Inga ändringar i klinisk praxis inom abortvården

Kommentar gällande mötet på Socialstyrelsen den 27 september angående sena aborter. Mötet initierades av Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi och Svenska Barnmorskeförbundet med anledning av den senaste tidens mediadebatt om sena aborter.

Mötet innebar ett klargörande gällande Rättsliga rådets funktion och uppdrag.

Rättsliga rådets funktion är att besluta om abort från och med graviditetsvecka 18+0-21+6. Där stannar deras uppdrag, de har inget inflytande på den kliniska verksamheten. Rättsliga rådets beslut omprövas inte.

Rättsliga rådet kan inte ha åsikter om själva abortvården och abortmetoder.

Abortvården måste själv besluta om och handlägga abortvården och det är gynekologer och barnmorskor, och ibland sjuksköterskor, som arbetar inom svensk abortvård.

Abortvård och val av abortmetoder är en medicinsk bedömning och en fråga för professionen: gynekologer (SFOG).

Det är inga ändringar i klinisk praxis.

Det är gynekologer och barnmorskor som handlägger abortvården.
Vårt uppdrag är att kvinnan som genomgår en abort ska få bästa möjliga vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Mia Ahlberg, förbundsordförande

Det är gynekologer och barnmorskor som har kompetens för att handlägga abortvården och vårda kvinnan i samband med abort.

Vårt professionella uppdrag som barnmorskor är att kvinnan ska få bästa möjliga vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det är gynekologer och barnmorskor som vårdar kvinnan.
Inte barnläkare.

Hur abortvård ska organiseras på bästa sätt är också en fråga för arbetsgivaren  som har ansvaret att tillse att personal har erforderlig kompetens – riktlinjer, utbildning och handledning  – för det som ska utföras inom hälso- och sjukvården.

2017-09-29
Svenska Barnmorskeförbundet

Mia Ahlberg

 

Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi kommer gemensamt att ta fram ett dokument för vård vid sena aborter.

Möte angående sena aborter
Socialstyrelsen den 27 september 2017
Anteckningar 20171011 Dnr 22838/2017-6
www.socialstyrelsen.se

Hur kan vi gå vidare?

Ambitionen är att finna ett gemensamt perspektiv för att ge allmänheten förtroende för vården vid sena aborter.

I detta ingår att:

Se över möjligheten till att tidigarelägga rutinultraljud och riktade ultraljudsundersökningar för att upptäcka missbildningar och avvikelser hos fostret så tidigt som möjligt.

Abortvården bör organiseras så att den säkerställer den kompetens som erfordras och ger bästa möjliga förutsättningar för en god och säker vård.

Tydliggöra information till kvinnan om vad en sen abort kan innebära.

Lyfta etiska aspekter vid sen abort med hjälp av Smer.

Professionsföreningarna bör gemensamt utveckla ett konsensusdokument för vård och behandling vid sena aborter.

 

Mer om abortvård

Se konferens Temadag Abort den 13 oktober 2017.

Läs mer om abortvård i en doktorsavhandling av barnmorskan Inga-Maj Andersson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet (2015-12-04). Second trimester medical abortion – perceptions and experiences

Abortlagen

Socialstyrelsen rättsliga rådet

Mer om svensk abortvård SFOGs hemsida.
SFOGs tolkning av hur abort i andra trimestern skall handläggas.
Abort, antikonception och missfall
FARG – Familjeplanering

Internationellt
FIAPAC  is an organization of professionals working in the field of abortion and contraception.

International Safe Abortion Day –
Statements from International Leaders and Members’ Activities.