syster Stork.

Jordemodern – Barnmorskeförbundets tidskrift

Jordemodern utkom med sitt första nummer år 1888. Redaktör var doktor Wretlind som också hade äganderätt till tidningen. Barnmorskeförbundets grundare Johanna Hedén blev en flitig skribent i tidningen under de första åren, framför allt känd för sina så kallade Storkbrev. År 1928 övertas äganderätten till Jordemodern av Svenska Barnmorskeförbundet.

Arkiv och samlingar

Alla utgivna nummer av Jordemodern finns på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Svenska Barnmorskeförbundets handlingar och övriga samlingar finns på TAM-arkiv.
Läs mer om arkivet och Svenska Barnmorskeförbundets historia: Med källorna till Svenska Barnmorskeförbundets historia (TAM-arkiv).

Statens offentliga utredningar

Äldre offentliga utredningar om moderskapsskydd (1929), förebyggande mödra- och barnavård (1935) barnmorskeväsendet (1942), förlossningsvården (1945), dödföddhet (1946), moderskapsförsäkring(1954), stöd åt barnaföderskor (1961), abortfrågan (1953, 1972) och föräldrautbildning (1978).

Barnmorskan 300 år

Inför jubileumsåret 2011 tog Svenska Barnmorskeförbundet fram en utställning om Barnmorskan 300 år och 125 år med ett eget yrkesförbund. Utställningen visades hösten 2010 på Historiska muséet i Stockholm och har efter det visats på länsmuseum i landet.

Barnmorska berätta

Barnmorska – skriv och berätta!
Det är berättelsen om ditt eget liv och ditt arbete som vi vill ha. Vi behöver din skildring av livet som barnmorska – ditt liv är morgondagens historia. Du väljer själv vad du vill ta upp. Skriv långt eller kort – men skriv! Information och frågelista till Barnmorska berätta.

Lästips

I boken 300 år i livets tjänst – Sveriges barnmorskor 300 år (2011) skriver barnmorskor, författare, läkare, historiker och forskare om den svenska barnmorskans historia. Boken finns översatt till engelska 300 years in the service of life (2013).

Svenska Barnmorskor
, Huvudredaktör Professor Birger Lundqvist, Esselte AB, Stockholm 1940.

Maternal Mortality in Sweden, avhandling, Ulf Högberg, Umeå universitet, 1985.

Jubileumsskrift Svenska Barnmorskeförbundet 1886–1986. En exposé över förbundets 100-åriga historia, Margareta Wallman (förbundsordförande 1974–1976 och ansvarig utgivare för Jordemodern 1972–1982) i samarbete med Ellen Erup (förbundsordförande 1944–1968), 1986.

Helena Malhiems Barnmorskelära år 1756, Pia Höjeberg, Hälsopedagogik HB 1995.

Barnmorskan och läkaren: kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870–1920 Lisa Öberg, Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Historiska institutionen (1996).

Makt, motstånd och förändring : Vårdens historia speglad genom det svenska barnmorskeväsendet 1663–1908 Christina Romlind, Uppsala universitet (1998).

Folkhemmets barnmorskor: Den svenska barnmorskekårens professionalisering under mellan- och efterkrigstid Lena Milton, Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen (2000).

The Decline in Maternal Mortality in Sweden, Ulf Högberg (2004)
American Journal of Public Health 94(8):1312-20 DOI:10.2105/AJPH.94.8.1312

Syster Stork Barnmorskan Johanna Bovall Hedén 1837–1912 Liv och skriftställning, Pia Höjeberg, Carlssons 2007.

Maktfyllda möten i medicinskarum. Debatt, kunskap och praktik i svensk förlossningsvård 1960–1985. Christina Jansson, Sekel Bokförlag, Lund 2008. 320 s., ill. English abstract. ISBN 978-91-85767-25-0.

Jordemor – Barnmorska och barnaföderska. Födandets historia, Pia Höjeberg, Carlssons 2011 tredje omarbetade utgåvan, första utgåvan: Gidlunds 1981.

De frimodiga – Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet, Kirsi Vainio-Korhonen, Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 2016.

För det allmänna bästa. Ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år. Kungl. Sällskapet Pro Patria. 1766–2016, Atlantis bokförlag (2016).

Medicinalordning 30 oktober 1688

Reglemente för Jordegummorne 1777

Allmänna Barnbördshuset Stockholm

Barnmorskans Dagbok – Förlossningsjournal

Det första allmänna barnmorskemötet

Barnmorskan Johanna Bovall Hedén – Syster Stork

Jordemodern – Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift

Glasplåtar från Södra BB Stockholm

Till Sveriges Barnmorskor!

Ombudsmöte i Sundsvall 1944

ICM Congress i Stockholm 1957

Barnmorskan Anna Johansson i yrkesarbete 1954
FOTO Sven Gösta Johansson

Senast uppdaterat: 2024-02-23