Förbundsstämma Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma den 14 november 2017 i Stockholm. Förbundsstyrelsen och två representanter (röstberättigade ombud/medlemmar) från varje lokalföreningsstyrelse sammanträder. Förbundsstämman väljer förbundsstyrelse och fastställer Svenska Barnmorskeförbundets kommande verksamhetsplan. Kallelse och handlingar är skickade till anmälda ombud (vecka 40).

Delta och bidra till Svenska Barnmorskeförbundets kommande verksamhet.
Ta kontakt med din lokalförening. Skriv motioner till förbundsstämman.

Motioner från lokalföreningar(medlemmar) ska vara kansliet till handa den 5 september 2017.   Tips inför att skriva motion till förbundsstämman.

Valberedningen
Sista dag för nomineringar till förbundsstyrelsen 31 maj 2017.
Sammankallande i valberedningen är , Dalarna. Övriga i valberedningen är Marjo-Riita Wahlberg Norrbotten, Lena Nilsson Skaraborg, Erica Häggblad Västerbotten. Valberedningens förslag presenteras i handlingarna som skickas till lokalföreningsordföranden.

Dags att nominera Barnmorska till styrelsen Svenska Barnmorskeförbundet – information från valberedningen.

Du nominerar en/flera kollegor, eller dig själv, som är medlem i Svenska Barnmorskeförbundet och som du tror skulle vara en god kraft i förbundsstyrelsen. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 31 maj 2017.

Se Jordemodern nr 5 maj 2017.
Maria Renström, Valberedningen

Handlingar till förbundsstämman är skickade  (2017-10-03) från kansliet (Kajsa Westlund) via mejl till ombud/lokalföreningsordföranden.
Kallelse och handlingar ska vara ute (vecka 40) senast 6 veckor innan förbundsstämman.

Handlingar med förslag på kommande verksamhetsplan, propositioner och motioner skickas ut så att lokalföreningen i förväg kan diskutera de förslag som det ska röstas och fattas beslut om på förbundsstämman.
Kontakta din lokalförening om du vill veta mer.

Utredning fackförening – enligt motion och beslut på förbundsstämman 2015.

Medlemmars deltagande på förbundsstämman – övriga medlemmar (ej ombud/ej rösträtt) har rätt att närvara på förbundsstämman – mer information om hur du som medlem kan anmäla dig för att delta på förbundsstämman  i Jordemodern nr 10 Okt 2017..

Ändamålet med Svenska Barnmorskeförbundets verksamhet är att:

Främja barnmorskans professionella utveckling.
Verka för forskning och utveckling inom barnmorskans verksamhetsområde.
Verka för att barnmorskans yrkesutövning vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Verka för att barnmorskeutbildningen bedrivs så att den professionella utvecklingen av barnmorskan främjas.
Verka för nationellt, nordiskt och internationellt samarbete inom barnmorskans verksamhetsområde.
Verka för samarbete med andra, barnmorskan närstående, organisationer.
Verka för sexuell och reproduktiv hälsa utifrån ett rättighetsperspektiv.
Ta initiativ till och medverka i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens framåtskridande för kvinnors och barns hälsa.
Lokalföreningen ska verka för god sammanhållning inom Svenska Barnmorskeförbundet.

Stadgar för lokalförening/sällskap inom Svenska Barnmorskeförbundet

Förbundsstämman är Svenska Barnmorskeförbundets högsta beslutande organ.
Svenska Barnmorskeförbundet – barnmorskornas professionsorganisation.

Svenska Barnmorskeförbundet – den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestudenter.