Förbundsstämma 2019 Svenska Barnmorskeförbundet

Förbundsstämma den 14 november 2019 i Stockholm

Den 14 november 2019 klockan 09.30–17.00
Registrering från 09.00
Förmöte med valberedningen 09.30–10.00
Förbundsstämma 10.00–17.00
Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Kallelse och handlingar är skickade via mejl till lokalföreningarnas anmälda ombud. Medtag vid behov egen utskrift av handlingar.

Förbundsstämman är Svenska Barnmorskeförbundets högsta beslutande organ.
Förbundsstämman består av Svenska Barnmorskeförbundets styrelse och två ombud per lokalförening med rösträtt (lokalföreningarnas ordförande samt en styrelseledamot från varje lokalförening).

Medlemmar (ej ombud: utan rösträtt) som föranmält sig till kansliet har rätt att närvara på förbundsstämman. På förbundsstämman deltar även kanslianställda (ej rösträtt) och av Svenska Barnmorskeförbundet inbjudna gäster.

Valberedningen information
Valberedningens sammankallande: Maria Renström, Dalarna.

Motioner till förbundsstämman 2019
Förbundsstämman får behandla motion om den är skriftlig och kommit till styrelsen senast tio veckor före förbundsstämman. Varje medlem och lokalförening kan inlämna motion till ordinarie förbundsstämma. Enskild medlem inlämnar motion till lokalföreningens styrelse som med yttrande ska vidarebefordra den till Svenska Barnmorskeförbundets styrelse. Motioner ska vara kansliet till handa senast den 5 september.

 

Läs mer i Svenska Barnmorskeförbundets stadgar (2018).
Ta del av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse via din lokalförening eller.
Läs mer  om  Svenska Barnmorskeförbundet.