Dags att nominera – information från valberedningen

Vi söker dig som vill engagera dig i Svenska Barnmorskeförbundet. Du får gärna vara disputerad barnmorska, arbeta med barnmorskeutbildning på ett lärosäte, ha erfarenhet av eller arbeta med antikonception, mödrahälsovård, ungdomsmottagning, gynekologi eller BB-vård och amning. Ny förbundsstyrelse och ordförande väljs på förbundsstämman den 3 november 2015.

Barnmorskeförbundet arbetar med en fastställd verksamhetsplan men måste också ha en beredskap för aktuella frågor i samhället. Förbundsstyrelsens arbete innebär att främja och utveckla barnmorskans kompetensområde sexuell och reproduktiv hälsa. I det arbetet ingår kontakt med andra organisationer och myndigheter.

Du nominerar en kollega, legitimerad barnmorska som är medlem i Svenska Barnmorskeförbundet och som du tror kan vara en god kraft och ledare i förbundsstyrelsen.

Arbetet i förbundsstyrelsen kräver tid och engagemang. Det är önskvärt att arbetsgivaren är positivt inställd till styrelsearbetet i Svenska Barnmorskeförbundet och kan bevilja tjänstledighet med lön vid några tillfällen under verksamhetsåret.

Är Du intresserad av ett styrelseuppdrag?
Lämna dina förslag till din lokalförening eller direkt till valberedningen.

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 31 maj.

, Skövde
Karin Reimegård, Malmö
, Luleå
Sammankallande , Falun

Svenska Barnmorskeförbundets ändamålsparagraf

Ändamålet med Svenska Barnmorskeförbundets verksamhet är att:
* främja barnmorskans professionella utveckling
* verka för forskning och utveckling inom barnmorskans verksamhetsområde
* verka för att barnmorskans yrkesutövning vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet
* verka för att barnmorskeutbildningen bedrivs så att den professionella utvecklingen av barnmorskeyrket främjas
* verka för nationellt, nordiskt och internationellt samarbete inom barnmorskans verksamhetsområden
* verka för samarbete med andra, barnmorskan närstående, organisationer
* ta initiativ till och medverka i hälso- & sjukvårdens och socialtjänstens framåtskridande för kvinnors och barns hälsa.

All verksamhet vilar på en humanistisk grundsyn och bedrivs utan åtskillnad av nationalitet, hudfärg, språk, trosbekännelse, ålder, kön, sexuell läggning, politisk åskådning eller social ställning.

 

Se KalendariumFörbundsstämman 3 november 2015.

Lämna en kommentar