Dags att betala medlemsavgift 2015

Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor & barnmorskestuderande och har drygt 6000 medlemmar. Förbundet arbetar för att främja barnmorskans kompetens, kunskapsutveckling och forskning inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Alla medlemmar får brev med inbetalningskort. Medlemsavgiften är 500 kronor per år och ska vara betald senast 26 februari 2015.


Planerade konferenser och temadagar 2015

Under 2015 ersätts den årliga konferensen Reproduktiv hälsa med en konferens om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) den 7-8 maj 2015 i Umeå. Under hösten anordnas Temadag Abort, i samarbete med Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG), och en Temadag om fosterdiagnostik är under planering. Håll dig uppdaterad via hemsidans Kalendarium, Jordemodern och följ Svenska Barnmorskeförbundet på Facebook. Lokalföreningarnas aktiviteter annonseras på hemsidan i Kalendarium och i Jordemodern.

Medlemsavgift 2015
Medlemsavgiften till Barnmorskeförbundet är 500 kronor per kalenderår. En prenumeration på Jordemodern ingår i medlemsavgiften. Medlemmar har rabatt på förbundets konferenser. Ålderspensionärer och studenter har reducerad avgift. Om du har svårt att betala den ordinarie medlemsavgiften kontaktar du kansliet. Adressändring, pensionering och begäran om utträde anmäls till kansliet, per brev eller e-post. Avgiften betalas senast 26 februari 2015 med utskickat/bifogat inbetalningskort. Vid betalning via internet kom ihåg att ange avi-/OCR-nummer.

Bli medlem i Barnmorskeförbundet!

Förbundsbroschen Livets Träd
Som legitimerad barnmorska & medlem kan köpa och bära förbundsbroschen Livets Träd. ”Barnmorskebroschen” finns till försäljning på kansliet.

SRHC
Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga tidskrift Sexual and Reproductive Health Care.

Nordisk barnmorskekonferens 2016
Svenska Barnmorskeförbundet är värd för Nordisk Jordemorkongress den 12-14 maj 2016 i Göteborg. Planering pågår för fullt och mer information och Call-for-abstract kommer i Jordemodern samt här på hemsidan.

Lämna en kommentar