Kontinuerligt stöd till kvinnor under förlossning

Ordförande Ingela Wiklunds kommentar till slutsatser i SBU rapport – Kontinuerligt stöd till kvinnor under förlossning

I SBU:s rapport Kommentarer – Kontinuerligt stöd till kvinnor under förlossning framhåller man att det i dagsläget inte är klarlagt om vem som ska stå för det kontinuerliga stödet för att effekten skall bli så stor som möjligt. Man framhåller att om det kontinuerliga stödet ska fungera ska stödpersonen vara med under hela förlossningen. Man konstaterar att barnmorskor därför troligen inte skulle kunna stå för det kontinuerliga stödet, även om deras arbetsbelastning minskades, eftersom tiden för en förlossning oftast är längre än ett arbetspass för en barnmorska i Sverige. Svenska arbetstidsregler skulle helt sättas ur funktion och dessutom skulle detta medföra stora kostnadsökningar.
Att SBU drar dessa slutsatser är förvånande. Man hävdar att svenska arbetstidsregler skulle sättas ur funktion och dessutom skulle det medföra stora kostnadsökningar om barnmorskan skulle arbeta med kontinuerligt stöd. Varför utgår man ifrån att kontinuerligt stöd endast kan utföras av en och samma barnmorska? Vad jag vet är detta inte studerat. Här blandar SBU ihop forskning och arbetstidsregler och gör en egen tolkning/värdering av vad som skulle kunna vara möjligt ur ett arbetsmarknadsmässigt perspektiv i svensk sjukvård – vilket är mycket märkligt.
Jag håller med SBU om att det är angeläget att studera effekten av kontinuerligt stöd i svensk förlossningsvård. Det kan vara en idé till ett avhandlingsarbete för en forskningsintresserad barnmorska.

Ingela Wiklund, Ordförande, Svenska Barnmorskeförbundet

Läs SBU rapporten:
Kontinuerligt stöd till kvinnor under förlossning

SBU Kommentar publicerad: 2013-11-12
Originalrapporten publicerad: Oktober 2012
”Inledning: Förlossningsvården har genomgått stora förändringar både i Sverige och internationellt. När förlossningarna flyttades till sjukhus försvann det traditionella kvinnostödet till den födande kvinnan, och ersattes av förlossningspersonal. Dessa har ofta inte möjlighet att vara närvarande hos patienten under hela förlossningsförloppet för att ge stöd och lindring, utöver rent medicinska åtgärder. Effekten av kontinuerligt emotionellt och fysiskt stöd (till exempel beröring och massage) som utförs av annan person (partner, moder, doula eller liknande) än vanlig vårdpersonal, har inte tidigare sammanställts. Här sammanfattar och kommenterar SBU en översiktsartikel från Cochrane Collaboration om effekten av sådant stöd på själva förlossningen och det nyfödda barnets allmäntillstånd.
Originalrapport: Hodnett ED, Gates s, Hofmeyr GJ, Sakala C. Continuous support for women during childbirth Cochrane Database Syst Rev. 2012 Oct 17;10:CD003766. DOI: 10.1002/14651858.CD003766.pub4 ”

Lämna en kommentar