Grattis på internationella Barnmorskedagen! #IDM2015

Den 5e maj firar vi den internationella barnmorskedagen och det gör också våra kollegor i mer än hundratrettio länder. Idag uppmärksammar vi barnmorskors oerhört betydelsefulla arbete. Vi barnmorskor intar en nyckelroll när det gäller att skapa en hållbar utveckling för kvinnor och barns hälsa.

När jag i olika sammanhang reser i världen och möter kollegor kan jag konstatera att det finns en samhörighet, ett samförstånd och en lojalitet oss barnmorskor emellan var vi än utövar vårt yrke.

Vi behöver inte åka så långt från Sverige för att mötas av kollegor som arbetar under mycket svåra omständigheter. Det finns flera länder i Europa som behöver stöd för att utveckla vården under graviditet och förlossning och eftervård. När det gäller barnmorskors roll vid förskrivning av preventivmedel är det många länder som med intresse ser på vår svenska modell där majoriteten av alla preventivmedel förskrivs av barnmorskor.

Många länder behöver också stöd för att bygga upp starka yrkesorganisationer som kan bidra till att förbättra barnmorskornas ställning i vården samt utveckla vården i sig. Genom Svenska Barnmorskeförbundets samarbete inom European Midwifery Association (EMA) försöker Europas barnmorskeorganisationer bilda nätverk med syfte att utbyta erfarenheter och stödja varandra. Den ekonomiska kris som många länder i Europa befunnit sig i har i stor utsträckning drabbat de allra fattigaste och i dessa länder har krisen också påverkat hälso- och sjukvården negativt.

Via mitt styrelseuppdrag i ICM (International Confederation of Midwives) har jag lärt känna många kollegor från Afrika, Asien, Europa, Nord- och Sydamerika, Australien och Nya Zeeland. Jag är otroligt imponerad över den kompetens och det engagemang som finns i barnmorskekåren globalt.

Det är mycket viktigt för en profession att ha en stabil och respekterad yrkesorganisation som arbetar med att utveckla yrket och påverka barnmorskans ställning inom hälso- och sjukvården. För att betraktas som en profession, per definition, måste yrket ha ett eget kompetensområde, en etisk kod, egna forskare och en yrkesorganisation. Utan dessa fyra ben kan professionen inte utvecklas.

Svenska Barnmorskeförbundet har en lång historia och är en av landets äldsta yrkesorganisationer. Utbildningspolitiken har lett till en barnmorskeutbildning av hög klass som tidigt akademiserades. Vi i Sverige var bland de första barnmorskorna i världen som fick egna forskare. Vid sidan av detta har det kliniska arbetet också utvecklats och vår kår består av många skickliga kliniskt verksamma barnmorskor som också deltar i utvecklingen av yrket – professionen.

Barnmorskeförbundets politik utformas av våra medlemmar via den förbundsstämma som vartannat år väljer en styrelse och en ordförande. Det är förbundsstämman, med ombud från alla lokalföreningar i landet, som fastställer den verksamhetsplan vilken styrelsen och Barnmorskeförbundet ska arbeta efter.

Barnmorskeförbundet är till för alla barnmorskor och barnmorskestudenter. Om man inte stöder förbundets politik eller engagemang i vissa frågor ska man vara kvar som medlem och bidra till en bra debatt och utveckling av den politik som förbundet ska driva. Att välja att ställa sig utanför sin yrkesorganisation kommer att försvaga professionens ställning generellt och vara negativt både för barnmorskan som individ och hela yrkeskåren.

Barnmorskor är inte vilka kvinnor & män som helst utan en yrkeskår med ett mycket stort engagemang för sitt yrkesmässiga uppdrag. Kära kollegor – utan er vore världen en mycket sämre plats att leva på. Ni gör alla en fantastisk insats för folkhälsan generellt och i synnerhet för kvinnor och barns hälsa.

Grattis på internationella barnmorskedagen 2015!

Ingela Wiklund
Ordförande
Svenska Barnmorskeförbundet

Internationella Barnmorskedagen 5 maj 2015

Internationella Barnmorskedagen 5 maj 2015

EMA

ICM #IDM2015

#midwives4all

Barnmorska = Medlem i Barnmorskeförbundet
Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande.

Lämna en kommentar