Hans Karlsson, vad gör SKL för att förbättra barnmorskors arbetsmiljö?

Skriver till dig Hans Karlsson som chef för avdelningen för vård och omsorg.

För ett tag sedan kom rapporten om sommarsituationen och den bedömdes att överlag ha fungerat väl utifrån de mätinstrument man har valt att använda. Kommentar från landsting (ej specificerat vilket eller vem som gjort uttalandet) var att bemanningen var ansträngd men inte krisartad, samt att medarbetarnas insatser var helt avgörande.

Hur har då arbetssituationen och arbetsmiljön varit på Stockholms förlossningsavdelningar?

I rapporter från klinikerna om sommaren har det varierat men bilden som ges är att arbetssituationen bitvis varit mycket ansträngd och att patientsäkerheten har varit hotad mer än en gång. Arbetsmiljön har under vissa perioder på en del kliniker inte kunnat beskrivas annat än som undermålig. Det framgår också att många har tagit extrapass och att arbetstagarna har skjutit på sin semester eller tagit ut färre veckor än en sammanhängande period av fyra veckors sommarsemester enligt våra avtal i (AB). Detta är oroande för arbetstagarnas hälsa. Uppföljning av kort- och långtidssjukskrivningar är av yttersta vikt, likaså  personalomsättningen.

På SKLs hemsida kan vi läsa om arbetsmiljö ”Förutom att minska risken för skador och olyckor är arbetsmiljöarbete även inriktat på psykisk hälsa, välmående och sociala behov” något som SKL stödjer.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att undersöka arbetsmiljön, genomföra de åtgärder som krävs för att minska eller ta bort risker och att sedan följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete SAM (AFS 2001:1) beskriver hur arbetsgivaren på ett strukturerat sätt ska arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga olyckor och ohälsa. Reglerna gäller för samtliga arbetsgivare och arbetsplatser.

Enligt beslut av Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting den 20/1 2017 har Regeringen och SKL kommit överens om att förbättringar inom förlossningsvården bör ske och i första hand genom insatser som syftar till att förbättra bemanningssituationen som i sin tur kräver nya angreppssätt, tex att utveckla nya arbetssätt eller uppgiftsförflyttningar.

Under 6.1.1, Insatser som rör förlossningsvården och kvinnors hälsa, kan man läsa att parterna är överens om att landstingen inom ramen för denna överenskommelse ska vidta åtgärder för att i första hand stärka kompentensförsörjningen, däribland bemanningen, i förlossningsvården. En del av de insatser är en bättre arbetsmiljö för medarbetarna i förlossningsvården.

Utifrån detta ställer vi oss frågande till hur det återigen kommer flera beskrivningar från klinikerna om periodvis svåra arbetsförhållanden, något som har påtalats under flera år.

Vi undrar hur SKL kommer att följa upp sina åtagande och hur SKL kommer försäkra sig om att arbetsmiljön förbättras?

Med vänlig hälsning,

Linda Nilsson

Leg. Barnmorska

Förtroendevald Vårdförbundet

Styrelseledamot Stockholms Barnmorskesällskap

Lämna en kommentar