Goda levandsvanor på turné

Socialstyrelsen utlyste i september bidrag för arbete med sjukdomsförebyggande metoder 2015. Syftet var att fortsätta analysera utmaningarna med att implementera arbetet med sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvården. Barnmorskeförbundet ansökte och beviljades medel för att medverka i delprojektet.

Barnmorskeförbundet medverkar på sex olika dialogkonferenser i landet under november och december 2015. Syftet med konferenserna är att inspirera till fortsatta insatser för att implementera de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Förbundet har gemensamt med barnmorskor i hela landet, och tillsammans med andra yrkesorganisationer, jobbat aktivt med implementeringen under flera år och har därför goda förutsättningar att stödja landsting och regioner som vill satsa på olika implementeringsinsatser.

Barnmorskans kunskap om kvinnans sexuella och reproduktiv hälsa under hela livscykeln behöver tas tillvara och utvecklas.

Barnmorskeförbundet använder konferenserna till att lyfta fram barnmorskans sjukdomsförebyggande arbete, där vi är föregångare. Vi berättar var barnmorskor arbetar i landstinget/regionen, vad vi kan bidra med och lyfter fram vilka som kan delta i det fortsatta arbetet. Två personer från varje profession är inbjudna att delta, varav en tidigare projektledare och en samordningsbarnmorska alternativt en barnmorska med en central roll i det sjukdomsförebyggande arbetet. Politiker, chefstjänstemän och verksamhetschefer från de olika landstingen/regionerna är inbjudna till konferenserna.

Under konferenserna diskuteras:
Mål och prioriteringar
Beställning, styrning och ledning
Kvalitetsuppföljning
Utveckling av dokumentationssystem och rapportunderlag

För oss är det viktigt att peka på att resurserna för barnmorskor i öppenvården har minskat i samband med rationaliseringar i flera landsting och regioner. Samtidigt får barnmorskorna mer att göra.

Barnmorskornas kunskaper om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa under livscykeln behöver tas tillvara och utvecklas. Socialstyrelsens utvärdering av hur landsting och regioner har implementerat de nationella riktlinjerna visar att de flesta har påbörjat detta arbete, men att det återstår viktiga insatser för att patienter i hela landet ska få en tillräckligt bra vård. I detta arbete har barnmorskan en central roll.

Konferensplan:
Hässleholm 6/11: Region Halland, Region Skåne, Region Kronoberg, Landstinget Blekinge

Västerås 11/6: Landstinget Västmanland, Region Örebro län, Landstinget Uppsala, Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland, Landstinget i Värmland, Region Gävleborg

Göteborg 17/11: Västra Götalandsregionen

Linköping 26/11: Region Öster Götaland, Landstinget i Kalmar län, Region Jönköpings län

Sundsvall 30/11: Landstinget Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Region Jämtland Härjedalen, Norrbottens läns landsting

Stockholm 8/12: Stockholm Läns Landsting

Gotland 21/12: Region Gotland

För mer information och kontakt:

Susanne Åhlund
Barnmorska, doktorand, styrelseledamot
Goda Levnadsvanor,
Svenska Barnmorskeförbundet

 

 

Lämna en kommentar