Förbundsstämman 2023

Svenska Barnmorskeförbundet förbundsstämma med val av förbundsstyrelsen och beslut om kommande verksamhetsplan.

Se information från valberedningen, tidigare publicerat i Jordemodern (2022).
Se Svenska Barnmorskeförbundet stadgar.

Motioner
Förbundsstämman får behandla motion om den är skriftlig och kommit till styrelsen
senast tio veckor före förbundsstämman. Varje medlem och lokalförening kan inlämna motion till ordinarie förbundsstämma. Enskild medlem inlämnar motion till lokalföreningens styrelse som med yttrande ska vidarebefordra den till Svenska Barnmorskeförbundets styrelse.
Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 12 mars.
Mer info hittar du här