Beslutsunderlag och Proposition – Fackförbundsutredningen

Varför gör vi detta? Barnmorskor behöver stärka sin profession i en tid där vi står inför stora utmaningar. Historiskt har Svenska Barnmorskeförbundet ändrat förutsättningarna för arbetet regelbundet sedan förbundet bildandes år 1886. Även det fackliga arbetet är under förändring.

Viljan att organisera sig i såväl föreningar som fackförbund förändras och det krävs nya sätt att arbeta för att komma vidare och utveckla barnmorskeyrket och dess förutsättningar. Utmaningen är att många medlemmar följer med i förändringen och ser nyttan av att barnmorskor företräder barnmorskor i hela fältet, något som också kan innebära kraft och glädje för barnmorskor.

Hälso-och sjukvården står inför stora förändringar. Det gäller inte minst vården inom SRHR-området. Den som söker vård behöver mötas av personal med hög kompetens och lyhördhet, samtidigt som arbetssätten inom förändrade arbetsorganisationer behöver utvecklas.

Barnmorskans kompetens är helt nödvändig för att möta kvinnors behov och rättigheter när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och vård. Genom att utveckla lokala förhandlingar kan professionen få ett direkt inflytande genom att barnmorskor företräder barnmorskor när frågor som nya arbetssätt och arbetsorganisationer ska avhandlas och förhandlas.

Svenska Barnmorskeförbundet (SBF) är en stark professionell organisation som genom sina medlemmar utvecklar det egna kunskapsområdet. Nya vetenskapliga resultat kräver hög beredskap för att kunna tillämpas i den dagliga vårdverksamheten.

Det blir allt mer uppenbart att förbundet även behöver arbeta med och skaffa ett inflytande över barnmorskornas villkorsfrågor; dels för vårdens utveckling, dels för att förbättra barnmorskornas specifika arbetssituation i alla dess bemärkelser.

Vi behöver en organisation för en profession!  Läs hela underlaget via länken nedan.

Beslutsunderlag Fackförbundsutredningen

Proposition till förbundsstämman 2018

Bildande av fackförening Svenska Barnmorskeförbundet inom fackförbundet SRAT

Styrelsen för Svenska Barnmorskeförbundet har sedan hösten 2015, på uppdrag av förbundsstämmorna 2015 och 2017, utrett möjligheten för Svenska Barnmorskeförbundet att utveckla sin verksamhet att även verka som facklig organisation.

På grundval av bifogat beredningsunderlag föreslår Svenska Barnmorskeförbundets styrelse att förbundsstämman beslutar

ATT Svenska Barnmorskeförbundet blir en facklig förening inom fackförbundet SRAT från och med 1 januari 2019

ATT Svenska Barnmorskeförbundet arbetar som tidigare med professionsfrågorna

ATT Svenska Barnmorskeförbundet har en självständig ekonomi och stadgar

ATT ett medlemskap i Svenska Barnmorskeförbundet samtidigt innebär ett medlemskap i SRAT

 

Läs mer om fackförbundsutredningen på Barnmorskan.se

Förbundsstämman 2017, enhälligt beslut om fortsatt utredning.
Läs proposition och beslut.