Uppföljning av satsningen på förlossningsvården och kvinnohälsa

Regeringen har gett Myndigheten för vård-och omsorgsanalys i uppdrag att följa upp och analysera miljardsatsningen på förlossningsvård och andra insatser för förbättrad kvinnohälsa.  Myndigheten ska särskilt granska insatserna ur ett patient-och brukarperspektiv och även göra en fördjupningsstudie av framgångsfaktorer. En delrapport kommer 2018 och slutrapporten våren 2020.

Regeringen genomför just nu flera stora satsningar för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinnor. Satsningarna baseras på att landsting och regioner själva identifierar och genomför insatser.  Insatserna kan därför variera mellan olika landsting, men centralt är insatser för att stärka bemanning och kompetensförsörjning samt att öka kunskaperna i vården om sjukdomar som kvinnor ofta får. Satsningarna kommer omfatta bland annat en satsning om 400 miljoner kronor årligen under perioden 2016-2019 på förlossningsvården och kvinnors hälsa. Dessutom satsas 130 miljoner kronor per år under 2016-2019 på att förbättra arbetet med kvinnors hälsa i primärvården, med fokus på kvinnor från socioekonomiskt utsatta områden. Andra delar i satsningen är bland annat införande av avgiftsfri nationellt screeningprogram för mammografi och från den 1:e januari 2017 blir också de preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen avgiftsfria för personer under 21 år.

Mer information finns på www.vardanalys.se

Läs om SKL:s pågående arbete med fokus på förlossningsvård och kvinnohälsa.