Individualiserad förlossningsvård – vem bestämmer?

Individualiserad förlossningsvård – vem bestämmer? Vilket inflytande ska kvinnor och blivande föräldrar ha på förlossningsvården i Sverige 2016? Hur ska framtiden se ut?

Den 26 oktober samlades barnmorskor, läkare, forskare, doulor, representanter från brukarorganisationer, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting och andra intresserade på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Dagen ägnades åt att diskutera förlossningsvård, evidens för olika vårdformer och på vilket sätt vi kan, bör och ska lyssna på dem det handlar om. Patienterna. Kvinnorna.

Konferensen arrangerades av Svensk förening för Obstetrik & Gynekologi  och Svenska Barnmorskeförbundet. Moderator för dagen var Kristina Ljungros som är ordförande i RFSU.

Föreläsningar:
Improving outcomes of maternity services in England.
Baronessan Julia Cumberlege

Patienten som medförbättrare
Susanne Gustavsson

Vem ska ”sälja” allt det som kvinnor vill ha?
Marie Blomberg

Vårdformer vid barnafödande, kunskapsläge, önskemål och riktlinjer.
Ingegerd Hildingsson
Muntlig presentation Vårdformer vid barnafödande, kunskapsläge, önskemål och riktlinjer (2016-10-26).
Ingegerd Hildingsson

Brukarorganisationer
Födelsehuset ”Informerat samtycke ur ett brukarperspektiv”
Elin Edén

Födelsevrålet ”Min kropp. Mitt barn. Mitt val.”
Emma Pettersson Hernandez och Maria Ceder Engebretzen

Dagen avslutades med en panel bestående av brukarorganisationer, barnmorskor, läkare samt ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet och SFOG som fick svara på frågor ställda av moderator Kristina Ljungros.

  • Alla verkar överens om att mer patientinflytande är bra, varför har vi då inte det? Var finns hindren?
  • Vad tar ni med er från förmiddagens presentation från England, vad kan vi applicera i Sverige?
  • Är det möjligt att förändra inom befintlig organisation eller måste vi forma nya organisationer och modeller?
  • Finns det en motsättning i frågor om ökat patientinflytande vs säkerhet? 
  • Är det egentligen en fråga om en maktkamp mellan professionerna?
  • Vad är er vision för förlossningsvården 10 år framåt?

I det avslutande panelsamtalet deltog Elin Edén, Emma Pettersson, Ingegerd Hildingsson, Mia Ahlberg, Marie Blomberg och Lotti Helström.

Mer om konferensen Individualiserad förlossningsvård – vem bestämmer ?
i Jordemodern nr 1-2 januari-februari 2017. Läs Födelsehusets och Födelsevrålets artiklar i Jordemodern.

Baronessan Julia Cumberlege CBE är Patron i the National Childbirth Trust, UK. Hon har varit politiskt engagerad och aktiv i att utbilda och träna personal inom hälso- och sjukvård sedan 90-talet. Hon ledde och avslutade nyligen projektet ’Better Births’ – improving outcomes from maternity services in England.

Susanne Gustavsson, chefsjuksköterska och barnmorska på Skaraborgs Sjukhus har disputerat med avhandlingen ”Patient involvement in quality improvement”. Hon hoppas med sitt arbete att kunna bidra till en utvecklad syn kring patientens roll och inflytande i vården.

Marie Blomberg är docent och förlossningsöverläkare i Linköping. Hon har framgångsrikt lett projekt om teamarbete för att minska undvikbara interventioner i förlossningsvården.

Ingegerd Hildingsson är professor i reproduktiv hälsa och barnmorska. Forskningsområdet rör olika aspekter av vården såsom förlossningsrädsla, vårdformer och kejsarsnitt.

Lotti Helström ordförande Svensk förening för Obstetrik & Gynekologi

Mia Ahlberg ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Presentationer från konferensen finns också på www.sfog.se


Övriga lästips

10 punkter för en God vård i samband med barnafödande.

10 punkter för jämlik kvinnovård.

Patientlag (2014:821)

COCHRANE LIBRARY

The Lancet Maternal Health Series (2016).

Midwifery and Human Rights: A Practitioner’s Guide (2016). Midwifery and Human Rights: A Practitioner’s Guide – to support midwives to deliver maternity services that respect human rights by providing accessible information about human rights and how they are relevant in a maternity context.

Midwives’ voices, midwives’ realities report 2016 WHO.

”Autonomy, Agency and Choice” – Kvinnors självständighet, handlingsutrymme och valmöjligheter, av Margareta Larsson, Jordemodern nr 9 September 2016.

Lämna en kommentar