Vård vid endometrios ska förbättras med nya riktlinjer – Socialstyrelsen

Pressmeddelande Socialstyrelsen: Kunskapen om sjukdomen endometrios behöver bli betydligt bättre inom vården. Det är också viktigt att smärtan inte normaliseras, att vårdinsatser sätts in tidigt och att fler får tillgång till individualiserad behandling. Det är några centrala delar när Socialstyrelsen för första gången publicerar nationella riktlinjer för endometrios.

Endometrios drabbar upp till var tionde kvinna i fertil ålder, vilket motsvarar upp emot 250 000 kvinnor i Sverige. Sjukdomen gör att livmoderslemhinna börjar växa utanför livmodern. Vanliga symtom är svår smärta vid mens, smärta vid samlag, besvär i tarmar och urinvägar samt ofrivillig barnlöshet.

Kunskapen om sjukdomen har dock länge varit bristande och det kan ta många år innan man får en diagnos.

– Det är inte ovanligt att unga kvinnor som söker vård för svåra menssmärtor får beskedet att detta är normalt, trots att det kan vara tecken på endometrios. Det händer också att de får en felaktig diagnos, säger utredare Elisabeth Eidem vid Socialstyrelsen.

Tidig upptäckt och behandling viktiga delar
För att förbättra vården vid endometrios publicerar Socialstyrelsen i dag nationella riktlinjer. De innehåller 42 rekommendationer för diagnostik, behandling och omvårdnad.

– Det ser i dag olika ut vilken vård man får. Genom nya nationella riktlinjer vill vi att alla ska få en god och jämlik vård, säger Elisabeth Eidem.

Tidig upptäckt och utredning är en viktig del i de nya riktlinjerna, liksom individualiserade behandlingsinsatser. För dem med mer svårbehandlad endometrios rekommenderas hjälp av ett multiprofessionellt team, där exempelvis gynekolog, smärtspecialist, fertilitetsläkare, psykolog, fysioterapeut och sexolog kan ingå.

– Det viktiga är att behandling sätts in tidigt. Då minskar risken för långvarig smärta samtidigt som möjligheten att bevara fertiliteten sannolikt ökar, säger Matts Olovsson, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och prioriteringsordförande i riktlinjearbetet.

Behandling som rekommenderas
Bland rekommenderade behandlingar finns hormonella läkemedel, smärtstillande läkemedel, fysioterapi och andra icke-farmakologiska metoder. Om inte annan behandling hjälper kan det i vissa fall bli aktuellt att operera bort endometrioshärdar. Men operationer medför även risk för komplikationer, exempelvis mer smärta och minskad fertilitet.

– Därför är det viktigt att i de fall kirurgi utförs, ska den göras av en erfaren endometrioskirurg, säger Matts Olovsson.

Stöd för sjukskrivning
Socialstyrelsen har även tagit fram ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd för endometrios som ska bidra till en kvalitetssäker och likvärdig sjukskrivningsprocess.

– För en del personer med endometrios kan sjukdomen medföra konsekvenser för arbetsförmågan, framförallt på grund av smärta. Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd ger vägledning om sjukskrivning vid endometrios, säger Elin Linnarsson, utredare.

Ladda ner:
Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Åtgärder för bättre vård och mer kunskap om endometrios:
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid endometrios vänder sig i första hand till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och rekommendationerna har tagits fram i dialog med vården, specialistföreningar och patientorganisationer. För att Socialstyrelsen ska kunna utvärdera hur riktlinjerna följs i landstingen har även indikatorer tagits fram.

Riktlinjerna publiceras nu i en remissversion som är öppen för synpunkter fram till och med den 31 maj. En slutversion planeras vara klar i slutet av 2018.

Samtidigt som de nationella riktlinjerna presenteras även ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd för endometrios i en remissversion som är öppen för synpunkter till den 30 april. En slutversion blir klar och tillgänglig i juni.

Dessutom ger Socialstyrelsen ut ett informationsmaterial till vårdpersonal och allmänheten, för att öka kunskapen om endometrios.

Socialstyrelsen prövar även ett nytt arbetssätt för att se vilka typer av högspecialiserad vård som bör bedrivas samlat på ett antal platser i landet. Ett pilotområde är avancerad kirurgi vid endometrios.