Arbetsbeskrivning Styrelsen Jönköpings barnmorskesällskap

Arbetsbeskrivning Styrelsen Jönköpings barnmorskesällskap 2024-01-15

Ordförande:
Ansvarar för att göra agenda inför styrelsemötena.
Vidarebefordrar aktuell information från förbundet till övriga styrelsemedlemmar.
Delegerar författande av verksamhetsberättelse samt eventuell verksamhetsplan.
Ansvarar för att samla in verksamhetsårets protokoll och handha/arkivera dem på rätt sätt. I början av året diskuterar styrelsen sin sammansättning och förekommer valberedningen om önskemål och eventuella förändringar. Ordförande ansvarar för att skicka ovanstående lista till valberedningen som sedan ansvarar för att kontakta alla i styrelsen och ställa konkret fråga om vidare engagemang. De söker även efter de roller som kan behöva tillsättas. De gör ett förslag som skickas ut i årsmötesförhandlingarna. Där presenteras de olika kandidaterna en och en och väljs in.

Gör intervjuer med journalister då det efterfrågas (detta kan även utföras av ordföranden eller annan person från styrelsen).

Vice ordförande:
En vice ordförande går in och ersätter ordförande då denna fått förhinder. Kan även avlasta genom att leda styrelsemöten.
Styrelsen kan på konstitutionsmöte välja att utse en vice ordförande för verksamhetsåret, eller avstå från att utse denna.

Sekreterare:
Skriva anteckningar på styrelsemötena.

Justerare:
Läser igenom och justerar protokoll.
När sekreterare har förhinder på styrelsemöte går justerare in och skriver protokoll i sekreterarens ställe. Justerare kan utses av styrelsen för helt verksamhetsår eller tillfälligt utefter behov.

Kassör:
Ansvarar för löpande ekonomiska arrangemang.
Genomför vid behov kontakt med skatteverket och banken.
Sköter bokföring.
Göra bokslut och skriver kassarapport som sedan skickas till revisorerna (senast i slutet av februari).
På årsmötet presenterar kassören kassarapporten.
Ansvarar för att köpa presenter när någon avslutar sitt uppdrag.

Valberedning:
Tillfrågar ledamöter vars period gått ut gällande inställning till omval.
Ger förslag på personer till styrelse kommande verksamhetsår.
Presenterar förslag till kommande verksamhetsårs styrelse på årsmötet.
Utses av årsmötet. I regel är det avgående styrelseledamöter som föreslås till valberedning. 

Medieansvarig:
Uppdaterar sociala medier.
Gör layout för inbjudningar till evenemang som arrangeras av barnmorskesällskapet.
Gör intervjuer med journalister då det efterfrågas (detta kan även utföras av ordföranden eller annan person från styrelsen)

Facklig förtroendeperson:
Kontaktperson gentemot de fackligt förtroendevalda inom lokalföreningens område dvs Region Jönköping.  Förmedlar till styrelsen vad som är aktuellt kring arbetsmiljö och villkorsfrågor. Enligt lokalföreningsstadgar ska en facklig förtroendeperson ingå i styrelsen (och delta på styrelsemöten).

Övriga årliga uppgifter:
Genomförande av årsmötet checklista
Skriva och skicka inbjudan i rätt tid (enligt stadga)
Dokument i utskick till medlemmar
Verksamhetsberättelse
Tillfråga ordförande för årsmötet
Tillfråga justerare samt sekreterare för årsmötet
Dialog med valberedning