Regionvalet 2022 – Stockholm frågar regionpolitiker

Politikernas svar inför regionvalet 2022.

Lokalförening Stockholm valde att  ställa fyra frågor till regionpolitikerna i Stockholm inför valet 11 september 2022. Samtliga partier har återkommit med sina svar som ni kan ta del av, i sin helhet, här nedan. En sammanfattning av svaren publiceras i våra sociala medier.

 

Fråga 1:

Hur ser graviditets- och förlossningsvården ut i regionen om fem år om ni får bestämma?

 

Vänsterpartiet

Då har alla kvinnor fått rätt till en egen barnmorska i det aktiva förlossningsarbetet.
KS förlossning har öppnat för ytterligare 1000 förlossningar per år, och en avveckling av vårdval förlossning har påbörjats där förlossningsvården i stället organiseras i egen regi för att säkra vårdtillgången i hela regionen samt kompetensförsörjning av personalen. Vi har öppnat upp för en mer differentierad förlossningsvård, genom olika vårdformer som t ex en sammanhållen vårdkedja (barnmorskemottagning, förlossning och eftervård) och barnmorskeledda enheter. Detta har visat sig i forskning gynna föräldrar, barn och personal. Arbetsvillkoren för personal som jobbar inom förlossningsvården har förbättrats genom arbetsmodeller med kortare arbetstid och fler kollegor.

Miljöpartiet

Vårt mål är att det ska finnas möjlighet till flexibla lösningar där medarbetarna själva väljer hur de ska lägga upp sin tjänst och i vilken utsträckning man vill kombinera tjänst på BMM och inom förlossningsvården. Vi ser Min Barnmorska som ett framgångsexempel, och vill att det ska byggas ut till att omfatta alla gravida som önskar och finnas på alla förlossningskliniker (vilket redan är politiskt beslutat, men återstår att införas). Det finns god tillgång till tolk och doulor.

Inom förlossningsvården finns det, nära kopplat till Min Barnmorska, i vår vision även möjlighet till hemförlossning, och vi vill att målet om en barnmorska per födande i aktiv fas är nått. Det finns ordentligt med tid för introduktion, handledning och fortbildning, och om Miljöpartiet får bestämma så kommer regionen ha infört arbetstidsförkortning med bibehållen lön och en ordentlig löneutveckling för barnmorskor.

Vi ser att vägen dit går via arbetsmiljön, och att det behövs en stor kraftansträngning från politikens sida för att på allvar våga satsa på personalen. Vi ser det som nyckeln till att få vården att fungera.

Socialdemokraterna

Alla blivande föräldrar får en trygg plats att föda på och har fått det stöd de behöver inför, under och efter förlossningen. Vi har skapat en trygg vård för blivande föräldrar där fler barnmorskor och övrig vårdpersonal vill arbeta. Vi vet hur viktigt det är för vårdpersonalen att jobba i par eller team. Därför vi infört målet om en barnmorska och en undersköterska arbetar tillsammans per födande. Det är en trygghet både för föräldrar och för personalen.

Vi har höjt ersättningen till arbetssätt som jobbar för att förebygga skador och kejsarsnitt. Vi har avskaffat vårdval förlossning så att kvinnor inte längre måste föda barn på löpande band. Personalen har råd att använda moderna arbetssätt som förebygger skador. Förlossningsvården är inte längre en marknad.

Vi har satsat på eftervården och ökat det psykisk och fysiska stödet till blivande och nyblivna föräldrar. Personalen inom mödravården hinner ge rätt insatser för att minska/vårda förlossningsskador och/eller förlossningsdepression. Därför vill satsa på eftervården med fysioterapi och samtalsstöd. Alla ska få rätt stöd efter en förlossning.

Vårt förslag om att starta ett pilotprojekt kring en barnmorskeledd förlossningsmottagning[1] på Södersjukhuset har införlivats och vi har nu gjort verksamheten permanent. Det innebär att barnmorskor har fått mer inflytande över vården och utvecklat arbetssätt enligt modern barnmorskeforskning med fokus på normalförlossningar. Verksamheten är integrerad med ordinarie klinik och erbjuder möjligheten för personalen att rotera mellan. Arbetet börjar sprida sig till fler förlossningskliniker.

Regionen erbjuder också fler blivande föräldrar en sammanhållande vårdkedja där mödravård, förlossningsvård och eftervård är integrerade.

En ny förlossningsklinik på St. Görans sjukhus har varit igång sedan år 2023. Tillsammans med stora insatser på de övriga klinikerna vill nu fler barnmorskor arbeta inom förlossningsvården. Men för att lyckas har vi arbetat hårt för att  involvera vårdpersonalen och de fackliga organisationerna inom  mödrahälso-, förlossning- och eftervården. Vi har också fått regionen att lyssna mer på de blivande och nyblivna föräldrarna så att de är med i utvecklingen av vården.

 

Centerpartiet

Om fem år vill vi ha en tryggare förlossningsvård där både familjer och vårdpersonal trivs. Valfriheten har ökat så den födande själv får välja om hon vill föda hemma, på en barnmorskeledd enhet eller på en ordinarie förlossningsklinik. Alla som vill får ingå i “Min barnmorska” och det finns inte längre någon osäkerhet kring var en får föda eller om det finns plats, och alla är trygga i att det finns en barnmorska per födande i aktiv förlossning. Eftervården är stärkt och det råder ingen otydlighet kring var hjälpen finns. Antalet förlossningsskador har minskat tack vare en stärkt bemanning och de skador som ändå uppstår upptäcks och behandlas i tid.

 

Liberalerna

Alla födande har rätt att känna sig trygg under sin förlossning och ska i största utsträckning föda på den förlossningsklinik hon själv valt. Blivande mammor ska fortsatt ha egenmakt över valet av förlossningsklinik. Utvecklingsarbetet avseende förlossningsvården, i samarbete med barnmorskorna, har bara börjat och ska stärkas ytterligare under kommande mandatperiod. Målet är en barnmorska per födande kvinna i aktiv fas. Projektet Min barnmorska, som förbättrat kontinuiteten i mödra- och förlossningsvården, ska permanentas och byggas ut till fler mottagningar samt förlossningskliniker. En ny förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus ska etableras 2023. Liberalerna vill även möjliggöra att barnmorskor från mödravården ska tillåtas göra fler hembesök speciellt när kvinnan är i förlossningens första fas för att minska oron för att inte få plats eller hinna in i tid och förlossningen blir en tryggare upplevelse.

I Region Stockholm finns amningsmottagningar, fysioterapeutisk kompetens riktat mot förlossningsskador samt familjecentraler med barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst. Därtill finns bäckenbottensmottagningar bland annat på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus. Utöver detta finns ett stort urval av barnavårdscentraler och mödravårdscentraler. Allt detta vill Liberalerna bevara – men även utveckla, inte minst ett lika tydligt program för eftervården som för graviditeten hos mödravården.

Moderaterna

Förutom att ha genomfört åttapunktsprogrammet öppnar en helt ny förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus våren 2023. Förhoppningen är att detta kommer att minska trycket på övriga förlossningar och i förlängningen bidra till en bättre arbetsmiljö för alla inom förlossningsvården. Utbyggnaden av Min Barnmorska (Caseload midwifery) fortsätter för att inkludera fler, där det teambaserade arbetet genom hela graviditeten, förlossningen och eftervården stärker både patienters upplevelse och vård samt medarbetarnas arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter och tempo samtidigt som kontakten mellan patient och medarbetare stärks.

Sedan 2021 utförs det medicinska uppdraget inom sexuell och reproduktivhälsa på flera av länets ungdomsmottagningar av Region Stockholm som nu samverkar med kommunerna för att på bästa sätt möta ungdomars behov. Moderaterna tror att samverkan mellan ungdomsmottagning och kommun kan utvecklas, det finns kommuner där det fungerar bättre än andra som bör eftersträvas. Men det handlar också om samverkan med andra vårdenheter, många ungdomar bygger upp en hög tillit till sin ungdomsmottagning. Målsättningen över en längre tidshorisont måste därför vara att stärka ungdomsmottagningarnas arbete med övriga relevanta instanser i hälso- och sjukvården, exempelvis med elevhälsa och första linjens psykiatri

Barnmorskemottagning drivs inom ramen för lagen om valfrihet i Region Stockholm. Det utgör en flexibel grund för att kunna justera och revidera uppdrag och avtal kontinuerligt och utefter nya förutsättningar. Sexuell och reproduktiv hälsa är ett viktigt uppdrag som ska eftersträva god tillgänglighet och valfrihet i Region Stockholm. Vi kommer se till att stärka förutsättningarna resursmässigt för att mottagningarna ska kunna prioritera och erbjuda en god tillgänglighet till sexuell hälsa. Det är också viktigt att stärka och utöka screening och uppföljande screening/provtagning efter utfall vad gäller HPV/Livmoderhalscancer. Moderaternas vision är att utrota livmoderhalscancer, varför resurser inom detta område måste prioriteras också över tid.

 

Kristdemokraterna

Om 5 år har vi fullt ut implementerat en barnmorska per födande på samtliga förlossningskliniker i regionen. Vi har även tydliga kompetens- och karriärmodeller för barnmorskor, samt servicepersonal som avlastar arbetet.

Det behövs även nationella riktlinjer för att förebygga förlossningsskador.

Sverigedemokraterna

Om Sverigedemokraterna får bestämma vill vi att kompetens och erfarenhet belönas så att barnmorskor, och sjuksköterskor väljer att stanna kvar och arbeta inom graviditets- och förlossningsvården. På så sätt kan vårdenheten uppnå personalstabilitet och lägga grund för en arbetsglädje som bidrar till en höjd kvalitet och därmed minskad andel kvinnor som får bristningar i graden ¾, stora blödningar samt undvikbara kejsarsnitt.

 

Fråga 2:

Vilka mål har ni för ungdomsmottagningarnas och barnmorskemottagningarnas arbete inom sexuell och reproduktiv hälsa?  Vad är er utopi och hur ska ni arbeta mot det?

 

Vänsterpartiet

Ungdomsmottagningarna ska vara lätta att nå för alla ungdomar, och personalen som arbetar där ska ha god utbildning och HBTQI-kompetens. Vänsterpartiet vill att ett centrum för specialiserad vård av barn och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp ska inrättas. Det ska erbjuda behandlingsprogram med individuella anpassningar som säkrar en sammanhållen vårdkedja och utvecklar forskningen. Aborträtten måste värnas i Sverige. All abortvård som erbjuds i Region Stockholm ska ske professionellt och med ett gott bemötande. Utförare som inte uppfyller kraven ska bli av med sina avtal.

 

Miljöpartiet

Vad gäller barnmorskemottagningarna så vill Miljöpartiet att de så långt som möjligt ska integreras i vårdkedjan för graviditet, förlossning och eftervård, och vi vill att det ska bli enklare att rotera mellan olika tjänster. Alla besök på UMO och inom mödrahälsovård/förlossningsvård/eftervård är givetvis fortfarande avgiftsfria. Det gäller även vårdbesök i samband med abort – som givetvis finns kvar på samma premisser som idag!

Socialdemokraterna

God tillgång till ungdomsmottagningar med all dess kompetens är en viktig pusselbit för ungas psykiska välmående och deras sexuella och reproduktiva hälsa. Tillgången till psykosocialkompetens ska vara särskilt god. Vi vill säkerställa att ungdomsmottagningarna i allt väsentligt drivs i egen regi och i ett nära samarbete mellan kommun och region.

Barnmorskemottagningarna har ett stort vårduppdrag för att främja kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Vi kan se att de senaste årens statliga satsning på en förbättrad förlossningsvård och för kvinnors hälsa har haft betydelse. Vi ser dock att mottagningarnas stora uppdrag inte möts upp med tillräckliga resurser från regionen. Vi vill att varje barnmorskemottagning ska ha ett samverkansavtal med minst en förlossningsklinik för att stärka vårdkedjan.

Centerpartiet

Om fem år ser vi att ungdomsmottagningarna har resurser att kunna arbeta förebyggande och tidigt fånga upp de som mår dåligt.  Det finns en god samverkan med övriga vårdinstanser så fler får rätt hjälp snabbare. Barnmorskemottagningarna arbetar mer förebyggande och har större möjlighet att anpassa besöken utifrån vem de träffar. De kan enklare genomföra STI-provtagningar och erbjuda hemprovtagning.

 

Liberalerna

Vad gäller ungdomsmottagningarna vill vi fortsätta utveckla samarbetet mellan kommunerna och regionen. Vi vill att man ska kunna dela information mellan huvudmännen, vilket visserligen kräver en lagändring på nationell nivå, men det är viktigt för att lotsa barn och unga rätt. Har man precis fått sin första mens och bokar in sig på ett kuratorsamtal ska det vara lätt för kuratorn att boka om till barnmorskan på mottagningen. Sådana administrativa hinder finns i regionen och vi vill arbeta med att minska dem. Det är även viktigt att ungdomsmottagningen har mer tillgängliga öppettider – även om det kan betyda att bredda mottagningarna och kanske slå ihop några av dem. På så sätt kan UM få fler kollegor och en robusthet i att kunna ta emot ungdomarna. Det är något att se över.

Liberalerna har även drivit och kommer driva att stärka barn och föräldrar genom fler familjecentraler. Där samlas mödra- och barnhälsovård, öppen förskola, SFI och socialtjänst under samma tak. En familjecentral kan också vara ett kunskaps- och informationscentrum med familjerådgivare, fritidsledare, psykolog och läkare.

 

Moderaterna

Sedan 2021 utförs det medicinska uppdraget inom sexuell och reproduktivhälsa på flera av länets ungdomsmottagningar av Region Stockholm som nu samverkar med kommunerna för att på bästa sätt möta ungdomars behov. Moderaterna tror att samverkan mellan ungdomsmottagning och kommun kan utvecklas, det finns kommuner där det fungerar bättre än andra som bör eftersträvas. Men det handlar också om samverkan med andra vårdenheter, många ungdomar bygger upp en hög tillit till sin ungdomsmottagning. Målsättningen över en längre tidshorisont måste därför vara att stärka ungdomsmottagningarnas arbete med övriga relevanta instanser i hälso- och sjukvården, exempelvis med elevhälsa och första linjens psykiatri

 

Barnmorskemottagning drivs inom ramen för lagen om valfrihet i Region Stockholm. Det utgör en flexibel grund för att kunna justera och revidera uppdrag och avtal kontinuerligt och utefter nya förutsättningar. Sexuell och reproduktiv hälsa är ett viktigt uppdrag som ska eftersträva god tillgänglighet och valfrihet i Region Stockholm. Vi kommer se till att stärka förutsättningarna resursmässigt för att mottagningarna ska kunna prioritera och erbjuda en god tillgänglighet till sexuell hälsa. Det är också viktigt att stärka och utöka screening och uppföljande screening/provtagning efter utfall vad gäller HPV/Livmoderhalscancer. Moderaternas vision är att utrota livmoderhalscancer, varför resurser inom detta område måste prioriteras också över tid.

Kristdemokraterna

När det gäller ungdomsmottagningarna så vill vi att de är delaktiga i skolans sexualundervisning eftersom ungdomsmottagningarnas personal har större vana att tala om dessa frågor på ett naturligt sätt.

Vi anser även att ungdomsmottagningarna behöver nationella riktlinjer.

Sverigedemokraterna

Vår vision är att ungdomsmottagningarna och barnmorskemottagningarna når alla unga som är i behov av stöd och råd avseende sexuell- och reproduktiv hälsa så att de blir trygga i sin egen kropp och att oönskade graviditeter kan undvikas. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med elevhälsan och få en tid snabbt vid behov. Alla unga ska vara väl informerade så att de kan känna trygghet i sin sexualitet och sina val. Genom att ungdomsmottagningarna tillsammans med elevhälsan arbetar aktivt och uppsökande för att nå unga tidigt.

 

Fråga 3:

Vid årsskiftet utlovades en extra satsning på förlossningsvården på ca 550 miljoner kr. Vilket ansvar har ni som politiker för att följa upp att pengarna går till att stärka förlossningsvården  och arbetsmiljön och inte bara in i sjukhusens allmänna budget för dem att fördela fritt? Hur planerar ni att avkräva sjukhusen rapportering?

Vilket sätt tror ni är bäst för att säkerställa att framtida satsningar hamnar rätt?

 

Vänsterpartiet

Ett alternativ för att säkra att satsningar hamnar rätt är att öronmärka budgeten, det är ett sätt att säkerställa att pengarna hamnar där de ska.

Miljöpartiet

I Miljöpartiet är vi otroligt stolta över den här satsningen, som verkligen behövs. Det är politikernas fulla ansvar att följa upp att de åtgärder som beslutats också verkligen blir av, och vi kräver löpande rapportering från förvaltningen och sjukhusen för att se till att så sker. Vi som parti eftersträvar också en löpande dialog med förlossningsavdelningarna, både chefer och medarbetare, för att få en helhetsbild av hur arbetet fortskrider. Vår bedömning är att det är det, tillsammans med tydliga uppdrag i politiskt beslutad budget och verksamhetsplan, är det bästa sättet att satsningar hamnar rätt.

 

Socialdemokraterna

Som förtroendevalda, trots att socialdemokraterna är i opposition, har vi ett stort ansvar att varje skattekrona används på rätt sätt. Pengarna som är avsatta till förlossningsvården måste redovisas och det verksamheterna har stort inflytande i de åtgärder som genomförs och tas fram. Vi ser dock med oro på hur den nuvarande politiska majoriteten genom svältbudgetar på sjukhusen riskerar att stoppa förbättringar inom förlossningsvården. Vi vill häva sparkraven på sjukhusen för att ge personalen fler kollegor, öppna nya vårdplatser och korta köerna. Vi måste ta tillbaka kontrollen för att ge vård i tid och efter behov. Det räcker nu.

Rapportering ska ske dels genom regelbunden uppföljning och genom en tät dialog med medarbetarna. Vi vill att hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter involveras i återrapporteringen.

 

Centerpartiet

Som politiker har vi ett stort ansvar i att följa upp den vård som bedrivs och vi följer kontinuerligt olika kvalitetsmått. Det är svårt för oss politiker att följa pengarna inne i själva sjukhusstrukturen. Vi ställer frågor och tar del av rapporter löpande- både från golvet men också från ledningarna kring arbetet och hur pengarna används.

Genom att säkerställa att alla delar av sjukhuset är rimligt ersatta och kontinuerligt följs upp. Vi vill även se över att ge ett utökat uppdrag till regionens revisorer att följa upp att pengarna går dit det är tänkt.

Liberalerna

Liberalerna och den blågröna koalitionen beslutade i november 2021 om att projektet Min barnmorska – en sammanhållen vårdkedja under graviditet, förlossning och eftervård – ska permanentas och erbjudas i hela regionen. Följaktligen kommer samtliga förlossningar i Stockholm att kunna starta denna vårdform, som tidigare enbart funnits på BB Karolinska Huddinge. Till exempel kommer Danderyds förlossning att införa vårdformen under hösten 2022. Från Liberalernas sida vill vi långsiktigt fortsätta att förstärka förlossningsvården. De resurser som tillskjuts ska kunna användas i reformarbetet för en bättre förlossningsvård, bland annat genom en barnmorska per födande och utökad bemanning. Utöver detta vill Liberalerna se en årlig förstärkning av resurser i form av en indexuppräkning av vårdvalet. Förlossningsvården innebär både slutenvårdstillfällen och akutverksamhet, och bör således ersättas på liknande sätt som övrig akutverksamhet.

Regionens förlossningssamordnare stämmer löpande av arbetet med åttapunktsprogrammet med alla förlossningsenheter i länet. För Liberalerna är det viktigt att satsningarna varje förlossningsenhet får utveckla sin verksamhet i enlighet med åttapunktsprogrammet. Enheterna – som bland annat har varierande tilläggsuppdrag och patientunderlag – måste kunna genomföra förändringar i enlighet med sina egna förutsättningar och behov – det är så satsningen hamnar rätt och gör mest nytta.

 

Moderaterna

Det åttapunktsprogram som regionfullmäktige beslutade om 2021 genomförs under året och innebär också att ersättningen till klinikerna har höjts från januari 2022. Arbetet för att förbättra barnmorskornas arbetsmiljö har tydliga mål och utvärderas kontinuerligt, för vår del främst i avrapportering från regionens förlossningssamordnare. Arbetet med implementeringen av åttapunktsprogrammet sker med god samverkan mellan klinikerna och förlossningssamordnaren. Att pengarna går till ändamålet är givetvis en viktig del i arbetet. I en bredare bemärkelse om sjukhusens avrapportering sker det kontinuerligt mellan såväl sjukhusens ledningar och regionledningskansli och mellan styrelserna och ägarbolaget LiSAB. Moderaterna tror att prioriteringen av resurser och utformning av verksamhet i första hand bör ske av professionen och inte av politiker. Uppgiften för politiken är att ge de bästa möjliga förutsättningar för verksamheterna att ge bästa vård.

 

Kristdemokraterna

Politikerna har det yttersta ansvaret för sjukvården och vårt främsta styrdokument är budgeten. Däremot är det inte upp till politiken att detaljstyra akutsjukhusen eller andra verksamheter om hur de bäst uppnår beslut som vi har fattat. Många utav dessa beslut fattas bäst lokalt i samråd med medarbetarna.  Vi kommer dock noggrant att följa att de beslut som tagits genomförs.

 

Sverigedemokraterna

I dag består akutsjukhusens styrelser av opolitiska och professionella styrelser ur näringsliv, akademi och civilsamhälle, vilka fattar en stor del av de avgörande strategiska besluten. Sverigedemokraterna vill se styrelser som består av sjukvårdspersonal och profession, samt av utvalda politiker företrädelsevis en per parti. Politikerna har huvudansvaret över akutsjukhusen, oavsett om de är representerade i styrelsen eller inte. Genom att politiker tar plats i akutsjukhusens styrelser kan de följa upp att avsatta pengar går till att förstärka förlossningsvården och arbetsmiljön, och inte till den allmänna budgeten. Vi är positiva till att hälso- och sjukvårdsförvaltningen utser vårdområdesansvariga som ansvar för hela vårdområden och vårdkedjan både inom sluten och öppenvården. HSF:s vårdområdesansvarige kan med fördel samverka med respektive RPO:s vårdområde för att säkerställa kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv vård på rätt vårdnivå för kvinnor i Region Stockholm med kvinnosjukdomar, graviditet och förlossning/eftervård.

 

Fråga 4:

Det saknas barnmorskor på samtliga av regionens förlossningskliniker, något som direkt hotar invånarnas rätt till sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa iom minskad tillgänglighet och minskad möjlighet till individualiserad vård. Region Stockholm behöver bli en attraktiv arbetsgivare för barnmorskor där man möjliggör för de olika arbetsplatserna att fatta lokala beslut kring tex arbetstidsmodeller och annat som kan locka personal. Hur vill ni arbeta med dessa frågor, och hur ska ni säkerställa resultat?

 

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har föreslagit sex timmars arbetsdag inom förlossningen, detta för att personalen ska kunna ha ordentlig återhämtning mellan arbetspassen. Även andra former av arbetstidsförkortning har föreslagits, exempelvis 80% jobb med 100% lön – det kan se olika ut beroende på verksamheten – det viktiga är att mer tid ges till återhämtning och att det avsätts tid för kompetensutveckling i anställningsavtalet. Därtill vill vi införa ett system med permanenta lönetrappor för personal som kvarstannar i verksamheten för att säkerställa en god löneutveckling, samt ge mer resurser till akutsjukhusen så att mer personal kan anställas och fler vårdplatser öppnas.

 

Miljöpartiet

Miljöpartiet har förlossningsvården som ett av våra prioriterade områden för nästa mandatperiod, och vi instämmer helt i att det finns mycket kvar att göra rörande lokalt självbestämmande över t.ex. schemaläggning och arbetstidsmodeller. Det är en komplex fråga iom att det förhandlas mellan avtalsslutande parter och politiken därmed inte ska toppstyra, men vi ser gärna att det nuvarande arbetstidsavtalet som gäller hela regionen bryts upp för att skapa möjlighet till just arbetstidsförkortning på det sätt som barnmorskor själva efterfrågar lokalt. Från det vi från politikens sida kan göra är att lyfta detta gentemot regionen som arbetsgivare, och skjuta till de resurser som behövs för att täcka kostnaderna. Det behövs även ett regelverk för att underlätta rotationstjänstgöring, dvs anställning på fler arbetsplatser än en, och givetvis resurser för att skapa utrymme för ordentlig introduktion och fortbildning. Resursfrågan är i högsta grad politisk, och vi kommer driva den hårt i förhandlingarna.

 

Socialdemokraterna

Regionen behöver göra en rejälsatsning på arbetsmiljön inom vården generellt och behöver systematiskt genomföra och följa upp insatser som fungerar. Arbetsvillkoren inom förlossningsvården måste prioriteras. Vi vill öka antalet vårdanställda på varje arbetspass för att höja grundbemanningen. Vi vill införa nya arbetstider/modeller med rätt till återhämtning och vi vill att regionen ska arbeta systematiskt för att ge medarbetarna utökade möjligheter till inflytande och utveckling över vården och sitt arbete.

 

Centerpartiet

Vi är eniga om att Region Stockholm behöver bli en attraktivare arbetsgivare. Det är inte brist på barnmorskor, det är brist på arbetsplatser med rimliga förutsättningar att göra sitt jobb som barnmorska. Det måste vi ändra på. En barnmorska per födande kommer att minska den etiska stress det kan innebära för en barnmorska att behöva prioritera mellan flera kvinnor i aktiv förlossning som behöver hjälp samtidigt. Region Sthlm har tagit bort kvarstannandekravet efter betald specialistutbildning vilket vi ser som ett steg, nu måste regionen vara så pass bra att barnmorskor vill och väljer att stanna kvar!
Vi vet också att gott ledarskap är grunden för en god arbetsmiljö och det gäller alla nivåer – från första linjens chef till sjukhusdirektörens. Vården behöver riktigt bra ledare med relevant utbildning och ansvar men också mandat att fatta de beslut som krävs för att axla sitt ansvar.

 

Liberalerna

Som tidigare nämnt behöver varje förlossningsenhet arbeta fram arbetssätt som följer åtta-punktsprogrammet tillsammans med sina medarbetare, utifrån enhetens behov och förutsättningar. Många beskriver arbetet inom förlossningsvården som roligt och meningsfullt, men ett stort problem är att det kan vara stressigt att ha ansvar för flera pågående förlossningar. Därför ska Region Stockholm som första region införa konceptet en-till-en-vård, det vill säga att en barnmorska endast ansvarar för en kvinna under förlossningens aktiva fas. Det är en modell som regeringen nu vill sprida till övriga landet. För att nyutbildade barnmorskor ska känna sig säkrare och utvecklas i arbetet är det viktigt att kunna arbeta tillsammans med en mer erfaren kollega. Därför ska möjligheterna till mentorer och handledning utvecklas. Liberalerna vill även minska administration och krångel. Precis som alla andra vårdgrenar lägger medarbetare i förlossningsvården för mycket tid på byråkrati och IT-strul. Vi fortsätter satsa på att förenkla och modernisera. Barnmorskor och läkare bör dessutom få avlastning av andra yrkeskategorier med arbetsuppgifter som inte kräver deras kompetens.

Regionens förlossningssamordnare har regelbundna möten med enheterna och med hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att följa upp arbetet inom förlossningsvården. Politiskt följer vi frågan via produktionssamordningen samt genom återrapportering i regionstyrelsen.

 

Moderaterna

I det åtgärdspaket för att möta barnmorskornas krav på bättre arbetsmiljö ingår en födande per barnmorska, arbetsplatsrotation, ökad läkarbemanning, förbättrade processer i kedjan Graviditet-Förlossning-Eftervård, kompetensstege, handledning och mentorskap, utvärdering av 24/7-avtalet och uppgiftsväxling för servicepersonal. Flera av dessa delar handlar om att möjliggöra för mer flexibilitet gällande arbetstider. Vi följer kontinuerligt arbetet med att nå målen och kommer att fortsätta göra det för att säkerställa att hela programmet blir verklighet.

Genomförandet av åttapunktsprogrammet är en god start på arbetet att förbättra såväl vård som arbetsmiljö, men arbetet får inte stanna vid ett genomförande. Förbättringsarbetet måste fortsätta regionalt och lokalt även framgent. Att ge förutsättningar att lokalt styra arbetet är en viktig del för att de olika klinikerna ska kunna skapa arbetssätt som passar just den arbetsplatsen, det kan skilja sig åt och bestäms bäst just lokalt.

 

Kristdemokraterna

Vi kommer följa upp de beslut som vi har fattat för att förbättra förlossningsvården: en barnmorska per födande, en barnmorska, arbetsrotation, kompetens- och karriärmodeller, handledning och mentorskap, arbetstidsmodellens tillämpning ska utvärderas och servicepersonal ska ta över uppgifter som att städa rum och flytta sängar.

Det är för tidigt att utvärdera dessa satsningar i sin helhet och andra beslut och ytterligare resurser kan komma att behövas framöver.

På längre sikt vill Kristdemokraterna som parti att staten bör ta över huvudansvaret för sjukvården och då även för kompetensförsörjningen. Det skulle innebära att staten skulle ha ett helhetsansvar och bättre översyn över utbildningsplatser och kompetensförsörjningen i hela landet.

 

Sverigedemokraterna

Vi vill verka för att barnmorskor och sjuksköterskor med högspecialiserad kompetens och erfarenhet premieras så att de stannar kvar på sina enheter. Låg personalomsättning och personalstabilitet påverkar arbetsmiljön och ger arbetsglädje med höjd vårdkvalitet som följd. Erfarna barnmorskor och sjuksköterskor ska inte behöva byta arbetsplats för en löneutveckling. Vi ser positivt på att implementera alternativa arbetstidsmodeller där skillnader i olika verksamheter innebär olika förutsättningar till alternativa arbetstidsmodeller. Modellerna kan till en början finansieras genom regionala anslag och på sikt täckas genom minskade kostnader för inhyrd personal och minskad sjukfrånvaro bland ordinarie personal. Resultat kan säkras genom att Region Stockholm ger verksamhetscheferna förutsättningar att implementera alternativa arbetstidsmodeller inom deras verksamheter genom särskilda anslag för pilotprojekt. Vi vill se över möjligheten att ge förtur för bristpersonal till tillfälliga hyresrättskontrakt genom att samverka med regionens kommuner och de kommunala bostadsbolagen. Vi vill även verka för att det inrättas specialistsjuksköterskeprogram så som barnmorskeprogram inom Region Stockholm-Gotland, för att säkerställa regional tillgänglighet och med nationellt intag vid behov.