Barnmorskeförbundet utreder frågan om att bilda fackförbund

Förbundsstämman den 3 november 2015 biföll en motion om att se över möjligheten att bilda ett eget fackförbund inom Svenska Barnmorskeförbundet.

Frågan om Svenska Barnmorskeförbundet också ska vara en facklig organisation eller ha en facklig sektion har inte på många år diskuterats inom förbundet däremot har den genom åren nämnts bland medlemmar som en möjlig utveckling. Förbundsstämman 2015 beslutade att bifalla en motion från Stockholms Barnmorskesällskap om att se över och utreda frågan om fackförbund. Utredningen ska presenteras på Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma hösten 2017. Utredningen kommer att göras av en tillsatt grupp.

Svenska Barnmorskeförbundet – den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande.

För mer information:

Vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet


Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet


Barnmorskeförbundet – facklig nutidshistoria
År 1969: Statens avtalsverk förklarar sig ”ej berett att sluta avtal med förbundet”, de meddelade att de ej hade skyldighet att förhandla med ”fristående organisationer” och accepterade därmed bara så kallade topporganisationer som förhandlingspartners. Detta föranledde att Svenska Barnmorskeförbundet fick ompröva tidigare beslut att ej tillhöra en topporganisation.

Den tillsatta arbetsgruppen kom till slutsatsen att av de möjligheter som erbjöds var SHSTF – och därmed indirekt TCO – det bästa alternativet.

1971 röstades om frågan om anslutning till SHSTF (919 Ja – 186 Nej).
En ny arbetsgrupp tillsattes för att utreda frågor i samband med den troliga anslutningen till SHSTF.

1972 förhandlingar om ingående av serviceavtal fördes av arbetsgruppen Svenska Barnmorskeförbundet och SHSTF. Den 30 augusti 1972 undertecknades ett ”serviceavtal” mellan Svenska Barnmorskeförbundet och SHSTF.

1974 hemställde Svenska Barnmorskeförbundet om en förlängning av sitt serviceavtal till om med utgången av 1975.

1976 Svenska Barnmorskeförbundet beviljades inträde som medlemsorganisation i SHSTF. Svenska Barnmorskeförbundet blev därmed indirekt knutet till TCO.

I decembernumret av Jordemodern 1976 kommenterades samgåendet med SHSTF:
”Ett viktigt steg i Svenska Barnmorskeförbundets historia har tagits i och med anslutningen till SHSTF. Beslutet har förberetts och fattats i demokratisk ordning och det har krävt mycken vånda och ansträngning. Framtiden får utvisa om det beslut vi tagit innebär en framgång för kåren. Klart är dock att det steg vi tagit är i samklang med den tid i vilken vi lever.”
Källa: Jubileumskrift Svenska Barnmorskeförbundet 1886-1986.

SHSTF namnbyte till SHSTF Vårdförbundet och därefter Vårdförbundet.

År 2000 upphörde kravet på det samtida medlemskapet i Vårdförbundet (den fackliga organisationen).  Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande i Sverige.

Läs ”En bra skilsmässa”, Eva Fernvall, förbundsordförande Vårdförbundet,
Jordemodern Januari-Februari 2000 (Vårdförbundets organisationsutredning).

Svenska Barnmorskeförbundet – den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande.