Goda levnadsvanor 2016

Våren 2016 beviljade Socialstyrelsen Svenska Barnmorskeförbundet medel för att utveckla arbetet med sjukdomsförebyggande metoder inom ramen för den Nationella strategin för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar. Resultatet ska ge kunskap om hur stödet till kvinnor med förhöjd risk att utveckla kroniska sjukdomar kan utvecklas och hur uppföljning i samband med implementering av hälsosamtalen och uppföljningsbesök efter förlossningen ska utformas.

Arbetet med levnadsvanor sker i samarbete med flera professioner. Vi samlade därför en referensgrupp med allmänläkare, diabetessjuksköterska, dietist, fysioterapeut, mödrahälsovårdsöverläkare och samordningsbarnmorskor. I gruppen ingick också barnmorska vid specialistmödravård och forskare inom området. Referensgruppen har träffats två dagar under hösten 2016.

Arbetet har bestått av två delar:

Kartlägga mödrahälsovårdens arbete med och uppföljning av levnadsvanor bland kvinnor som diagnosticerats med graviditetsdiabetes, graviditetsbetingad hypertoni eller kvarstående kraftig viktökning efter graviditet.

Kartläggningen har genomförts med hjälp av en webbenkät till landets samtliga samordningsbarnmorskor vars svar har sammanställts.

Ta fram förslag till program och arbetssätt för utökat hälsosamtal avseende kost och fysisk aktivitet på mödrahälsovården i tidig graviditet och vid efterkontroll.

Barnmorskestudenter vid Karolinska Institutet har som del av sitt examensarbete intervjuat barnmorskor inom mödrahälsovården om deras erfarenheter av samtal och rådgivning om detta. De har skrivit två mycket intressanta arbeten som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag till program och arbetssätt för utökat hälsosamtal avseende kost och fysisk aktivitet till samtliga kvinnor som skrivs in på MHV och deras partner. Sådana hälsosamtal bör ske under tidig graviditet och vid efterkontrollen 6-12 veckor efter förlossningen.

Arbetet är nu avslutat och en rapport är sammanställd.

Susanne Åhlund,
Projekt Goda levnadsvanor, Svenska Barnmorskeförbundet

Kajsa Westlund
Projekt Goda levnadsvanor, Svenska Barnmorskeförbundet

Lämna en kommentar