En dag med IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg)

Den 13 oktober 2015 samlades företrädare för vården, patientorganisationer, politiker och professionella organisationer för en heldag om IVO:s arbete. Förbundsordförande Ingela Wiklund deltog som representant för Svenska Barnmorskeförbundet.

IVO – Inspektionen för vård och omsorg – utövar tillsyn över alla verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning. Tillsynen ska granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. IVO ska enligt sitt uppdrag planera och genomföra tillsynen med utgångspunkt i egen riskanalys. Det innebär att myndighetens egeninitierade tillsyn ska inriktas mot verksamheter som är mest angelägna att granska. Med utgångspunkt från detta har IVO utvecklat och prövat en modell för myndighetens övergripande riskanalys. Arbetet resulterade i ett antal övergripande riskområden som blir föremål för myndighetens egeninitierade tillsynsinsatser under 2015.

De prioriterade riskområdena inom hälso- och sjukvård är: 
Samverkan och vård- och omsorgskedjan med särskilt fokus på
informationsöverföring och kommunikation mellan aktörer, till exempel remiss- och provsvarshantering, dokumentation, läkemedelshantering och ordinationer, vårdplanering, uppföljning samt sekretessbestämmelser mellan offentliga och privata omsorgsgivare,
oklara ansvarsförhållanden mellan aktörer till exempel satellitpatienter samt brukare och patienter som har behov av både vård och omsorg,
otydliga eller skiljande avtal och riktlinjer mellan aktörer, till exempel sekretessbestämmelser eller skiljande lagstiftning mellan aktörer som kan försvåra samverkan till exempel mellan skolhälsovården och BUP.

Kompetens och personalrelaterade problem med särskilt fokus på
kunskapsbrister hos personal som inte kompenseras till exempel avsaknad av kollegialt nätverk, otillräcklig kompetensförsörjning, brist på vissa specialiteter, fel kompetens avseende patienters och brukares behov,
brister i ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning mellan yrkesgrupper,
brist på kontinuitet, särskilt hyrläkare och korttidsvikarier i primärvården
chef- och ledarskap.

IVO som ny myndighet försöker också att ta in andra aspekter i sitt arbete. När ett antal områden ska prioriteras i samtal med egna inspektörer baseras denna prioritering utifrån: Människovärdesprincipen: Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället och Behovs- och solidaritetsprincipen: Resurserna bör i första hand fördelas till de områden där behoven är som störst.

IVO:s prioriterade områden 2015
IVO har valt att under 2015 prioritera områden som särskilt berör riskgrupperna personer med funktionsnedsättning eller på annat sätt utsatta barn och vuxna samt vuxna med nedsatt beslutsförmåga som är i behov av insatser men inte förmår ta tillvara sina egna intressen. Dessa grupper befaras att på grund av sina personliga egenskaper inte få vård och omsorg på lika villkor som andra grupper.

2014-10-14
Förbundsordförande Ingela Wiklund

Läs mer om IVO-dagen 2014.

 

Lämna en kommentar