Stockholm: Vår verksamhetsberättelse 2019-2020 och verksamhetsplan 2020-2021

Verksamhetsberättelse
Barnmorskeförbundets Lokalförening Stockholm (BLS) 2019-2020

Verksamhetsberättelsen bygger på den verksamhetsplan som förbundet fastställer vartannat år på förbundsstämman. I verksamhetsberättelsen sammanfattar BLS de aktiviteter som gjorts under verksamhetsåret våren 2019 till våren 2020.

BLS har haft som mål att:

 • påverka barnmorskans verksamhetsområde genom kontakt och samarbete med andra organisationer, myndigheter och beslutsfattare.
 • värva och nyrekrytera barnmorskor
 • verka för att samla barnmorskor på våra möten och på så vis knyta kontakter och ta del av ämnen och teman som rör barnmorskans verksamhetsområde.

Medlemmar: närmare 600.

Styrelsen har bestått av:

Ia Jeppson ordförande, BB Stockholm, representant i barnmorskerådet, samtalsbarnmorska Aurora.

Elin Hallgren vice ordförande och sekreterare, Gullmarsplans ungdomsmottagning samt Södertälje bb/förlossning.

Frida Garell Julin, kassör och webbansvarig, Nacka ungdomsmottagning, SÖS förlossning.

Anna Akselsson Dr i medicinsk vetenskap, representant i barnmorskerådet, lärare på Sophiahemmets Högskola, BB Stockholm.

Linda Nilsson förtroendevald BMM Liljeholmen, ersättare för SRAT ledamot i centrala SACO-rådet i Stockholm.

Anne Oksanen förtroendevald, BB Stockholm.

Kajsa Persson Kay förtroendevald, Karolinska Huddinge.

Sandra Rubio Capios barnmorskedrivna abortmottagning i Solna, representant i barnmorskerådet.

Elisabet Ulén förtroendevald, Karolinska Huddinge i projektet Min Barnmorska.

Revisorer: Kajsa Westlund och Eva Nordlund.

Valberedningen: Margareta Hagwall Stillerud och Maria Ahlbom.

BLS har haft fyra protokollförda styrelsemöten 4/9, 31/10, 30/1, 2/4. Vi har hållit god närvaro. De flesta möten har hållits i förbundets lokaler på Baldersgatan.

Sammanfattning av årets aktiviteter:

Den 20/3 Publicerar Dagenssamhälle den artikel vi skrivit om hotet om nedläggningen av amningsmottagningen AMSAK. Anna Starbrink replikerar strax därpå.

Den 7/5 har vi årsmöte och den nya styrelsen, Sandra Rubio, Kajsa Persson Kay och Anne Oksanen väljs in. Anna Akselsson presenterar en del resultat av sin då pågående studie i fosterrörelser.

24/5 Sandra Rubio deltar på temadagen om abort arrangerat av förbundet och SFOG.

I maj deltar Anna Akselsson, Elin Hallgren och Elisabet Ulén på nordiska konferensen för barnmorskor på Island.

I juni intervjuas Ia Jeppson av tidningen Mitti med temat: Brist på barnmorskor vid alla förlossningskliniker. Vi kontaktas under sommaren, av flertalet journalister inom tv och tidningar. En del uppdrag lämnar vi över till andra förbundsmedlemmar då vi i styrelsen inte har möjlighet att delta.

Vi har dagliga samtal med Elisabeth Ubbe journalist och barnmorska, för att hjälpa henne att sammanställa en artikel om det extremt ansträngda läget med rekordmånga obemannade pass. Artikeln blir aldrig publicerad.

Vi har tät kontakt med förtroendevalda på samtliga förlossningskliniker, detta för att vara uppdaterade över hur den pressade sommarbemanningen ser ut.

Den 17/7 skickar vi våra kommentarer till ledamöter i Hälso-och sjukvårdsnämnden på den reviderade plan för förlossningsvården som presenteras i början på sommaren. Enligt HSN:s prognos, skulle antalet beräknade förlossningar sjunka vilket skulle möjliggöra att dra ned på kapaciteten. Vi var tydliga med att det inte går att tala om överkapacitet på våra förlossningskliniker.

I augusti uppmanar vi samtliga kliniker att inkomma med vittnesmål om den ansträngda sommarsituationen.

Den 15/8 medverkar Ia Jeppson i SVT om ”sommarkrisen”.

I september är Elin Hallgren i Göteborg och deltar på Svensk Förening för Sexologi och NACS-konferens.

Den 29/8 har vi styrelsemiddag. Vi hälsar nya styrelsemedlemmar välkomna.

Den 25/9 har vi det första barnmorskemötet för verksamhetsåret. Efter den minst sagt pressade situationen under sommaren, med rekordmånga obemannade arbetspass önskar vi att Anna Starbrink- ordförande i Hälso och sjukvårdsnämnden kommer för att möta Stockholms barnmorskor. Det är stor uppslutning med närmare 60 deltagare.

Den 26/9 blir Ia Jeppson intervjuad i SR och uttalar sig om varför nyexaminerade barnmorskor väljer att inte arbeta inom förlossningsvården.

Den 10/10 blir Sandra Rubio intervjuad i vårdfokus och uttalar sig om Sveriges abortlag.

Den 6/11 anordnar förbundet en konferens med tema Hållbar Livsstil, för BMM över hela Sverige. Vi tar del av ny forskning gällande droger och alkohol i samband med graviditet och amning. Efteråt knyter vi i styrelsen kontakt med landstingspolitiker.

Den 4/12 hålls det årliga glöggmötet. RFSU:s förbundsjurist Sara Bäckström talar om den hotade aborträtten som råder globalt och i Sverige.

Den 18/2 är det barnmorskeråd på Landstingshuset.

Den 16 januari är vi på landstingshuset med bl.a. liberala kvinnoförbundet och S-kvinnor tillsammans med Pia Höjeberg och Lisa Bjurwald. Temat är, Förlossningsvården i Stockholm, svart, vitt eller gråtonat? Vi diskuterar den ständiga krisen inom förlossningsvården.

I februari är vi inbjudna av Region Stockholm för att delta på kompetensförsörjningsveckan. Temat är gemensamma utmaningar och hur hållbara strategier för kompetensförsörjningsarbetet kan utvecklas.

I mars har vi barnmorskemöte och kvällens talare är Ann Olsson och Cecilia Lind som presenterar sin nya bok om bäckenbotten. Kristina Lundberg berättar om metoden FUR- föda utan rädsla.

I mars träffar vi projektgruppen för BB S:t Göran. De är intresserade av att höra vår input. Även Eva Nordlund närvarar. Fler möten planeras in.

Den ordförandekonferens som var planerad i mars med samtliga lokalföreningar blir inställd p.g.a. Corona. Istället hålls två videomöten där lokalföreningarna och förtroendevalda diskuterar fackliga och professionella frågor samt delar erfarenheter.

Förtroendevalda Linda Nilsson medverkar i en intervju angående lönerevisionen 2020 i SRAT´s tidning Essens.

Den 27/3 disputerar Anna Akselsson med sin avhandling Awereness OF fetal movements and pregnancy outcomes.

Den 27 april medverkar Elin Hallgren i Aktuellt för att tala om oron för de födande, kring Covid-19.

Fackligt perspektiv:

Sedan 1/1 2019 blev SBF också en facklig förening i SRAT/SACO. Flera barnmorskor har sen dess engagerat sig och fackligt förtroendevalda har valts i hela landet. Under våren 2019 gick de första ca 60 förtroendevalda barnmorskorna från olika delar av landet en grundkurs i det fackliga arbetet och entusiasmen var och är hög. Även fler utbildningar har utförts under året. Utifrån förutsättningarna i våra olika regioner har nu ett arbete och samarbete börjat ta sin form för att påverka våra arbetsvillkor och lön. De förtroendevalda medverkar på olika nivåer i samverkansgrupper på SACO-mandat och sitter med i olika SACO-råd.

I Region Stockholm deltar de fackligt förtroendevalda i samverkan på respektive arbetsplatser för att föra fram medlemmarnas frågor och yttringar och har där möjlighet att påverka och sluta lokala avtal.

Hösten 2019 träffade de förtroendevalda arbetsgivarnas representanter vid den senarelagda lönerevisionen.

Lönerevisionen 2020 hann påbörjas men pga coronapandemin har den skjutits på framtiden och planen är att återupptas till hösten 2020.

Sedan mars 2020 har förtroendevalda Linda Nilsson även facklig tid avsatt för SRAT´s medlemmar inom SLSO.

De förtroendevalda inom Stockholms region, både i sluten och öppenvården, har haft kontinuerliga videomöten med sakkunnig på SRAT´s kansli för att hålla sig ajour gällande förändringar pga pandemin och sommarplaneringen.

Styrelsen för Barnmorskeförbundets Lokalförening Stockholm den 7 maj 2020.

 

Verksamhetsplan
Barnmorskeförbundets Lokalförening Stockholm 2020-2021

Svenska Barnmorskeförbundet är en partipolitiskt obunden professionell sammanslutning av legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande som är medlemmar i SRAT. Svenska Barnmorskeförbundet är anslutet till SRAT, ett förbund inom centralorganisationen Saco. Lokalföreningens mål är att alla legitimerade barnmorskor som är verksamma inom Stockholm ska vara anslutna till förbundet.

Barnmorskeförbundets Lokalförening Stockholm är en förening som verkar inom Sveriges Barnmorskeförbund genom att:

 • främja barnmorskans professionella utveckling
 • verka för forskning och utveckling inom barnmorskans verksamhetsområde
 • verka för att barnmorskans yrkesutövning vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • verka för samarbete med andra organisationer och beslutsfattare.
 • verka för sexuell och reproduktiv hälsa utifrån ett rättviseperspektiv
 • ta initiativ och medverka i hälso-och sjukvårdens samt socialtjänstens framåtskridande för kvinnors och barns hälsa
 • verka för god sammanhållning inom Svenska Barnmorskeförbundet

Lokalföreningen är med och bygger upp en ny organisation, sedan 1 januari 2019 vilket innebär att den fackliga delen tillkommit våra övriga åligganden. Vi arbetar därför aktivt för att återrekrytera de barnmorskor som tidigare var

medlemmar. Detta gör vi bl.a. genom att hålla ”öppna möten” där alla barnmorskor som är knutna till Stockholm är välkomna, oavsett facklig anslutning. Vi planerar att i fortsättningen göra så.

Målet är att vi i styrelsen ska ha god insikt i det fackliga arbetet. Samt att ha god kännedom om den fackliga organisationen. Vi har som mål att minst två ledamöter i BLS ska vara förtroendevalda på respektive arbetsplats, detta för att kunna delge information om det arbete som pågår och vilka frågor som aktivt drivs. De förtroendevalda har en egen facklig punkt på lokalföreningens styrelsemöten.

Lokalföreningens mål för kommande verksamhetsår är att fortsatt:

 • delta i Stockholms samhällsdebatt genom att skriva debattartiklar och medverka i radio, TV och annan media.
 • bygga relationer med beslutsfattande politiker och de i opposition.
 • ha god och nära relation till barnmorskestudenter på KI och Sophiahemmets Högskola.
 • samarbeta med andra professionella och ideella föreningar såsom ex. RFSU och FSUM.
 • ha god relation och i möjligaste mån samarbete med andra professioner såsom läkare och projektledare inom regionen. Konkret kan det vara sakkunniga såsom Spesak obstetrik/neo och ansvariga på S:t Görans blivande förlossningsklinik.

Vi planerar även att delta på förbundets årliga vetenskapliga konferens samt bistå förbundet med uppgifter som kan vara lokalt knutet till Stockholm.

 

Övriga målsättningar är att:

 • arbeta för en bättre planering inför sommaren inom förlossningsvården. Detta genom att ha fortsatt kontakt med politiker och övriga beslutsfattare.
 • fortsatt verka för att våra konkreta mål ska bli norm: en födande per barnmorska, max 4 familjer på eftervården samt max 80 inskrivna mammor på BMM per år och barnmorska.
 • arbeta för att utöka vårdvalet till alternativa vårdformer för friska kvinnor med förväntad normal förlossning.
 • verka för att hemförlossning åter ska ingå i vårdvalet.
 • verka för att mer utvärderingar av införda metoder/avslutade projekt görs.

Kommande verksamhetsår planeras innehålla fyra barnmorskemöten, varav ett är årsmötet. Vi önskar bjuda in Stockholms barnmorskor till intressanta och aktuella diskussioner. Vad värnar vår profession? Hur kan vi fördjupa våra kunskaper inom sexuell och reproduktiv hälsa? Vi planerar även att bjuda in studenter för att delge sina magisteruppsatser. Vi önskar att barnmorskor utanför styrelsearbetet kommer med förslag om intressanta teman som rör barnmorskans kompetensområde.

Lokalföreningens huvudmål är att samla Stockholms barnmorskor. Det är bara som enad kår vi får ett reellt inflytande, genom att stå upp för kvinnors och ungdomars rätt till sin kropp. När vi är splittrade lämnar vi över besluten till andra.

verkasmhetsplan verksamhetsberättelse

verkasmhetsplan