Nationell plattform för jämlik hälsa och vård

Hälsan i Sverige utvecklas i positiv riktning. Men inte för alla och inte överallt. Det finns skillnader både i vilken vård människor får och hur friska de är. Hälso- och sjukvårdssystemet har en viktig roll i att påverka detta. Framförallt genom att leverera likvärdig vård och att företräda hälsofrågor i samhällsplaneringen.

Hälso- och sjukvårdslagen, diskrimineringslagen, organisatoriska uppdrag och professionell etik ålägger oss att sträva efter att vård ges efter behov. Syftet med Nationell plattform för jämlik hälsa och vård är att verka för att hitta system och metoder för att identifiera och åtgärda skillnader i hälsa, bemötande och tillgång till vård.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har samlat myndigheter och organisationer till en Nationell plattform för jämlik hälsa och vård och anordnar årliga workshops för att utbyta erfarenheter och höja kompetensen inom aktuella frågeställningar.

En workshop arrangerades den 7 november 2014. Aktuella frågeställningar var till exempel tillgång och användning av tolk inom hälso- och sjukvården, EU migranters hälsa och vård, den stillastående utvecklingen av hälsa i gruppen kvinnor med låg utbildning samt folkhälsorapporteringen. Vilka data kan fånga ojämlikhet? Hur hittar vi de som inte söker vård? Hur säkrar vi arbetsförsörjningen i framtiden?

Ny Patientlag den 1 januari 2015.
En mer jämlik vård är möjlig. Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande. Rapport 2014:7. Vårdanalys.
Uttalande om begreppet ”Vård som inte kan anstå” rörande vård till asylsökande och papperslösa.

Läs mer om
Nationell plattform för jämlik hälsa och vård och programförklaring, SKL

Svenska Barnmorskeförbundet står bakom plattformen.

Lämna en kommentar