Valberedningen informerar

Dags att nominera till Svenska Barnmorskeförbundet. Två ledamöter ska väljas på den extrainsatta Förbundsstämman den 18 november 2014 .

Förbundsstyrelsens arbete innebär att utveckla barnmorskans kompetensområden sexuell och reproduktiv hälsa. I det arbetet ingår bland annat kontakt med andra organisationer och myndigheter. Förbundet arbetar med en fastställd verksamhetsplan men måste även ha en beredskap för aktuella frågor i samhället.

Du nominerar en/flera kollegor, eller dig själv, som är medlem i Svenska Barnmorskeförbundet och som du tror skulle vara en god kraft och ledare i förbundsstyrelsen. Gärna inom arbetsområdena gynekologi, mödrahälsovård, ungdomsmottagning, forskning eller lärare på universitet och högskola.

Arbetet i förbundsstyrelsen kräver tid och engagemang. Det är önskvärt att arbetsgivaren är positivt inställd till arbetet i förbundsstyrelsen och kan bevilja tjänstledighet med lön vid några enstaka tillfällen under verksamhetsåret.

Ge dina förslag till din lokalförening eller direkt till valberedningen.
Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 31/8.

, Skövde

, Skåne

, Luleå

Sammankallande , Falun

Ta del av Svenska Barnmorskeförbundets ändamålsparagraf.

Ändamålet med Svenska Barnmorskeförbundets verksamhet är att:
 främja barnmorskans professionella utveckling
 verka för forskning och utveckling inom barnmorskans verksamhetsområde
 verka för att barnmorskans yrkesutövning vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet
 verka för att barnmorskeutbildningen bedrivs så att den professionella utvecklingen av barnmorskeyrket främjas
 verka för nationellt, nordiskt och internationellt samarbete inom barnmorskans verksamhetsområden
 verka för samarbete med andra, barnmorskan närstående, organisationer
 ta initiativ till och medverka i hälso- & sjukvårdens och socialtjänstens framåtskridande för kvinnors och barns hälsa.

Se Kalendarium Förbundsstämma 18 november 2014.

Lämna en kommentar