Pengar till barnmorskor och förlossningsvården för att stärka kvinnors hälsa – information från förbundsstyrelsen

Den 16 juni 2015 kommer riksdagen att besluta om den proposition som handlar om att skjuta till medel till barnmorskor och förlossningsvården mm. Om riksdagen bifaller propositionen kommer man till att börja med skjuta till 200 miljoner kronor. Därefter är tanken att ytterligare 400 miljoner ska skjutas till varje år till och med år 2019. Sammanlagt 1,8 miljarder. Det är en hel del pengar!

Representanter från Svenska Barnmorskeförbundets styrelse har varit på Socialdepartementet och diskuterat hur man tänker konkret kring hur pengarna ska användas. Det visade sig att om propositionen bifalls kommer framförallt Sveriges kommuner och landsting (SKL) och landstingen själva påverka hur pengarna ska användas utifrån intentionen i propositionen. Barnmorskeförbundets styrelse har kontaktat SKL och är utlovade samtal om hur medlen bör användas när beslutet är taget i riksdagen.

Barnmorskeförbundet tänker driva att de tillskjutna medlen ska användas för stimulans till de verksamheter som utvecklar förlossningsvården enligt den evidens som finns. Till exempel genom att utveckla nya vårdmodeller, skapa sammanhållna vårdkedjor och ge de födande kontinuerlig närvaro av barnmorska under födseln.
I vårdkedjan ingår mödravård och eftervård. Genom god förberedelse inför födseln, lugn och ro och närvaro under födseln och god eftervård kan komplikationer förebyggas.

Att Barnmorskeförbundets styrelse driver ovanstående betyder inte att inte andra delar av kvinnosjukvården behöver pengar. Någonstans behöver vi börja och det ena ger det andra.

Vi uppmanar alla barnmorskor i landets lokalföreningar att arbeta gentemot landstingen. Vi tror att behoven av förändring och utveckling ser olika ut i landstingen. Därför behöver alla barnmorskor diskutera med politiker och förvaltningar på lokal nivå. Det finns ett engagemang hos politiker för att förbättra vården för kvinnor. Det gör att vi barnmorskor nu måste vara aktiva och bedriva påverkansarbete. Det finns mängder av evidens att stödja sig emot.

Diskutera i Barnmorskeförbundets lokalföreningar, Barnmorskeråd och på arbetsplatserna. Uppvakta politiker och tjänstemän med anknytning till kvinnosjukvården. Nu är tid för att föreslå förändringar.

Barnmorskeförbundets styrelse bevakar processen med budgetpropositionen och jobbar på att skapa förutsättningar på nationell nivå. Om propositionen avslås är inte arbetet förgäves. Det kommer ett nytt år. Om vi barnmorskor syns och hörs, står upp för vårt område och vår kunskap sker till slut förändringar.

Vi har tillsammans i barnmorskekåren drivit på och faktiskt fått till stånd att denna proposition läggs. Glöm inte det. Nu är det dags att handla!

Den 8 juni 2015
Svenska Barnmorskeförbundets styrelse

Svenska Barnmorskeförbundet – den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestudenter.

Reformer på Socialdepartementets områden i budgetpropositionen för 2015
Satsning på barnmorskor, förlossningsvård och kvinnors hälsa
Regeringskansliet

Förbättrad förlossningsvård och stärkta insatser för kvinnors hälsa
Regeringskansliet

Ekonominytt Sveriges Kommuner och Landsting Nr 08/2015 2015-04-16
Dnr SKL 15/2213 skl.se

 

Ur propositionen:

”1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 244 704 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård ökas med 198 325 000 kronor. Skälen för regeringens förslag: Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2015 att 2 640 704 000 kronor skulle anvisas anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård (prop. 2014/15:1 utg. omr. 9 avsnitt 4.7.6). Riksdagen beslutade dock att 1 244 704 000 kronor skulle anvisas anslaget (bet. 2014/15: SoU1, rskr. 2014/15:71). En förklaring till skillnaden är att socialutskottet inte ställde sig bakom regeringens förslag till insatser rörande barnmorskor, förlossningsvården och kvinnors hälsa, som uppgick till 400 000 000 kronor 2015.

Regeringen anser dock att det är av stor vikt att skyndsamt genomföra en satsning på insatser som rör barnmorskor, en förbättrad förlossningsvård och andra insatser för att stärka kvinnors hälsa i syfte att uppnå en mer jämställd hälso- och sjukvård. Efterfrågan på barnmorskor i Sverige överstiger tillgången, enligt Socialstyrelsens nationella planeringsstöd 2014. Tillgången till barnmorskor har ökat under senare år. Dock är den regionala variationen stor och efterfrågan väntas öka. Beträffande förlossningsvården behöver den bl.a. bli med kunskapsbaserad, tillgänglig och jämlik över hela landet och under alla tider på året. Det kvarstår vissa tydliga skillnader mellan kvinnor och män i hälso- och sjukvården. Flera sjukdomar som kvinnor drabbas av i högre utsträckning tenderar att vara lägre prioriterade inom hälso- och sjukvården. Det handlar t.ex. om långvariga smärttillstånd, förlossningsskador, inkontinens och psykisk ohälsa.

Kvinnor med endast grundskoleutbildning är en grupp som i flera avseenden har haft den minst gynnsamma hälsoutvecklingen. Att nå ökad jämlikhet och jämställdhet i hälso- och sjukvården kräver ett brett och långsiktigt arbete med sikte på t.ex. tillgänglighet, behandlingsmetoder och attityder. Kvinnor och män ska utifrån sina behov behandlas likvärdigt när det gäller resurser och insatser. Det är angeläget att bästa tillgängliga kunskap används. Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget bör ökas med 200 000 000 kronor. År 2016–2018 bedöms utgifterna öka med 400 000 000 kronor per år.

Finansiering sker PROP. 2014/15:99 85 genom de förslag till inkomstökningar och minskade anslag som lämnas i denna proposition. För att delvis finansiera ökningen av anslaget 2:3 Bidrag till WHO minskas anslaget med 1 675 000 kronor. Sammantaget bör anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård ökas med 198 325 000 kronor. ”

 

Lämna en kommentar