Goda Levnadsvanor

Svenska Barnmorskeförbundet har arbetat med projekt Goda Levnadsvanor sedan 2013. Fokus ligger på implementering av sjukdomsförebyggande metoder inom hälso- och sjukvården.

Hållbar livsstil

Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning (2021)
Kunskapsunderlag Svenska Barnmorskeförbundet (2021)

2012–2014

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011).
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder handlar om hur vi på ett professionellt sätt ska föra samtal om levnadsvanor i möten med personer som söker hälso- och sjukvård.

Riktlinjerna tar upp fyra levnadsvanor
• Otillräcklig fysisk aktivitet
• Ohälsosamma matvanor
• Riskbruk av alkohol
• Tobaksbruk

De nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder ger råd om vilken typ av rådgivning som patienterna bör få av hälso-och sjukvården. Riktlinjerna ger rekommendationer om metoder att förebygga sjukdom genom att stödja patientens förändring av en ohälsosam levnadsvana. Gravida och ammande kvinnor lyfts fram som en särskilt prioriterad grupp att stötta till goda levnadsvanor.

Läs mer om Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen
ISBN: 978-91-7555-470-9, Artikelnr: 2018-06-24.

Förutom Barnmorskeförbundet har även dessa professioner samarbete med Socialstyrelsen kring de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder:
Dietisternas Riksförbund (DRF)
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
Fysioterapeuterna
Svensk Sjuksköterskeförening (SSF)
Svenska Läkaresällskapet (SLS)
Sveriges Psykologförbund (SPF)

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande bygger på samverkan. Ett gemensamt policydokument har tagits fram och undertecknats av de sju professionerna. Dokumentet presenterades på Medicinska Riksstämman 2012.

Goda Levnadsvanor har skrivit och rapporterat om projektet i varje nummer av Jordemodern. Under projekttiden har Jordemodern givit ut två temanummer om Goda Levnadsvanor.

Nationella riktlinjer – Sjukdomsförebyggande metoder – Indikatorer och underlag för bedömningar, Socialstyrelsen.

2015

Socialstyrelsen utlyste bidrag för arbete med sjukdomsförebyggande metoder 2015. Syftet var att fortsätta analysera utmaningarna med att implementera arbetet med sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvården. Barnmorskeförbundet ansökte och beviljades medel för att medverka i delprojektet.

Barnmorskeförbundet medverkade på sex olika dialogkonferenser i landet under november och december 2015. Läs mer om dialogkonferenserna.

Fokusgruppsdiskussioner har genomförts med ungdomar för att få kunskap om hur de ser på att diskutera levnadsvanor inför ett framtida föräldraskap. Resultaten publiceras  i Jordemodern och vid FSUM konferensen i Skellefteå 24–27 maj 2016.

2016

Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder inriktning kroniska sjukdomar. Projektmedel för 2016. Projekt Goda Levnadsvanor 2016,

Projektledare Susanne Åhlund och kanslichef Kajsa Westlund.

2017-2018

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning: Socialstyrelsen (2018).

Kunskapsunderlag: Hållbar livsstil – Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning (2018).

Projektledare Susanne Åhlund.

2019

Regionala konferenser: Barnmorskans samtal om levnadsvanor – tema alkohol.

Projektledare Susanne Åhlund och kanslichef Kajsa Westlund.

2020
Uppdatering av
Kunskapsunderlag Hållbar livsstil.
Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning (2021).
Projektledare Susanne Åhlund.

2021
Regionalt samarbetsprojekt kring Amningsstrategi.

  • Erica Solheim

    Projektledare 2021

    Erica Solheim

Senast uppdaterat: 2024-02-23