Ja till vad? Läs proposition/förslag och förbundsstämmans beslut

Barnmorskeförbundet ska företräda barnmorskor fullt ut. Proposition nr 2 – Svenska Barnmorskeförbundet utvidgar verksamheten att även inkludera fackliga frågor.

Barnmorskeförbundet ska företräda barnmorskor fullt ut. Barnmorskeförbundet äger professions- och kompetensfrågorna sedan 1886 och driver vårdutveckling inom sexuell och reproduktiv hälsa. Nu går vi vidare och tar ansvar för att utveckla avtals-, villkors- och lönefrågor för våra medlemmar, barnmorskorna. Barnmorskeförbundet vill bidra och utveckla framtidens vård och framtidens barnmorska. Det kan vi göra fullt ut om vi också verkar som en facklig organisation vilket vi gjorde fram till 1976.

På förbundsstämman 2015 beslutades att bifalla en motion om att utreda bildande av ett eget fackförbund. Stockholms Barnmorskesällskap beskrev: ”Barnmorskor från olika delar av landet har under några år rapporterat om arbetsmiljöer i kaosartade förhållanden. Där arbetsmiljön är tungt belastad med flera födande kvinnor i förlossningsarbete på samma gång, inga raster, förskjutning av semestrar och överbeläggningar på BB och gynekologiska avdelningar. Det har ibland även talats om att patientsäkerheten är hotad på grund av barnmorskans höga arbetsbelastning.” Stockholms Barnmorskesällskap yrkade på att möjligheten ses över för att bilda ett eget fackförbund inom Svenska Barnmorskförbundet. Detta som ett led i att arbeta för en bättre arbetsmiljö för barnmorskeprofessionen.

Barnmorskeförbundet företräder barnmorskors professionella frågor i Sverige. Förbundet har en framträdande roll och arbetar ständigt för att lyfta barnmorskors kompetens och specifika yrkesmässiga frågor. Förbundet har ofta en given plats i sammanhang där kvinnosjukvård diskuteras, utreds och organiseras. Det finns en stark drivkraft i barnmorskekåren att utveckla kvinnovården vidare och ständigt sträva mot att vården som ges är jämlik.

Att utveckla kvinnovården utifrån evidens och bästa praktik kräver inte bara ständig kompetensutveckling utan det går också hand i hand med nödvändiga förändringar av hur vården organiseras för att nå bästa resultat och nöjdhet hos kvinnorna själva. Att organisera om vården kan innebära att nya arbetstidsmodeller behöver utvecklas. Kompetensstegar kan användas som kopplas till nya ansvarsområden, nya arbetsuppgifter, nödvändig fortbildning samt löneutveckling.

Fackföreningarnas uppgift är att hjälpa och stödja sina medlemmar när det gäller deras rättigheter som löner och anställningsvillkor, vidareutbildning/kompetensutveckling, arbetsmiljö samt jämställdhet. Till skillnad från yrkesorganisationernas uppdrag som är att utveckla yrket, dess inflytande, utbildning och roll i samhället, kräver den fackliga organisationen med sitt uppdrag, mer resurser i form av sakkunskap gällande arbetsrätt, avtal och förhandling.

Det finns en självklar stark koppling mellan barnmorskors kunskap och de arbetsrättsliga sammanhang som omger möjligheterna till utveckling. Det är uppenbart att den specifika kunskap som Barnmorskeförbundet har inom vårdområdet för sexuell och reproduktiv hälsa behöver sammanföras med ett ansvar och arbete för goda arbetsvillkor för barnmorskor. Genom att arbeta parallellt och med en samklang mellan dessa frågor kan en positiv utveckling förstärkas.

Uppdelningen mellan en ren professionsorganisation och fackförbund har kommit att utgöra ett hinder. Det behövs en annan typ av vårdorganisation som är mer ändamålsenlig och evidensbaserad, både ur perspektivet för barnmorskorna, kvinnorna och även för arbetsgivarna. Även de senare har ett intresse av att kunna utveckla attraktiva arbetsorganisationer som leder till goda och effektiva resultat för patienter/klienter.

Om Barnmorskeförbundet bildar fackförbund behöver ett antal utmaningar hanteras;

Frågan om kollektivavtalsrätten behöver lösas och självklart är målet att sträva efter en fortsatt god relation med Vårdförbundet. Förbundsstyrelsen har funnit lösningar för att förbundet ska kunna ta del av det mest centrala för en fackförening – rätten att teckna kollektivavtal gällande arbetsvillkor med arbetsgivare.

Grunden till ett fungerande fackförbund är engagerade medlemmar. En stor fördel är att Barnmorskeförbundet redan har lokala föreningar som kan utgöra stommen i ett eventuellt framtida Barnmorskeförbund som också utgör ett fackförbund.

Det är nödvändigt att hitta en konstruktion som tillåter barnmorskor att vara fortsatt medlemmar i den professionella delen av Barnmorskeförbundets verksamhet samt att kunna tillhöra ett annat fackförbund, som faller sig mer naturligt beroende på arbetsplats. En lösning kan vara olika medlemsformer, men även arbetsordningar som stadgar hur förbundet centralt och lokalt arbetar, så att alla medlemmar känner tillhörighet i den professionella organisationen.

Det krävs ett samarbete med allierade och påverkanskontakter med arbetsgivare för att påvisa de stora fördelar det innebär att Barnmorskeförbundet kan använda sin professionella kompetens fullt ut, även när villkorsfrågor ska behandlas. En helhet skapas som kan förenkla samarbetet markant när villkorsfrågorna kopplas direkt till vårdutvecklingen.

Under två år har frågan utretts om Barnmorskeförbundet även ska arbeta som fackligt förbund. Då utredningen visar på flera möjliga vägar att även arbeta med fackliga villkorsfrågor föreslår förbundsstyrelsen ett principbeslut från förbundsstämman 2017 för att kunna arbeta vidare utifrån ståndpunkten att bilda ett eget fackförbund, men där det krävs en fördjupad utredning innan slutligt beslut i frågan kan tas.

Det kommer innebära resurser för Barnmorskeförbundet att utreda frågan men i nuläget kommer tillgängliga resurser vara tillräckliga för det fortsatta utredningsarbetet.

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstämman 2017 beslutar

ATT fortsätta utredningsarbetet med syftet att Svenska Barnmorskeförbundet ska utveckla sin verksamhet att även verka som facklig organisation.

ATT utveckling av Svenska Barnmorskeförbundet sker på sätt att samtliga barnmorskor kan vara medlemmar genom att erbjuda olika former för medlemskap.

ATT slutligt beslut sker under 2018 på extra förbundsstämma, som har att besluta om policy och stadgeändring, samt handlingsplan för fortsatt arbete.

ATT perioden fram till den extra förbundsstämman används för fördjupade medlemsdiskussioner i olika fora/möten för att säkra att slutligt beslut är väl förankrat och att nödvändig medlemsmobilisering kan ske inför och efter detta beslut.

Förbundsstämman 2017 biföll propositionen och beslutade 

ATT fortsätta utredningsarbetet med syftet att Svenska Barnmorskeförbundet ska utveckla sin verksamhet att även verka som facklig organisation

ATT utreda om utveckling av Svenska Barnmorskeförbundet kan ske på så sätt att samtliga barnmorskor kan vara medlemmar genom att erbjuda olika former för medlemskap

ATT slutligt beslut vid behov sker under 2018 på extra förbundsstämma som har att besluta om policy- och stadgeändring samt handlingsplan för fortsatt arbete

ATT perioden fram till den extra förbundsstämman eller den ordinarie förbundsstämman  används för fördjupade medlemsdiskussioner i olika fora/möten för att säkra att slutligt beslut är väl förankrat och att nödvändig medlemsmobilisering kan ske inför och efter detta beslut.

Beslutet var enhälligt.

Här en länk till propositionen.

 

Pressmeddelande 2017-11-14
Barnmorskeförbundet vill bilda eget fackförbund

En profession – En organisation Förbundsordförande Mia Ahlberg 2017-11-16