Svenska Barnmorskeförbundet söker ledamöter till våra råd

Svenska Barnmorskeförbundet söker ledamöter till våra rådgivande organ Etiska rådet, Internationella rådet och Vetenskapliga rådet.

Etiska rådet söker två ledamöter
Vi välkomnar dig som är legitimerad barnmorska, gärna med utbildning och erfarenhet av arbete inom etik, men framför allt intresse av etiska frågeställningar inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Etiska rådets ledamöter har även en professionell kamratstödjande funktion till enskilda medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet SRAT som blivit anmälda.

Internationella rådet söker en ledamot
Vi välkomnar dig som är legitimerad barnmorska och har ett starkt engagemang för internationella frågor, gärna med erfarenhet av internationellt arbete, utbildning och forskning eller policy och påverkansarbete på olika nivåer. Du behöver ha tid för att vara aktiv i rådets arbete. Internationella rådet har en antagen policy för sin verksamhet och driver med projektmedel från Union to Union ett samarbetsprojekt med barnmorskeförbundet i Ghana.

Vetenskapliga rådet söker en ledamot
Vi välkomnar dig som är legitimerad barnmorska och docent eller professor. Vetenskapliga rådet utgör ett nationellt vetenskapligt forum för forskning och utveckling inom barnmorskans profession. Rådets uppgift är att främja forskning och utveckling inom barnmorskans verksamhetsområden och att sprida forskningsresultat nationellt och internationellt.

Mer information om Svenska Barnmorskeförbundets rådgivande organ.

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse utser ledamöter i Etiska rådet, Internationella rådet och Vetenskapliga rådet. Råden arbetar på uppdrag av styrelsen. Rådens arbetsordning fastställs av styrelsen. Arvoden utbetalas ej. Svenska Barnmorskeförbundet ersätter (rimliga) kostnader för resor i samband med rådens möten.

Barnmorska och intresserad
Är du medlem och intresserad av att ingå i något av våra råd?
Skicka in din intresseanmälan med CV senast den 1 januari 2022 till Svenska Barnmorskeförbundets ordförande