Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus

Sverige strävar efter att uppnå en jämlik vård som utgår från individens behov. En god och säker förlossningsvård samt ett hälso- och sjukvårdsystem som är lyhört för kvinnors olika behov är viktiga delar av en jämlik vård.

Sveriges hälso- och sjukvård är av hög kvalitet men samtidigt visar en kartläggning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL ) att det finns utmaningar och förbättringsmöjligheter inom förlossningsvården samt annan vård som rör kvinnors hälsa.

Regeringen och SKL slöt i december 2015 en överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen utgör en del i regeringens arbete för en mer jämlik hälso- och sjukvård. Tillsammans kan vi skapa en ännu bättre och säkrare förlossningsvård och annan vård som rör kvinnors hälsa!

Eva Estling
Samordnare, Sveriges Kommuner och Landsting

Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus
Kartläggning av nuläge och förbättringsområden SKL

Överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa
Diarienummer: S2015/07777/FS. En överenskommelse har träffats mellan staten och SKL om en satsning på att stärka förlossningsvården och främja insatser som syftar till en bättre hälsa hos kvinnor.

Kartläggning av förlossningsvård och kvinnors hälsa
Sveriges Kommuner och landsting