Normal förlossning är billigast

Ulla Waldenströms svar på Hanne Kjöllers inlägg i DN 2015-11-12.

Hanne Kjöller missar poängen med alternativ förlossningsvård. Vårdformer som Södra BB, ABC-kliniker (Alternative Birth Centers) och barnmorsketeam (Team Midwifery och Caseload Midwifery) har vuxit fram i många höginkomstländer för att öka andelen normala förlossningar. Jag har själv lett eller medverkat i utvärderingar av samtliga dessa vårdformer, i Sverige och Australien. Resultaten visar entydigt att andelen normala förlossningar ökar, liksom patienttillfredsställelsen, jämfört med kontrollgrupperna inom ordinarie förlossningsvård. En stor genomgång av alternativ förlossningsvård i England visade att kostnaden per förlossning var lägre än i vanlig vård. Det beror på färre medicinska ingrepp, kortare vårdtider och framför allt på lägre personalkostnad på grund av minskad läkarmedverkan.

Hanne Kjöller presenterar nu siffror som tyder på att en förlossning på Södra BB är dyrare än motsvarande på Södersjukhusets ordinarie förlossningsavdelning. Det är ny och viktig information och jag ser fram emot att se underlaget. Både vid utvärderingen av ABC-enheten på Södersjukhuset i början av 1990-talet och dess efterföljare Södra BB gjorde vi seriösa försök att mäta kostnaderna. Vi fick tyvärr ge upp då underlaget vid dessa tidpunkter var undermåligt. Om Kjöllers siffror är korrekta är det förstås viktigt att se över hur organisationen på Södra BB kan effektiviseras.

Idén att erbjuda en ”enklare” vård till dem som är friskast och sedan remittera till specialistvård i komplicerade fall är accepterad inom andra delar av svensk sjukvård. Att Sverige valt högspecialiserad vård för samtliga barnaföderskor, med undantag av Södra BB, kan ifrågasättas ur kostnadssynpunkt, men även ur omvårdnadssynpunkt. Vårt grannland Norge har nyligen valt en annan väg med separata förlossningsavdelningar för kvinnor med låg respektive hög risk för medicinska komplikationer.

Nu beskriver Kjöller vården vid Södra BB som mer exklusiv än den på ordinarie förlossningsavdelning. Hon fäster sig då vid lokalernas utseende, att barnmorskan kan vara närvarande under förlossningens aktiva fas och att familjen kan stanna kvar i förlossningsrummet till hemgång. Allt detta är viktiga aspekter av vården, men troligen inte de mest kostnadsdrivande. Utvärderingen av ABC-kliniken visade att en småskalig verksamhet med mödravård, förlossning och eftervård i samma lokaler kunde, rätt utnyttjad, leda till flexibilitet och kostnadseffektivitet.

Kjöller polemiserar starkt mot att kvinnor med medicinska riskfaktorer utestängs från Södra BB. Utan att gå in på enskilda diagnoser är kriterierna för alternativa vårdformer utformade för att optimera den medicinska säkerheten för mor och barn i den specifika förlossningsmiljön.  ABC-liknande vård som Södra BB vänder sig i regel till kvinnor med låg risk för medicinska komplikationer på grund av dessa vårdformers utrustning och bemanning. Men i anglosachsiska länder finns barnmorsketeam inom den ordinarie mödra- och förlossningsvården som även vänder sig till högriskkvinnor.

Hanne Kjöller vulgariserar debatten om förlossningsvården genom att underblåsa motsättningar som inte handlar om vårdformernas för- och nackdelar utan om skillnaden mellan illa underhållna lokaler och nya, genom att dramatisera ett patientfall som ingen kan sakligt bemöta i media, och genom att tiga om forskningsresultat.

Ulla Waldenström
Senior professor i reproduktiv hälsa
Stockholm

ABC-vård: separat enhet med mödra-, förlossnings- och eftervård av samma team av barnmorskor. Vanligen lokaliserad intill en vanlig förlossningsavdelning, i vissa länder fristående från sjukhus. Har oftast ingen farmakologisk smärtlindring som ryggbedövning, dropp för värkstimulering eller sugklocka. Kvinnan överförs till ordinarie förlossningsavdelning vid avvikelse från normalt förlopp, eller behov av ryggbedövning. Bemanning: barnmorskor och läkare tillkallade vid behov.

Södra BB: Separat enhet intill förlossningsavdelningen på Södersjukhuset. Två ABC-liknande team med mödravård-, förlossning- och eftervård, samt en ”fri kvot” av kvinnor som enbart kommer för förlossning. Tillgång till all smärtlindring, dropp och sugklocka. Bemanning: barnmorskor med läkare tillkallade vid behov.

Barnmorsketeam (Team Midwifery): Team av 4-10 barnmorskor tar hand om ett visst antal kvinnor under graviditet, förlossning och eftervård inom sjukhusets ordinarie lokaler. Vanligt i länder där även mödravård bedrivs inom sjukhusets väggar. Barnmorskorna följer alltså kvinnan genom vårdkedjan och samarbetar med läkare enligt ordinarie riktlinjer.

Caseload midwifery: En barnmorska har, tillsammans med en kollega som back-up, hand om ett visst antal kvinnor genom hela vårdkedjan enligt modellen ovan. Således mycket hög grad av kontinuitet.

Detta är mitt svar på Hanne Kjöllers inlägg i DN i dag 2015-11-12. Ledarsidan svarade att man inte tar in ”svar” på ledarsidans egna argumenteringar.

 

Lämna en kommentar