En profession – En organisation

Kära medlemmar, som ni troligtvis vet togs ett viktigt beslut i tisdags på förbundsstämman om att ta ett steg vidare mot att eventuellt bilda en fackförening. Det är fantastiskt att se hur hela svenska pressen rapporterar om detta. Det är viktigt och det ligger rätt i tiden.

Vårdförbundet talar nu om riskerna med splittring och att det kommer att försvaga oss som barnmorskor om vi bildar en egen fackförening. Jag tror tvärtom.

När behovet av att fyra professioner gick samman för 40 år sedan var de största frågorna strejkrätten och ny arbetslagstiftning och då var det mycket som var gemensamt och att gå samman var positivt. Idag är de fackliga frågorna helt annorlunda och det handlar mycket mer om att koppla lön till kompetens, arbetstidsavtal som är anpassade till den vård som ska bedrivas och att tydligt definiera vad som är rimlig och god arbetsmiljö kopplat till den vård som bedrivs.

Det är det som vi som yrkesorganisation, Svenska Barnmorskeförbundet, kan mest om. Barnmorskans kompetens, vilken vård som är bäst för kvinnor och hur vi bör organisera oss för att kunna ge den, vad barnmorskor behöver varje dag på sin arbetsplats för att kunna ge god vård och orka med ett helt yrkesliv. Detta vill vi nu koppla till de fackliga frågorna, lön, arbetstidsmodeller, jouravtal, max antal kvinnor per barnmorska etcetera.

Idag går det inte att skilja på yrkesfrågorna och de fackliga frågorna och därför tycker vi att vi kan och ska driva våra frågor i framtiden. Vi splittrar därför inte utan vi enar vår kår och definierar våra specifika behov och krav.

En profession – En organisation.

Vi hörs,
Mia Ahlberg
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

 

Svenska Barnmorskeförbundet bildades 1886 som Sveriges första kvinnliga yrkesförening – ett facklig organisation för barnmorskor.

År 1969 meddelade Statens avtalsverk att de inte hade skyldighet att förhandla med ”fristående organisationer” och accepterade därmed bara så kallade ”topporganisationer” som förhandlingspartners. Det föranledde att Svenska Barnmorskeförbundet omprövade ett tidigare beslut att inte tillhöra en topporganisation. En arbetsgrupp kom till slutsatsen att av de möjligheter som erbjöds var SHSTF – och därmed indirekt TCO – det bästa alternativet. Under några år i början av 1970-talet hade Svenska Barnmorskeförbundet serviceavtal med SHSTF.

År 1976 beviljades Svenska Barnmorskeförbundet inträde som medlemsorganisation i dåvarande SHSTF. Svenska Barnmorskeförbundet anslöt sig till SHSTF och blev därmed indirekt knutet till TCO.

År 2000 upphörde det samtida medlemskapet i Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet. Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestudenter i Sverige.

På förbundsstämman 2015 beslutades att bifalla en motion om att utreda bildandet av ett eget fackförbund.

förbundsstämman 2017 fattas enhälligt beslut om fortsatt utredning med syftet att Svenska Barnmorskeförbundet ska bilda egen fackförening. Barnmorskeförbundet ska företräda barnmorskor fullt ut. En profession – en organisation.

Barnmorskeförbundet vill bilda eget fackförbund 2017-11-14.

Barnmorskeförbundet historia: jubileumsskriften (1986) och Jordemodern (Vårdförbundets organisationsutredning 2000).

Lämna en kommentar