Barnmorskeförbundet frågar – valår 2014

Barnmorskeförbundets frågor inför valet 2014 skickades till alla riksdagspartier (M, C, Fp, KD, S, MP, V och SD) samt till F! De svar som kommit till kansliet finns publicerade här på hemsidan.

Svar från Vänsterpartiet (V) 20140818.
Svar från Socialdemokraterna (S) 20140822.
Svar från Folkpartiet (Fp) 20140827.
Svar från Centerpartiet (C) 20140827.
Svar från Feministiskt Initiativ (F!) 20140828.
Svar från Kristdemokraterna (KD) 20140901.
Svar från Miljöpartiet (MP) 20140909.
Svar från Moderaterna (M) 20140911.

Frågor:

 1. Skulle ert parti vara intresserat av att möjliggöra, ekonomiskt och organisatoriskt, olika vårdformer för födande kvinnor i hela Sverige? Om ja, hur?

  (V) För att stärka landstingens arbete med hela vårdkedjan kring den gravida kvinnan föreslår vi en satsning på 500 miljoner kronor per år till förlossningsvård. Detta är en kraftfull förstärkning som ger landstingen möjligheter att anställa fler barnmorskor, höja lönerna och satsa på en långsiktig kompetensförsörjning och därmed få en bättre mödra- och förlossningsvård. På så sätt ökar också landstingens möjligheter att tillgodose fler behov och önskemål i samband med förlossning.

  (S) Det absolut viktigaste i förlossningsvården är att den födande kvinnan känner trygghet. Oro och stress leder till fler komplikationer och fler negativa förlossningsupplevelser. Det kaosartade situation som råder i tillväxtregionerna med platsbrist och personalbrist är patientosäker och oacceptabel. Bristen på barnmorskor är akut, därför har Socialdemokraterna valt att investera i 250 fler utbildningsplatser per år på barnmorskeprogrammet. Vi investerar även 2 miljarder i hälso- och sjukvården för att höja kvaliteten, öka bemanningen och förbättra arbetsmiljön.

  (Fp) Folkpartiet är för vårdval, också i mödravården och i förlossningsvården. Hur det ska organiseras är en fråga för respektive landsting.

  (C) Landsting beslutar om förutsättningar att starta verksamhet. Inom ramen för ex LOV kan alla som uppfyller kraven starta förlossningsverksamhet med egen inriktning, t ex för kvinnor som önskar föda i hemliknande miljöer. Centerpartiet ser flera alternativa vårdformer som positivt då det ger den födande kvinnan fler alternativ.

  (F!) Ja, vi vill införa en valfrihets- och platsgaranti som innebär att varje kvinna ska ha rätt – och plats – att föda på det sjukhus hon i förväg valt. Förlossningsvården ska anpassas efter kvinnorna och deras efterfrågan. Information om hemförlossningar bör blir mer enhetlig och tillgänglig, samt möjligheten till och kostnaden för hemförlossning ska vara lika nationellt.

  (KD) Kristdemokraterna sätter patienten i centrum. Vi vet att individens medverkan och delaktighet i sin egen vård leder till kvalitetsförbättringar. Denna utveckling vill vi uppmuntra; det gäller naturligtvis också förlossningsvården. Samtidigt är det viktigt att all vård som ges grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.

  (MP) Exakt hur kvinnan föder sitt barn är upp till henne själv att avgöra men om hon föder inom hälso- och sjukvården vill vi att hon ska ha en stor valfrihet mellan olika vårdformer men exakt hur detta ser ut beror på det enskilda landstingets ekonomiska situation och förutsättningar. Vi tror att det viktigaste är att födande kvinnor slipper slussas runt mellan sjukhus innan födseln och att fler barnmorskor utbildas och anställs.

  (M) Det är landstingen som har huvudansvaret för att organisera och styra sina verksamheter så att alla invånare får tillgång till en god vård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ges huvudmännen utrymme att utforma vården efter lokala och regionala behov och förutsättningar. Nya moderaterna anser att är viktigt att landstingen är lyhörda för olika behandlingsalternativ och ta del av de senaste forskningsrönen för att kunna bibehålla en hög nivå på förlossningsvården.

   

 2. Hur vill ert parti arbeta nationellt och internationellt/ inom EU vad gäller kvinnors och ungdomars rättigheter i samband med abortvård, preventivmedelsfrågor och sexualundervisning?

  (V) Rätten till säker abort är lagfäst i Sverige, men långt ifrån en självklarhet. Tvärtom ifrågasätts denna rättighet ständigt av reaktionära krafter. Runt om i världen skärps abortlagstiftningen. Vänsterpartiet motsätter sig varje inskränkning i aborträtten och menar att Sverige aktivt måste arbeta för flickors och kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i hela världen. Det bör genomföras en satsning på att informera om svensk abortlagstiftning i länder i vårt närområde där abort är förbjudet. Det vore bra om vissa landsting gavs resurser för att bygga ut abortverksamheten och på andra sätt underlätta för utländska kvinnor som behöver göra abort i Sverige.
  Vi vill se en satsning på ungdomsmottagningar.
  Vi föreslår att preventivmedel för unga ska subventioneras – även de som inte ingår i läkemedelsförmånen.
  Sex- och samlevnadsundervisningen behöver stärkas och förbättras bl.a. ska den inte utgå ifrån att alla är heterosexuella, utan i stället synliggöra det faktum att många har en annan sexuell läggning. Särskilt osynliggjorda och utsatta är unga hbtq-tjejer. Kampen för sexuellt likaberättigande måste därför också genomsyras av ett feministiskt perspektiv. Vi vill även utveckla lärarutbildningen med avseende på kunskaper om sex och samlevnad och för att denna undervisning ska bli en naturlig och integrerad del i fler ämnen.

  (S) Kvinnors rätt till sina egna kroppar och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska vara ett prioriterat område. Sverige bör arbeta för att aborträtten ska anses vara en mänsklig rättighet. Sverige måste vara en stark försvarare av kvinnors rättigheter och stå upp mot de krafter som vill vrida utvecklingen tillbaka.

  (Fp) Vi har i regeringen drivit igenom satsningar på lärarfortbildning för att göra sex- och samlevnadsundervisningen mer ämnesintegrerad.
  Folkpartiet stödjer dagens abortlagstiftning, och var pådrivande för att det skulle bli tillåtet för utländska kvinnor att utföra abort i Sverige. Vi vill inte verka för en gemensam abortlagstiftning i EU, eftersom det skulle riskera att vrida klockan tillbaka för länder som Sverige. Däremot kan vi i EU lyfta säkra aborter och preventivmedel ur ett komparativt folkhälsoperspektiv. Rätten till en sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) är något som måste komma alla EU-medborgare till del. EU-medborgare som vägras abort i hemlandet ska utan risk för repressalier ha rätt att genomföra abort i ett annat EU-land. Vi vill också långsiktigt arbeta för att rätten till abort erkänns som del av de mänskliga rättigheterna.
  Vi arbetar för att Sveriges och EU:s bistånd ska stärka jämställdheten. Vi står för att SRHR ska prioriteras, både i biståndet och i relationer med länder inom och utom EU. Tillgången till preventivmedel, sexualundervisning och rätten till säkra och lagliga aborter måste försvaras. Vi vill se kraftfulla insatser mot mödradödlighet. Vi lyfter särskilt vikten av pojkar och mäns deltagande i dessa frågor.

  (C) Vi vill att fria och säkra aborter ska vara en mänsklig rättighet. Vi anser att det inte är förenligt med grundläggande värderingar som jämställdhet och mänskliga rättigheter att enskilda EU-medlemsstater har kriminaliserat abort, och därmed kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. Vi anser också att EU:s bistånd ska kunna gå till insatser i utvecklingsländer som stärker kvinnors och mäns sexuella och reproduktiva rättigheter. Vi vill i alla internationella sammanhang påtala hotet mot kvinnors hälsa och frihet, rätten till preventivmedel och rätt till abort.
  Även i Sverige kan vi förbättra situationen för personer som gör abort. Vi vill att kvinnan alltid erbjudas stödsamtal. Aborter kan ofta vara jobbiga att gå igenom för både män och kvinnor. Därför är det viktigt att sträva efter att minska antalet aborter. Det gör man bäst genom rådgivning och subventionerade preventivmedel, inte genom att försvåra för kvinnor att göra abort.

  (F!) Sex- och samlevnadsfrågor måste få ett mer centralt perspektiv i välfärdspolitiken. Det saknas idag en samordning av kunskaper och resurser för hur olika professioner och instanser kan arbeta med dessa frågor.  Ett nationellt resurs- och kunskapscentrum för sex- och samlevnadsfrågor, behöver därför inrättas.
  Sexualrådgivningsmöjligheter bör finnas inom alla landsting, vilket ska ingå i den ordinarie vårdpengen.
  Personal inom alla myndigheter och instanser som möter människor, där sexualitet kan vara en aspekt att ta hänsyn till, bör utbildas i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Denna kunskap ska även inkludera perspektiv på antirasism, hbtq, funktionalitet, könsidentitet och ålder.
  Internationellt bistånd inte ska kunna villkoras med avseende på sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter
  Kunskap om och tillgång till preventivmedel för att skydda sig mot könssjukdomar och oönskade graviditeter är fundamentalt för den sexuella och reproduktiva hälsan. Alla elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet får återkommande sex och samlevnadsundervisning. Undervisningen ska ta utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv och inkludera gränssättning som tema. Undervisningen ska baseras på WHO’s riktlinjer för sexualundervisning.
  Inom EU ska Fi verka för att intensifiera arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa. och mot sexuellt överförbara sjukdomar, så som HIV/AIDS. Alla dessa initiativ måste framhålla varje kvinnas absoluta rätt att själv bestämma om och när hon vill ha barn, och i så fall hur många. Fi solidariserar med människors kamp världen över för rätten till fri abort och preventivmedel, samkönad samlevnad, mot våldtäkt som krigsmedel, barnäktenskap, människohandel och trafficking.

  (KD) Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är något som lyfts i den biståndspolitiska plattformen. Rätten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion är grundläggande för alla människor. Regeringen har verkat för att det svenska biståndet ska verka för stärkande av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Det månar vi Kristdemokrater om. Se biståndspolitisk plattform: http://www.regeringen.se/sb/d/18423/a/236447
  Samtidigt värnar Kristdemokraterna om subsidiaritetsprincipen; beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Det är en utgångspunkt för politiken vi driver inom EU. Vi anser att beslut gällande hälso- och sjukvårdsfrågor bör fattas på nationell nivå.
  Nationellt vill vi arbeta mer med prevention. Kristdemokraterna vill att samhället ska ge stöd och arbeta förebyggande för att minska antalet oönskade graviditeter och aborter. Kvinnan ska ha rätt att i enlighet med lagstiftningen fatta sitt eget beslut om abort. Den som söker abort ska erbjudas stödsamtal, få information om aborten, vilka alternativ som finns och om det stöd som erbjuds. Bästa möjliga hjälp ska erbjudas så att inte praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter hindrar en kvinna att fullfölja sin graviditet. Vi vill också att kommuner och landsting ska satsa mer på stödjande och förebyggande verksamhet, såsom ungdomsmottagningar, subventionerade preventivmedel och elevhälsa.
  Skolans sex- och samlevnadsundervisning måste förstärkas. Att lära sig respekt för andra, att man äger sin egen kropp och att ett nej är ett nej är grundläggande värderingar. Forskning visar att sexualundervisning i skolan leder till lägre sexuellt risktagande hos ungdomar. Men i dag är skolundervisningen stundtals bristfällig, den utförs i de flesta fall av lärare som saknar relevant utbildning. Därför tycker Kristdemokraterna att barnmorskor eller skolsköterskor ska ansvara för sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Ungdomsmottagningar bör finnas i varje kommun. Det räcker inte att det finns en virtuell ungdomsmottagning, umo.se. Många unga behöver någon att tala med, inte bara om sex och preventivmedel. Verksamheten bör därför ha bred kompetens och kunna ge både killar och tjejer stöd i etiska frågor, relationsfrågor och livsstilsfrågor.

  (MP) Miljöpartiet värnar kvinnans rätt till självbestämmande över sin egen kropp både i Sverige och internationellt. Rätten till sin egen kropp och sexualitet och värnandet av detta är en del i Sveriges folkrättsliga åtagande och vi vill därför att dessa frågor ska stå högt upp på den utrikespolitiska agendan för Sverige. I Sverige ska sexualundervisningen i skolan förbättras genom kunskapskrav i lärarutbildningens examensmål och alla upp till 26 år ha rätt till gratis preventivmedel. Rätten till säker abort ska värnas i Sverige och utomlands.

  (M) Vi står bakom den svenska lagstiftningen med fri abort och har inga planer på förändringar.
  Vi vill fortsatt att det ska vara upp till varje kvinna att själv bestämma huruvida hon vill genomgå en abort eller ej. Att välja att ta bort ett barn kan vara förknippat med stor ångest och många frågor. Det är därför viktigt att alla kvinnor och män får råd och stöttning genom abortförloppet och erbjuds diskussioner om lämpliga preventivmedel. Även att skolan tar sitt ansvar med sexualundervisning och har ett gott samarbete med lokala ungdomsmottagningar.
  Ur ett internationellt perspektiv är vi tydliga med att hela vårt biståndspolitiska arbete ska genomsyras av kravet på stärkt respekt för de mänskliga rättigheterna och ökad jämställdhet. Förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en av regeringens och moderaterna främst prioriteringar i vårt biståndsarbete. I vår biståndspolitiska plattform slår vi fast att prioritet ska ges åt att öka kvinnors, mäns och ungdomars tillgång till information och utbildning om sex och samlevnad, säkra och lagliga aborter, preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar. För att minska problemen med mödradödsfall riktar vi även in svenskt bistånd på att öka tillgången till utbildad personal, särskilt barnmorskor, och adekvat mödravård i samband med graviditet och förlossning. Vi arbetar även aktivt för att dessa prioriteringar ska vara en del av EU:s biståndsarbete.

   

 3. Hur anser ert parti att Sverige ska säkra en framtida god utbildning för barnmorskor samt möjliggöra forskning inom sexuell och reproduktiv hälsa, både organisatoriskt och ekonomiskt ?

  (V) Vi slår vakt om en offentligt finansierad högskole- och forskningspolitik. Vi vill sätta stopp för urholkningen av anslagen inom sektorn. Vi värnar också den fria forskningen och är motståndare till trenden att resurstilldelningen alltmer ska styras av företags kommersiella intressen. Villkoren för forskning ska vara goda på högskolor i hela landet.

  (S) Socialdemokraterna föreslår att barnmorskeprogrammet byggs ut med 250 platser för att säkra rekryteringsbehovet av barnmorskor i framtiden. Vi vill även höja kvaliteten på den verksamhetsplatsförlagda delen av utbildningen och ställa högre krav på privata utförare att ta emot studenter. Fördelningen av forskningsmedel speglar könsmaktsordningen i samhället i övrigt. Det forskas för lite på kvinnosjukvård.

  (Fp) Det är viktigt att vårdutbildningarna växer, vilket också är ett prioriterat område för regeringen. Inte minst inom Stockholmsregionen behövs nya utbildningsplatser inom företrädelsevis sjuksköterske- och barnmorskeutbildningarna. Nästa år påbörjas därför en satsning som på några års sikt motsvarar 720 helårsstudenter.
  Vi tycker att politiker ska vara mycket försiktiga med att peka ut vad forskarna ska forska om. Däremot har vi sett till att de statliga anslagen till forskning totalt sett har fått de största höjningarna någonsin, och villkoren för medicinsk forskning har förbättrats kraftigt.

  (C) Behovet av specialistutbildade sjuksköterskor väntas öka de kommande åren. Forskning visar att antalet sjuksköterskor med hög kompetens har en stark koppling till att vården blir mer säker och effektiv. Fler specialistsjuksköterskor exempelvis barnmorskor resulterar i färre vårddagar, lägre dödlighet och lägre kostnader. Barnmorskeyrket har en unik ställning i Sverige som utgör grunden för den låga spädbarns- och mödradödligheten i Sverige. Vi måste därför skapa bättre incitament för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till barnmorskor och inom andra specialiteter.
  För att säkra en god utbildning anser Centerpartiet att specialistsjuksköterskeutbildningen även fortsättningsvis ska ges av universitet och högskolor samt resultera i en akademisk examen och en skyddad yrkestitel. Vi vill vidare inrätta utbildningsanställningar samt att utbildningen till specialistsjuksköterska till större del genomförs i vårdverksamheten som verksamhetsintegrerat lärande.

  (F!) Fi vill verka för att barnmorskeutbildningarna i landet håller en hög internationell standard och följer nationella riktlinjer för att säkra en god och likvärdig vård i hela landet. Fi kräver att alla barnmorskestudenter får utbildning i mäns våld mot kvinnor, intersektionella perspektiv på reproduktiv hälsa samt etiskt reflekterande. För att säkra en god utbildning behövs ett tydligare samarbete mellan barnmorskeutbildningar, kliniskt verksamma barnmorskor och forskare inom sexuell och reproduktiv hälsa, nationellt och internationellt.
  Fi ska verka för upprustning av förlossningsvården och vill ge ökade ekonomiska resurser till hela området reproduktiv hälsa, såväl kliniskt arbete som forskning. Kliniskt verksamma barnmorskor bör uppmuntras att bedriva forskning kring de områden de anser kunna utveckla vården.
  F! anser att det är av högsta vikt att bibehålla kompetensen hos kliniskt verksamma barnmorskor, vill uppmuntra till kompetenshöjning genom utbildning samt att kompetensen värderas genom löneförhöjningar. Centralt är att arbetsvillkoren förbättras.

  (KD) Kristdemokraterna och alliansen har drivit på utvecklingen och har aviserat en utökning av barnmorskeutbildningen med 225 utbildningsplatser. Det är en väldigt viktig aspekt. För att möjliggöra forskning spelar lärosätena den avgörande rollen i att uppmuntra studenter till fortsatta studier och forskning.

  (MP) Miljöpartiet vill se satsningar där sjuksköterskor kan vidareutbildas på betald arbetstid till barnmorskor, liksom att fler läkare utbildas för säker tillgång på medicinskt personal i hela landet.

  (M) Fram till 2018 satsar regeringen på 225 nya utbildningsplatser förlagt till landets universitet och högskolor för att öka antalet barnmorskor. Högskoleutbildningen i Sverige ska hålla hög kvalitet, det är viktigt för både studenter, arbetsgivare och samhälle. En central del i undervisningen måste vara att ta del av och bedriva evidensbaserad forskning för att få fördjupade kunskaper i ämnet. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar för att kvalitetsgranska landets högskoleutbildningar samt ger examenstillstånd till statliga högskolor.

 4. Hur säkerställer ni att ni får kunskap om utvecklingen i vården  inom barnmorskans arbetsområde? Hur verkar ni för att barnmorskor finns representerade i rådgivande och beslutande organ som styr hälso- och sjukvården?

  (V) Vi följer myndigheternas, inom vårdområdet, arbete; lyssnar på personal- och patientorganisationer samt enskilda anställda och patienter; försöker följa med i forskningen i den mån det är möjligt. Vi vill verka för att barnmorskors (och andra personalgruppers) kunskap tas tillvara i alla sammanhang där de behövs.

  (S) Att träffa personalen inom hälso- och sjukvården och samtala om villkoren och verksamheten är av de viktigaste uppgifterna som politiker. Då förlossningsvården i delar av landet står mitt i en allvarlig kris har barnmorskornas villkor särskilt varit av intresse. Det vore även mycket positivt om fler barnmorskor ville ta plats i beslutande organ inom hälso- och sjukvården.

  (Fp) Folkpartiet arbetar för att ha goda kontakter med alla relevanta organisationer, och våra politiker gör ofta och gärna besök i olika verksamheter.

  (C) Socialstyrelsen är den övergripande kunskapsmyndigheten. I landsting och regioner finns sedan tjänstemän inom de olika förvaltningarna som förmedlar kunskap om utveckling inom de olika områdena. Det enskilda landstinget eller regionen kan sedan själva välja fler vägar till kunskap. Exempelvis ingår nu en barnmorska i det så kallade Reproduktionsrådet i Stockholms Läns Landsting. Ett initiativ som Centerpartiet välkomnar och ser positivt på. Vidare finns alltid möjlighet att stå på listor för politiska partier.

  (F!) Vi vill inrätta ett nytt departement, ett jämställdhetsdepartement, för att förverkliga vår politik. På detta departement ska det finnas en arbetsgrupp för sexuell och reproduktiv hälsa, som ska ha kontinuerlig kontakt med yrkeskåren, så att politiken utgår från verksamhetens behov.
  Vi vill också skapa en struktur där barnmorskor blir representerade i hälso- och sjukvårdsnämnder, exempelvis genom adjungering, eller ha en ordinarie ledamotplats.

  (KD) Vi är angelägna om att politiska beslut utgår från en kunskap om hur saker och ting ser och fungerar i verkligheten. Därför har vi, både på regional och rikspolitisk nivå, kontinuerliga dialoger med vårdprofessionerna; bland annat med Vårdförbundet.

  (MP) Miljöpartiet vill att kunskapen som finns hos alla legitimationsyrkena inom hälso- och sjukvården ska användas i högre grad än som är fallet i dag. Det kan innebära att specialistutbildade sjuksköterskor får större ansvar inom sina ansvarsområden och att förutsättningar därigenom skapas för att barnmorskors kompetens bättre kan spridas och tas tillvara. Vi ser gärna att barnmorskor tar plats i medicinska råd och liknande och att barnmorskor eller annan personal inom hälso- och sjukvården engagerar sig politiskt, exempelvis inom MP, för att öka politikens kunskap om professionens vardag.

  (M) Socialstyrelsens rekommendationer, ny forskning och erfarenhetsutbyte är centrala delar i kunskapsinhämtningen. Olika rådgivande expertgrupper tillsätt på olika nivåer inom hälso- och sjukvården. Vid tillsättandet av dessa väljs de personer som anses mesta lämpade för det specifika arbetet.

Svar från (V) 20140818.
Svar från (S)  20140822.
Svar från Folkpartiet (Fp) 20140827.
Svar från Centerpartiet (C) 20140827.
Svar från Feministiskt Initiativ (F!) 20140828.
Svar från Kristdemokraterna (KD) 20140901.
Svar från Miljöpartiet (MP) 20140909.
Svar från Moderaterna (M) 20140911.

Kajsa Westlund
Kanslichef, Svenska Barnmorskeförbundet

God vård i samband med barnafödande
Välkommen att diskutera framtidens vård med oss!
Svenska Barnmorskeförbundet

 

Lämna en kommentar