Policydokument Vårdformer

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram en serie styrdokument för att klargöra förbundets ställningstagande i särskilda frågor som rör barnmorskans profession, kompetens- och verksamhetsområde.

Styrdokumenten beslutas av förbundsstyrelsen och har framarbetats utifrån en fatsställd arbetsprocess. Syftet med policydokument är att tydliggöra vad Svenska Barnmorskeförbundet anser i avsedd fråga och hur den evidens som stödjer detta.

Policydokument Vårdformer (2019)

 

Svenska Barnmorskeförbundet stödjer utveckling och fortsatt utvärdering av vårdformer som internationellt kallas Caseload Midwifery, Team Midwifery och Birth och Birth Center Care i anslutning till sjukhus.

Svenska Barnmorskeförbundets ställningstagande gällande vårdformer i samband med graviditet och barnafödande (2019). Syfte: Att klargöra Svenska Barnmorskeförbundets ställningstagande gällande utveckling och framtida organisation av vårdmodeller/vårdformer i samband med graviditet och förlossning som utgår från barnmorskans kompetens och ansvarsområde.

Svenska Barnmorskeförbundet Policydokument  Vårdformer (2019)

Policydokument Vårdformer är publicerat i Jordemodern nr 8 December 2019.