Goda Levnadsvanor

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning: Socialstyrelsen (2018). Svenska Barnmorskeförbundet har arbetat med projekt Goda Levnadsvanor sedan 2012. Fokus ligger på implementering av sjukdomsförebyggande metoder inom hälso- och sjukvården.

Aktuellt projekt 2020

 

Hållbar livsstil

Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning (2018)
Kunskapsunderlag Svenska Barnmorskeförbundet (2018)

Tidigare projekt Goda levnadsvanor

2012-2014

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011).
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder handlar om hur vi på ett professionellt sätt ska föra samtal om levnadsvanor i möten med personer som söker hälso- och sjukvård.

Riktlinjerna tar upp fyra levnadsvanor
•Otillräcklig fysisk aktivitet
•Ohälsosamma matvanor
•Riskbruk av alkohol
•Tobaksbruk

De nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder ger råd om vilken typ av rådgivning som patienterna bör få av hälso-och sjukvården. Riktlinjerna ger rekommendationer om metoder att förebygga sjukdom genom att stödja patientens förändring av en ohälsosam levnadsvana. Gravida och ammande kvinnor lyfts fram som en särskilt prioriterad grupp att stötta till goda levnadsvanor.

Socialstyrelsen beviljade ekonomiskt stöd till Barnmorskeförbundet för att bidra till implementeringen av riktlinjerna. Projekt Goda Levnadsvanor pågick 2012-2014.

Läs mer om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen ISBN: 978-91-86885-66-3, Artikelnr: 2011-11-11.
Stöd till införande av riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

Förutom Barnmorskeförbundet har även dessa professioner samarbete med Socialstyrelsen kring de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder:
Dietisternas Riksförbund (DRF)
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
Legitimerade sjukgymnasters Riksförbund (LSR)
Svensk Sjuksköterskeförening (SSF)
Svenska Läkaresällskapet (SLS)
Sveriges Psykologförbund (SPF)

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande bygger på samverkan. Ett gemensamt policydokument har tagits fram och undertecknats av de sju professionerna. Dokumentet presenterades på Medicinska Riksstämman 2012.

Goda Levnadsvanor har skrivit & rapporterat om projektet i varje nummer av Jordemodern. Under projekttiden har Jordemodern givit ut två temanummer om Goda Levnadsvanor.

Nationella riktlinjer – utvärdering 2014 – Sjukdomsförebyggande metoder – Indikatorer och underlag för bedömningar, Socialstyrelsen.

2015

Socialstyrelsen utlyste bidrag för arbete med sjukdomsförebyggande metoder 2015. Syftet var att fortsätta analysera utmaningarna med att implementera arbetet med sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvården. Barnmorskeförbundet ansökte och beviljades medel för att medverka i delprojektet.

Barnmorskeförbundet medverkade på sex olika dialogkonferenser i landet under november och december 2015. Läs mer om dialogkonferenserna.

Fokusgruppsdiskussioner har genomförts med ungdomar för att få kunskap om hur de ser på att diskutera levnadsvanor inför ett framtida föräldraskap. Resultaten publiceras  i Jordemodern och vid FSUM konferensen i Skellefteå 24-27 maj 2016.

2016

Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder inriktning kroniska sjukdomar. Projektmedel för 2016. Projekt Goda Levnadsvanor 2016, (Susanne Åhlund och Kajsa Westlund).

2017 2018

Projektmedel för 2017 och 2018.
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor- Stöd för styrning och ledning (Socialstyrelsen 2018).

Kunskapsunderlag: Hållbar livsstil – Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning (2018).

2019

Regionala konferenser: Barnmorskans samtal om levnadsvanor – tema alkohol.

Kontakta Susanne Åhlund för mer information.

  • Susanne Åhlund

    Projektanställd 2012-2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Goda Levnadsvanor

    Susanne Åhlund

Senast uppdaterat: 2020-04-16