Riktlinjearbete på Socialstyrelsen

Riktlinjer gällande minskade fosterrörelser

Den 4 november 2014 träffades företrädare och sakkunniga från professionerna på Socialstyrelsen. Syftet med mötet var att följa upp det riktlinjearbete på Socialstyrelsen som initierats av Barnmorskeförbundet(SBF) och SFOG. Mötet fokuserade på arbetet med att sammanställa riktlinjer från landets verksamhetschefer omfattande hur man hanterar patienter med minskade fosterrörelser.

En liknande metodik som används vid HTA-analyser kommer användas och man kommer att bjuda in brett; forskare, kliniker och företrädare för patientorganisationer.

Mötet diskuterade format på riktlinjerna och hur man når ut till en bred grupp kliniker och gravida. Inom några veckor kommer Socialstyrelsen återkoppla det material de fått in från verksamheterna, aggregerat. Därefter tillsätts en grupp med experter – enligt ovan – som ska arbeta med att ta fram riktlinjer. Arbetsgruppens förslag kommer att gå ut på remiss.

Närvarande på mötet; Lars Ladfors (SFOG), Ingela Wiklund (SBF), Margareta Larsson (SBF), Ingela Rådestad (sakkunnig), Jonas Bergströn (utredare på Socialstyrelsen) och Eleonora Björkman (Socialstyrelsen).

Nästa möte 17/2 2015.

Ingela Wiklund, Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Lämna en kommentar