Nordiskt Jordmorförbund – barnmorskeorganisationerna träffades på Island

Nordiskt Jordmorförbund (NJF) samlas en gång per år för att delge varandra nyheter och samarbeta kring gemensamma frågor. På mötet deltar ordföranden från barnmorskeorganisationerna på Island, i Danmark, på Färöarna, i Norge, Finland och Sverige. Den 19-20 maj träffades alla på Island.

Island har de senaste två åren präglats av förhandlingar med staten kring lön. Den 6 april 2015 inleddes en strejk, då med överhängande risk för generalstrejk.

På Island arbetar många barnmorskor deltid, privat och även som sjuksköterskor. En ny arbetsuppgift är att ta cellprov på hälsovårdscentraler. Förbundets vill utvidga verksamhetsområdet till att omfatta mer kvinnohälsa än graviditet, födsel och postpartum-vård.
På Island finns flera mindre förlossningskliniker men en centralisering har lett till att en del kvinnor har långa resvägar.
Vid årets möte berättade en privatpraktiserande barnmorska som erbjuder BB vård i hemmet att ersättningarna är låga för denna typ av vård och att arbetet kräver ständig jour. Barnmorskan gör ett antal besök (7-12) post partum beroende vilken risknivå kvinnan och barnet har/har haft.
Island har samma typ av händelseanalys som Sverige och de isländska kollegorna var djupt bekymrade över att en barnmorska blivit föremål för en rättegångsprocedur. En situation som påminner om då en läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus åtalades i samband med ett barns död.

I Danmark arbetar Jordemoderföreningen sedan 2009 med strategin Jordemødre til hele livet – hele liv till jordemødre som fokuserar på sex huvudområden; barnmorskors arbetsuppgifter, arbetets struktur, det goda arbetslivet, forskning och utbildning, ledarskap och status.
Det förekommer fortfarande arbetslöshet bland barnmorskor i Danmark men efter fem års arbete ser man nu en 40-procentig ökning av heltidsanställningar i offentlig regi. Man arbetar med projekt där barnmorskor kan hoppa in som vikarier och fler kommuner startar ungdomsmottagningar. Allt fler barnmorskor arbetar också i privat verksamhet.
Trots stora besparingar under 2014 har man fortsatt använda den nationella kvalitetsindikatorn för närvaro och stöd av barnmorska under födseln. Politiken har även skjutit till ett antal miljoner för att förbättra för de födande.
Konceptet Kendt jordemoder praktiseras i hela landet utom i Köpenhamn.
I det förebyggande arbetet är inte barnmorskan given trots att det ligger inom ramen för professionen. Istället finns en tradition med så kallade hälsosystrar som arbetar inom områden där den svenska barnmorskan är given.

I Finland har förlossningsvården centraliserats och år 2015 finns 27 kliniker kvar i landet. Skälet är beslutsfattarna anser det måste vara 1000 födslar per klinik för att kunna upprätthålla patientsäkerhet. Som en reaktion på detta anordnade Finska barnmorskeförbundet en antikarneval med Pop-Up förlossningsenheter vid vägkanter, på bensinmackar med mera. Jippot fick bred publicitet och allmänheten blev bekymrade.
Graviditeten sköts av sundhetssystrar motsvarande sjuksköterskor och barnmorskeutbildningen ska utredas.

På Färöarna har barnmorskeledaren sagt upp sig då hon inte ansåg sig kunna utföra sitt arbete enligt arbetsbeskrivningen.
Barnmorskorna sköter mödravård, födsel och postpartum vård. Sjuksköterskor har hand om neonatalvården. Man arbetar inom samma enhet.
Sjukhusdirektören har föreslagit att barnmorskorna ska arbeta i en slags stafettlösning där sjuksköterskorna tar över postpartum vården och barnmorskorna minskar i antal/vakt. Barnmorskorna anser att man inte förstår deras kompetens och det finns stark oro för att detta ska leda till försämrad vård för de födande.
Den 1 januari 2016 stänger man en födselavdelning på Suderø sjukhus på grund av brist på kirurger som kan göra sectio samt viss brist på narkospersonal. Det betyder att en del gravida behöver komma till Torshavn och bo på patienthotell 1-2 veckor före beräknad partus.
Färöarna har ingen barnmorskeutbildning men många barnmorskestudenter vill göra sin praktik där eftersom de arbetar mer alternativt och använder till exempel inte EDA. Vattenförlossningar är inte tillåtet på sjukhuset därför föder de kvinnor som önskar vattenfödsel i hemmet.

Barnmorskor i Norge arbetar i stor utsträckning deltid och år 2009 beslutade stortinget att barnmorskans verksamhetsområde ska stärkas vad gäller kvalitet och kvantitet. I samband med regeringsskiftet år 2012 blev det ännu tydligare att barnmorskan ska arbeta mer med livsstilssamtal, hembesök efter födsel, etcetera. Norge har också fastslagit nya nationella riktlinjer för vården postpartum, vilket innebär att kvinnor efter förlossningen ska erbjudas hembesök av framför allt kommunalt anställda barnmorskor.
År 2010 publicerades riktlinjer kring kvalitet, kompetens, organisering och information rörande förlossningsklinikerna. Detta har lett till att två mindre kliniker och en födestuga fått lägga ner då bemanningen inte var tillräcklig. Några stora utmaningar är att stora kvinnokliniker har svårt att följa riktlinjerna om att kvinnor ska ha en närvarande barnmorska under aktiv födsel och finna tid för fortbildning, kvalitetsutveckling och handledning av nya kollegor.
År 2012 antog Norge Nordens första riktlinjer kring hemfödsel. Från den 1 januari 2016 kommer barnmorskor och hälsosystrar få förskrivningsrätt på samtliga preventivmedel för kvinnor över 16 år.

njfcongress.se 2016 #midwives4all
Under nästa styrelsemöte i samband med njfcongress2016 i Göteborg behöver vi diskutera utbildning relaterat till kompetens och därmed hur barnmorskeprofessionen i Skandinavien kan stärkas. Ett förslag är att ordna en workshop med temat Den nordiska barnmorskan i samband med njfcongress2016. Intresset är även stort för HBTQ, normativ vård och abort.

År 2017 kommer NJFs styrelsemöte att hållas i Danmark.

 

Danmark – www.jordemoderforeningen.dk
Jordemoderföreningen i Danmark organiserar 90 procent av alla barnmorskor och arbetar både med fackliga frågor och professionella frågor. Av de 2630 medlemmarna är 1825 yrkesverksamma barnmorskor, 495 studenter och 310 passiva medlemmar

Norge – www.jordmorforeningen.no
Norska jordmorforeningen organiserar 90 procent av alla barnmorskor och arbetar både med fackliga och professionella frågor. Målen är att stärka professionen, bevara den normala födseln normal, erbjuda differentierad vård i samband med födsel även på de stora klinikerna. Förbundet har 2400 medlemmar.
Utbildning på masternivå finns på två lärosäten och år 2014 ansökte Tromsös barnmorskeutbildning om möjligheten att starta en femårig direktutbildning till barnmorska. Man planerar också för en obligatorisk uppföljande kompetensutvecklande utbildning enligt EU-direktivets krav.

Färöarna
Färöarnas jordemoderförbund är en kombinerad facklig- och yrkesorganisation med 20 aktiva medlemmar. År 2013 hade Färöarna 623 födslar. Färöarna har ingen egen barnmorskeutbildning.

Finland – www.suomenkatiloliitto.fi
Finlands barnmorskeförbund är en professionell ideell organisation för barnmorskor och barnmorskestuderande med 4321 medlemmar. År 2013 hade Finland 58 525 födslar. Graviditeten sköts av sundhetssystrar motsvarande sjuksköterskor och barnmorskeutbildningen ska utredas. I dag har de en 4,5-årig sjuksköterskeutbildning plus påbyggnad.

Island – www.ljosmodir.is
Den isländska barnmorskeorganisationen är en kombinerad facklig- och yrkesorganisation med 274 medlemmar som man förhandlar lön för. Ytterligare 60-80 barnmorskor är medlemmar utan att man förhandlar lön för dem. Utöver det har förbundet 20 studentmedlemmar och cirka 200 aktiva pensionärer. År 2013 hade Island 4236 födslar. Island har Skandinaviens längsta utbildning; fyra år till sjuksköterska plus ytterligare två års påbyggnad till barnmorska. Ett mål är att arbeta för en direktutbildning till barnmorska.

Sverige – www.barnmorskeforbundet.se
Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande.

 

Eva Nordlund
Vice ordförande Svenska Barnmorskeforbundet

 

Lämna en kommentar