Verksamhetsberättelse 2020/2021

Malmöhusläns barnmorskeförening

Verksamhetsberättelse verksamhetsår 2020/2021

 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Sarah Emery                       Ordförande

My Mowitz                         Vice ordförande

Erika Eriksdotter                 Sekreterare

My Bengtsson                    Ordinarie ledamot

Pernilla Lindblad                Ordinarie ledamot

Anneli Hagen                      Ordinarie ledamot

Anette Lycke                      Ordinarie ledamot

 

Vid föregående årsmöte tackades Anneli Hagen av 3 år som ordförande för lokalföreningen. Sarah Emery valdes till ny ordförande. Samtidigt valdes 2 nya ledamöter in: Mia Kolak och Anette Lycke. Mia valde, av personliga skäl, att gå ur styrelsen under sommaren. Då styrelsen var fulltalig i enlighet med stadgarna beslutades att inget fyllnadsval skulle hållas.

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under året. Endast vid ett av dessa har styrelsen träffats fysiskt, mötet hölls i Pildammsparken i juni. Men med ökande spridning av Covid-19 beslutade styrelsen att hålla övriga styrelsemöten digitalt. Detta har fungerat väldigt bra, även om vi såklart har saknat de mer levande diskussionerna som blir vid fysiska möten. Utöver mötena har vi fortlöpande haft kontakt via styrelsens egen Facebook-grupp.

Detta verksamhetsår har i allra högsta grad påverkats av pågående pandemi. I styrelsen hoppades vi kunna se fram emot att anordna fler mindre träffar och AW runt om i föreningens område, då den AW som hölls i Malmö under föregående verksamhetsår var mycket uppskattad av de som närvarade, men detta har pandemin helt satt stopp för. Likaså fanns det planer på att uppmärksamma att WHO utlyst 2020 till barnmorskans år, med evenemang riktat till allmänheten. Men i bakfickan har styrelsen nu en massa idéer att sjösätta när vi inte längre är i klorna på Covid-19.

I september beslutade styrelsen att skapa en ny Facebook-grupp för medlemmar i föreningen, då den tidigare gruppen som funnits inte uteslutande bestått av medlemmar i SBF. Denna Facebook-grupp har i skrivande stund 115 medlemmar, i föreningen totalt är vi nu 242 medlemmar. Ni medlemmar som ännu inte lagts till i denna Facebook-grupp är välkomna att kontakta ordförande Sarah Emery.

Höstmöte hölls den 1/12 – även det digitalt – med en föreläsning av Marie Larsson, doktorand i sociologi, om unga vuxnas erfarenheter och praktiker kring preventivmetoder. Vid denna föreläsning med efterföljande diskussion deltog ca 15 barnmorskor.

Ordförande Sarah Emery och vice ordförande My Mowitz närvarade vid den extra förbundsstämma, med efterföljande arbetsmöte, som hölls digitalt 9/2, för fyllnadsval till förbundets styrelse. Under året har Barnmorskeförbundet ordnat arbetsmöten för lokalföreningarna, då styrelser och förtroendevalda runt om i landet kan samlas i diskussioner. Vid dessa möten har en representant från vårt lokalförbunds styrelse kunnat närvara. Vi i styrelsen är överens om att vi framöver ska bli bättre på att påminna och bjuda in även våra förtroendevalda till dessa möten för mer givande diskussion kring utmaningar och framgångar i det fackliga arbetet.

 

Vi i styrelsen vill tacka föreningens medlemmar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret.