Svenska Barnmorskeförbundet frågar – politiken svarar – valet 2022

Vilken vård kan befolkningen förvänta sig i samband med graviditet och barnafödande? Vad är basvård när det handlar om sexuell och reproduktiv hälsovård? Är rätten till abort självklar i Sverige? Är rätten till sexuell och reproduktiv hälsa densamma för alla?

Barnmorskor ska arbeta där barnmorskans kompetens behövs. Barnmorskan vårdar primärt kvinnan men i hens yrkesutövning ingår även barnet, familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor. Mödra- och förlossningsvården ska vara god och nära och ges efter behov. Målet är en jämställd och jämlik reproduktiv och sexuell hälsa för hela befolkningen.

Inför valet 2022 har Svenska Barnmorskeförbundet ställt frågor till de politiska partierna Socialdemokraterna (S) , Miljöpartiet (MP), Vänsterpartiet (V), Centerpartiet (C),  Moderaterna (M), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD), Sverigedemokraterna (SD)  samt Feministiskt initiativ (Fi). Svar publiceras med start vecka 36 och presenteras i den ordning de inkommit till Svenska Barnmorskeförbundets kansli.

__________________________________________________________________________

Sexuell och reproduktiv hälsa
På många håll hotas och ifrågasätts sexuella och reproduktiva rättigheter. Det gäller i Sverige och det gäller i Europa och övriga världen. Kunskap om sexuell hälsa, kroppens anatomi, fysiologin, biologi och fruktsamhet (fertilitet) är inte självklart. Mödrahälsovård och förlossningsvård med barnmorskor finns inte överallt. Rätten till abort är ifrågasatt och alla har inte tillgång till preventivmedel och abortvård.

Vad tycker ditt parti i frågan om aborträtten och nuvarande svensk abortlagstiftning?

SVAR
Fi: Nuvarande lagstiftning är bra.

S: Vi står upp för den nuvarande svenska abortlagstiftningen. Samvetsfrihet avseende aborter hör inte hemma i den allmänna sjukvården i Sverige.

C: Abortlagstiftningen i Sverige är en rättighetslag och vi vill att aborträtten skrivs in i svensk grundlag. Den nuvarande svenska abortlagstiftningen fungerar bra och vi vill inte förändra den.

L: Det är varje kvinnas grundläggande rätt att besluta över sin egen kropp. Samtidigt visar vår samtid att vi ständigt måste slå vakt om liberala värden och tidigare vunna rättigheter. Därför vill vi i Liberalerna skydda rätten till abort i svensk grundlag.

SD: Vi står bakom den svenska abortlagstiftningen i sin helhet.

V: Alla kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Fri abort är en förutsättning för att alla barn som föds ska vara välkomna men är också en hälsofråga för kvinnor, både fysiskt och psykiskt. Det är kvinnans rätt att avgöra om och när hon vill ha barn. Rätten till säker abort är lagfäst i Sverige, men långt ifrån en självklarhet. Tvärtom ifrågasätts denna rättighet ständigt av reaktionära krafter. Att försvara aborträtten är grundläggande i kampen för kvinnors rättigheter. Vi vill även att aborter i tidigt stadium ska kunna göras hemma och att kvinnan ska få de läkemedel som fodras av barnmorska. När aborten utförs hålls kontakt via telefon med vården och om något händer åker kvinnan in till abortkliniken, även om det är väldigt ovanligt med komplikationer vid tidiga medicinska aborter.

KD: Kristdemokraterna står bakom abortlagstiftningen och aborträtten.

MP: Kvinnors rätt göra abort måste försvaras. Det hänger ihop med kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar och sitt liv. Det är en självklar del av en feministisk politik och vi vill att aborträtten ska grundlagsskyddas. 

M: Moderaterna vill förstärka kvinnors självbestämmande. Vi vill utreda ett grundlagsskydd för aborträtten, modernisera och utveckla nuvarande abortlagstiftning i syfte att stärka kvinnors självbestämmande och möjligheter att göra abort i sina hem i enlighet med Världshälsoorganisationen WHO:s riktlinjer. Det skulle med lagändringar vara möjligt för kvinnor att efter konsultation hämta ut sin abortmedicin på apotek. Därmed kan hela den medicinska aborten genomföras i hemmet. Det stöd och den rådgivning som i dag erbjuds ska fortsatt erbjudas, och rätten till hjälp via sjukhus ska fortsatt garanteras. Alla kvinnor har rätt till sin egen kropp. Om detta kommer aldrig Moderaterna vara öppna för politiska förhandlingar eller kompromisser.

Hur vill ditt parti påverka de restriktioner av rätten till abort som gäller i flera delar av världen – internationellt och inom EU?

SVAR
Fi: Rätten till fri abort är en nödvändig rättighet för att säkra gravidas hälsa. Livmoderbärare ska kunna agera som autonoma individer med oinskränkt rätt över sina egna kroppar.  Det är av stor vikt att Sverige som stat aktivt driver och arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa, nationellt och internationellt . Fi verkar för säker och laglig abort i världen. Tills detta är uppnått måste livmoderbärare i länder där abort inte är lagligt välkomnas till Sverige för att göra abort på samma villkor som livmoderbärare bosatta i Sverige.

S: Den socialdemokratiska regeringen för en feministisk utrikespolitik. Vi står fast vid att varje kvinnas okränkbara rätt att själv bestämma om hon vill fullgöra en graviditet eller inte och är tydliga med detta i alla internationella samarbeten och sammanhang.

C: Det är viktigt att arbeta för rätten till abort i hela världen. Kvinnor som kommer till Sverige från andra länder ska ha samma rätt att göra abort som kvinnor i Sverige. Vi arbetar också för att aborter ska tillåtas inom alla EU:s medlemsstater.

L: Liberalernas kamp för aborträtten stannar inte vid Sveriges gränser. Vi vill att Sverige ska vara pådrivande för rätten till abort och reproduktiv hälsa i alla internationella sammanhang. Vårt mål är att rätten till abort ska erkännas som en mänsklig rättighet. EU-medborgare som inte får göra abort i sitt hemland ska ha rätt att göra det i ett annat EU-land.

SD: Vi uppmuntrar att Sverige i internationella sammanhang propagerar för svensk abortlagstiftning och vi ser positivt på att Sverige stödjer länder som ber om råd och hjälp på detta område. Vi anser däremot inte att EU ska bestämma över sina medlemsländer. Om så var fallet skulle vi kunna hamna i en situation där andra mer abortkritiska EU-länder påverkar vår egen lagstiftning i en mer restriktiv inriktning.

V: Runt om i världen skärps abortlagstiftningen. Detta, liksom preventivmedelsförbud och avsaknad av eller undermålig sexualundervisning, resulterar i att flickors och kvinnors möjligheter att bestämma över sin egen kropp och när de vill föda barn blir ytterst begränsade. Vänsterpartiet motsätter sig varje inskränkning i aborträtten och menar att Sverige aktivt måste arbeta för flickors och kvinnors rättigheter i hela världen. Vi vet att inskränkningar i aborträtten inte innebär färre, utan bara farligare aborter. I EU arbetar vi bland annat för att försvara och utöka aborträtten och i ett internationellt perspektiv vill vi bland annat säkerställa att minst 50 procent av biståndet går till kvinnor och minst 10 procent till SRHR. Sverige bör även aktivt informera om möjligheten för utländska kvinnor att göra abort i Sverige.

KD: Vi vill inte att EU ska lagstifta om hälso- och sjukvård, men vi agerar på annat sätt för att påverka länder som går i restriktiv riktning och inskränker rätten till abort.

MP: Miljöpartiet vill att även kvinnor som inte är svenska medborgare eller bosatta i Sverige ska kunna göra abort här. Detta är möjligt sedan 2007, dock hindras många av höga sjukvårdskostnader. För att möjliggöra en verklig tillgång till abort vill vi öppna upp för subventionerad abort för utländska kvinnor i Sverige.
Sverige ska också fortsätta att i internationella sammanhang tydligt stå upp för kvinnors rätt till abort och försöka påverka de länder som har en hård abortlagstiftning. Det är också viktigt att biståndsmedel går till SRHR-arbete och civilsamhällesorganisationer som försöker påverka situationen i sina egna länder. De krafterna ska ha vårt stöd.

M: Genom att arbeta aktivt i samarbete med olika partier internationellt för att driva på för en modernisering av abortlagstiftningen i andra länder i syfte att stärka kvinnors rätt till självbestämmande. Alla kvinnor ska ha rätt till sin egen kropp.

 

Hur verkar ditt parti för att säkerställa ungdomars rättigheter gällande preventivmedelsfrågor och kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och vård?

SVAR
Fi: Fi verkar för ett normkritiskt och öppet förhållningssätt till sexualitet i undervisning och bland skolpersonal. Skolpersonalen ska ha kompetens kring antirasism, hbtq, funktionalitet och könsidentitet. Fi verkar för att alla kommuner ska vara skyldiga att inrätta ungdomsmottagningar. Fi verkar för att alla ungdomsmottagningar ska vara tillgängliga, både avseende fysisk tillgänglighet och kompetens hos personalen . Fi verkar för att preventivmedel ska subventioneras till unga i alla landsting i Sverige.

S: Det garanterar vi bland annat genom sexualundervisning i skolan och genom god rådgivning och tillgång till preventivmedel via ungdomsmottagningarna.

C: Det handlar om att på olika sätt ge unga redskap i det kommande vuxenlivet och där har skolan en central roll. Det är därför viktigt att lärare har kompetens att lyfta frågor om sex och samlevnad i undervisningen. Sex och samlevnad kommer nu att bli ett obligatoriskt moment på lärarutbildningen efter att vi drivit igenom det i januariavtalet. Elevhälsan måste värderas upp och byggas ut. Fler kompetenser inom vård och hälsa knytas till elevhälsan och möjligheten till digitala lösningar utvecklas. För att bygga ut verksamheten med ungdomsmottagningar bör även digitala ungdomsmottagningar inrättas. Det skulle öka tillgängligheten för många ungdomar.

L: Arbetet för ett glädjefyllt sexliv börjar i skolan. Sverige ska ha god sex- och samlevnadsundervisning, trygga skolsjuksköterskor och det behövs ett nationellt uppdrag för att stärka landets ungdomsmottagningar. Så får ungdomar kunskap och trygghet i sin egen sexualitet, samtidigt som   oönskade graviditeter och könssjukdomar förebyggs.

SD: Vi ser det som viktigt att information och kunskap kring såväl preventivmedel som kunskap om relationer och sexuell och reproduktiv hälsa och vård är konstant och hålls på en hög nivå. I takt med att det sexuella våldet ökar ser vi även vikt av att informera om både rättigheter och skyldigheten i att respektera och vara mån om varandra. Här har inte minst elevhälsan en viktig roll, som vi också vill ska vara mer närvarande på skolor runt om i Sverige. Vidare anser vi att gynekologer, barnmorskor och skolsköterskor kontinuerligt ska fortbildas inom området kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar.

V: Vänsterpartiet har en tydlig feministisk politik och arbetar aktivt både på nationell och internationell nivå för att stärka kvinnors och ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter och för att minska diskriminering. Vi driver frågor som förbättrad sex och samlevnadsundervisning i skolorna.

KD: Det är viktigt att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan är bra och att ungdomar får kännedom om att de kan vända sig till ungdomsmottagningen. Vi vill stärka undervisningen i skolan. Lärare behöver därför få ökad kompetens i undervisning om sex och samlevnad och vi ser positivt på de nya examensmålen som innebär att alla lärare ska kunna undervisa i frågor om sexualitet, samtycke och relationer. Kristdemokraterna anser att även befintliga lärare bör kunna ta del fortbildningsinsatser. Ungdomsmottagningar ska finnas tillgängligt för alla unga i hela landet.

MP: Skolan har en viktig roll i arbetet med att tillgodose ungdomars rättigheter.  Miljöpartiet var drivande för att få en samtyckeslag på plats och vi är glada att det blivit verklighet. Lagen trycker tydligt på vars och ens integritet och självbestämmande och har stor betydelse för ungas förståelse av sexuella rättigheter. Miljöpartiet har också drivit på för att förbättra sex- och samlevnadsundervisningen som numera har bytt namn till “sexualitet, samtycke och relationer”. I den nya undervisningen får frågor kring samtycke, normer och relationer, men även hedersvåld och pornografi utifrån ett kritiskt perspektiv, större utrymme än tidigare.
Miljöpartiet vill se en god och välfungerande undervisning i skolan, tillgängliga ungdomsmottagningar och gratis tillgång till preventivmedel för unga för att säkerställa god sexuell och reproduktiv hälsa. Vi går till val på att preventivmedel ska vara avgiftsfritt upp till 26 års ålder.

M: Moderaterna vill att barnmorskor kompetens ska tas bättre tillvara till exempel gällande att ge kunskap till ungdomar om preventivmedel och sexuell och reproduktiv hälsa.  Vi driver vidare bland annat förslag om att stödet ska stärkas gällande vården för sexuellt våldsutsatta flickor och pojkar bland annat genom att öka kunskapen om hur sexuellt våld kan identifieras och hur vården kan utvecklas för de som drabbats.

__________________________________________________________________________

Utbildning och långsiktig kompetensförsörjning
Svenska Barnmorskeförbundet verkar för en utredning om direktutbildning till barnmorska. En direktutbildning kan bidra till bredd och fördjupning inom barnmorskans kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa och att barnmorskor snabbare kommer ut i yrket. Svenska Barnmorskeförbundets medlemsenkät (maj 2022) visar att nästan hälften av barnmorskorna överväger att lämna sitt yrke, något som delvis förklaras med hög arbetsbelastning. Samtliga regioner uppger att de har brist på barnmorskor (2022). 

Hur vill ditt parti säkra framtida barnmorskeutbildning och kompetensförsörjning av barnmorskor i Sverige?

SVAR
Fi: God vård och omvårdnad kräver kompetent personal. Flera vårdyrken har idag, trots god utbildning, låg status och låg lön. I ett välfärdssamhälle som ser till helheten har staten, landstingen och kommunerna ett särskilt ansvar att vara föredömen som arbetsgivare och skapa arbetsplatser som inte reproducerar och skapar underordning. Vårdyrken måste därför uppvärderas och lönerna måste höjas. Vi vill även införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, som en del i att förbättra arbetsmiljön.
Att föda barn kräver en lugn och trygg miljö och möjlighet att fokusera på födandet utan tidspress. Förlossningsvårdens främsta uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för födsloarbetet och därför behövs en bättre arbetsmiljö för personalen, med fler förlossningsplatser och fler anställda. Barnmorskeprofessionens beprövade erfarenhet och kunskap behöver i större utsträckning tas tillvara. Därför är det viktigt att barnmorskor är representerade på alla nivåer i rådgivande och beslutande organ som styr förlossningsvården och hur resurser fördelas. När landstingen beställer tjänster från olika utförare, privata eller offentliga, dominerar vissa yrkesgrupper i de rådgivande organen. Feministiskt initiativ vill verka för en bredare representation där fler yrkesgrupper får utrymme och mandat att påverka krav och uppföljningskriterier. Fi verkar för att medicinska tekniker som används i samband med graviditet och förlossning ska utformas utifrån aktuell kunskap och forskning.
Fi verkar för att det förebyggande arbetet för att minska riskerna för förlossningsskador ska utvecklas och implementeras i all förlossningsvård. Fi verkar för att en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning ska vara norm. För att uppnå det krävs fler förlossningsplatser och fler anställda. Fi verkar för att vården i så stor utsträckning som möjligt ska bygga på kontinuitet för de blivande föräldrarna när det gäller den personal de möter i samband med havandevård, födande och eftervård . Fi verkar för att bygga ut förlossningsvården i glesbygden så att alla har tillgång till förlossningsvård med hög säkerhet och medicinsk kompetens.

S: Socialdemokraterna vill genomföra insatser för en förbättrad förlossningsvård och säkra den framtida kompetensförsörjningen av barnmorskor samt förstärka insatser för kvinnors hälsa. Regeringen har därför gett två nya uppdrag till Socialstyrelsen.
Det ena uppdraget handlar om att stärka kompetensförsörjningen och innehåller bland annat:

  • Socialstyrelsen ska tillsammans med det nationella vårdkompetensrådet förslå vilka insatser som krävs för att fler barnmorskor ska vilja arbeta kvar i förlossningsvården, samt insatser som kan stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen av barnmorskor.
  • Göra en bedömning av tillgång och efterfrågan på barnmorskor under perioden 2022–2035 och en rekommendation om hur många barnmorskor som behövs inom förlossningsvården på både kort och lång sikt.
  • Insatser för att fler platser ska kunna erbjudas på barnmorskeutbildningen och andra insatser som krävs för att fler barnmorskor ska kunna examineras från barnmorskeutbildningen.

Det andra uppdraget har ett bredare fokus på förlossningsvård och kvinnors hälsa och innehåller bland annat att:

  • kartlägga och analysera förutsättningar för olika arbetssätt som finns för att säkerställa en trygg och säker vård i förlossningssituation, till exempel förstärkt teamarbete eller arbetssätt med en kvinna i aktiv förlossning per barnmorska.
  • förbereda och stödja implementeringen av nationella riktlinjer för förlossningsvården.
  • identifiera behov av strategiska insatser inom hälso- och sjukvårdens område med fokus på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.

Uppdragen ska delredovisas till Socialdepartementet under 2022 och slutredovisas under 2023 enligt vad som framgår av de olika uppdragen.

C: Det är helt avgörande att barnmorskor vill och orkar jobba i förlossningsvården. För att det ska bli så behövs bättre arbetsvillkor. Vi vill se höjda generella statsbidrag till regionerna – ekonomiska resurser får inte vara ett problem. Vi vill också att fler sjuksköterskor ska få betald vidareutbildning till barnmorska och fler karriärtjänster och möjlighet till lönepåslag för barnmorskor och andra sjuksköterskor. Centerpartiet vill även att arbetsgivare ska ha en skyldighet att ge all vårdpersonal möjlighet och rätt till kompetensutveckling.
Vi vill se en förlossningsvård med mer kapacitet och fler valmöjligheter för den födande kvinnan och fler valmöjligheter för personalen. Därför behövs nationella riktlinjer och vårdprogram samt resurser och modeller för att utveckla förlossningsvården till att bli jämlik över landet.

L: Vårdyrken ska vara drömyrken. För oss är det tydligt att pressen måste minska i sjukvården. Vi vill införa en nationell riktlinje om en barnmorska per födande. Kringuppgifter behöver lyftas bort från förlossningsvårdens experter och ge plats för andningspauser. Återhämtningstid måste garanteras i all schemaläggning. Vi vill också att barnmorskor ska kunna dela sin tid mellan förlossningsavdelningar och det ofta lugnare tempot på mödravårdens mottagningar. Vårt mål är att den mest erfarna ska tjäna det dubbla mot en nyutexaminerad. Liberalernas nationella, långsiktiga vårdplatssatsning kan finansiera just sådana förbättringar.

SD: Sverigedemokraterna ser allvarligt på situationen inom förlossningsvården i stort och ser det som angeläget att vi får till utbildningsinsatser och kompetensstärkande incitament för samtliga som arbetar inom förlossningsvården.
Vidare instämmer vi i Svenska Barnmorskeförbundets slutsatser om en utredning gällande direktutbildning. Det är rimligt då barnmorskeutbildningar i andra länder inte kräver två legitimationer, som samtidigt är godkända för arbete i Sverige.
Det skulle säkerligen öka antalet utbildade barnmorskor så att Sverige kan klara av att möta barnmorskebristen. Däremot är det fortsatt viktigt för oss att vi säkerställer att kompetensen bibehålls på samma nivå som den som erfordras idag för att erhålla barnmorskelegitimation.
För att stoppa flykten från yrket, som för många är ett drömyrke, behöver staten kliva in med både ledarskap och resurser. Vi behöver också få till en mer långsiktig plan och budget så att verksamheterna blir lättare att styra. Det vill säga att man vet att man har de resurser som krävs för att kunna erbjuda trygga anställningsformer. Vidare behöver personalen ges ökat mandat över schemaplanering och semester.

V: Vi anser att samtliga sjuksköterskor ska kunna gå sin specialistutbildning med samma villkor som läkare under utbildning. Det råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor generellt och antalet minskar stadigt. En anledning till bristen på specialistsjuksköterskor är de många hinder som står i vägen för sjuksköterskor att vidareutbilda sig. Sjuksköterskor måste oftast, till skillnad från läkare, ta tjänstledigt med studiemedel för att specialisera sig. Vi vill att sjuksköterskor erbjuds likvärdiga villkor i hela Sverige till betald specialistutbildning inom samtliga specialiteter som finns listade hos Socialstyrelsen. Vi vill även ta fram en långsiktig nationell kompetensförsörjnings plan för samtliga vårdyrken.

KD: Förutom att utöka antalet utbildningsplatser är det viktigt att säkerställa att ännu fler av den erfarna vårdpersonalen stannar kvar i yrket. Mer behöver göras för att arbetsmiljön så att man väljer att stanna i yrket. Med detta kommer också fler vilja söka sig till yrket. Barnmorskeutbildningen ska vara betald och finnas på lika villkor i hela landet.

MP: Miljöpartiet går till val på att förbättra förlossningsvården och satsa på barnmorskorna. Vi vill satsa på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö inom förlossningsvården. För detta krävs en kombination av åtgärder. Dels behöver lönerna höjas så att fler lockas till yrket och motiveras till att stanna kvar. Dels behövs fler utbildade barnmorskor, därför vill Miljöpartiet se ökade möjligheter till betald vidareutbildning på arbetstid för dagens sjuksköterskor. Fler barnmorskor leder till en bättre arbetsmiljö där fler orkar stanna och trivas i yrket. Med bättre arbetsvillkor och fler kollegor ökar också vårdkvalitén, vilket bidrar till en mer patientsäker vård med mindre risk för skador och komplikationer.

M: Moderaterna anser att barnmorskor behöver bättre arbetsvillkor och arbetsmiljöer. Det är vi överens om med alla andra partier. Och självklart behöver det utbildas fler barnmorskor. Vi förstår den stora utmaningen när en betydande andel av barnmorskor i Sverige närmar sig pensionsåldern. Det är en fjärdedel av barnmorskor som är 60 år eller äldre. Vi vill till exempel också att personalens inflytande över schemaläggning m.m. ska öka. Det kan förhoppningsvis få fler barnmorskor att stanna kvar i sitt yrke längre.

Kommer ditt parti att verka för att en direktutbildning till barnmorska blir verklighet? Om ja, hur? Om nej, varför?

SVAR
Fi: Vi har inte tagit ställning i denna fråga.

S: Vi är beredda att överväga frågan. Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SoU 2022:35) har nyligen utrett frågan och har föreslagit ytterligare utredningsåtgärder för att kunna ta ställning till frågan grundligt. Utredningen föreslår att UKÄ får i uppdrag att se över dagens påbyggnadsutbildning till barnmorska och att Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda behovet av ett bredare barnmorskeyrke inom hälso- och sjukvården. Vi är beredda att gå vidare med översynen.

C: Nej. Vi tror att det är viktigt att man är utbildad sjuksköterska i botten, och att man sedan specialiserar sig. En gemensam bas och därefter specialistkompetens är det vanligaste inom sjukvården och är också viktigt med tanke på kompetensförsörjning, beredskap och implementering av ny kunskap.

L: Liberalerna har inte tagit ställning till om direktutbildning är en klok idé, men vi träffas gärna för att resonera i frågan.

SD: Ja, vad gäller direktutbildning så är vi positivt inställda. Exakt hur det ska genomföras bör utredas av expertis på området och vi hänvisar i övrigt till svaret i frågan ovan.

V: Vi har inte tagit ställning till förslaget om att skapa en direktutbildning för barnmorskor, men tycker att det låter som en intressant idé värd titta vidare på.

KD: Det är ett förslag vi gärna tittar närmare på.

MP: Vi är öppna för att en direktutbildning inrättas och ser gärna att frågan utreds.
Vi vill också att antalet utbildningsplatser på existerande barnmorskeutbildning ska öka och att dessa platser ska finnas på flera platser runt om i landet, vilket underlättar för kompetensförsörjningen och kan locka fler att vidareutbilda sig.
I dagsläget är praktikplatser ett problem, vilket riskerar att skapar ett moment 22, där regioner är i stort behov av mer personal, men inte kan medverka till att fler barnmorskor utbildas på grund av personalbrist. Miljöpartiet ser till exempel därför gärna att pensionerade barnmorskor anställs som handledare med bra lön och att BB-avdelningar som ställer upp som ”läroplatser” får en ersättning som går till personalen.
Därutöver är det viktigt att sjuksköterskor ges möjlighet att vidareutbilda sig till barnmorskor på betald arbetstid. 

M: Vi har för närvarande inget sådant förslag.

__________________________________________________________________________

Jämlik vård
Tillgången och närheten till förlossningsavdelningar är ojämlikt fördelat över landet. Centralisering av sjukvården slår hårt mot gravida och födande kvinnor, inte bara inför förlossningen utan även i vården efter förlossningen då långa resvägar och brist på barnmorskekompetens ej möjliggör till exempel hembesök, amningsuppföljning, screening av psykisk hälsa i under första tiden med ett nyfött barn. För att sträva efter jämlik vård nationellt menar Svenska Barnmorskeförbundet att nuvarande förlossningsvård bör kompletteras med andra vårdformer som bygger på barnmorskekontinuitet i hela vårdkedjan, och att vården bör differentieras – vård på rätt nivå.

Vill ditt parti möjliggöra – ekonomiskt och organisatoriskt – fler och personcentrerade differentierade vårdformer för gravida och födande kvinnor i hela Sverige? Om ja – hur ska det gå till? Om nej – varför inte?

SVAR
Fi: Fi verkar för att ge den födande rätt att så långt det är möjligt och medicinskt tillrådligt bestämma över sin graviditet , hur och var hen vill föda , samt bestämma över eftervården . Detta inbegriper till exempel hemförlossning. Fi verkar för att införa en valfrihets- och platsgaranti som innebär att den som ska föda barn ska ha rätt- och plats att föda på det sjukhus hen i förväg valt . Fi verkar för att förlossningsvården, efter den födandes önskemål, ska garantera plats för en medföljande person att stanna kvar med den födande efter förlossningen . Medföräldrar ska uppmuntras att delta i omsorgen om barnet . Fi verkar för att de föräldrar som väljer att åka hem tidigt efter förlossningen ska erbjudas bra eftervård , bland annat i form av hembesök av en barnmorska de känner sedan tidigare från havandevården eller förlossningen / eftervården . Fi verkar för att förlossningsskador ska behandlas på ett sådant sätt att det i görligaste mån säkrar den födandes möjligheter till fortsatt välmående . Fi verkar för att eftervården ska bli bättre på att fånga upp det lidande som många upplever efter förlossningen . Alla nyblivna föräldrar ska erbjudas professionell hjälp med att bearbeta sin förlossning utifrån sin egen upplevelse . Fi verkar för att förlossningsavdelningar alltid ska kunna erbjuda tolk, inklusive teckenspråk, för den som behöver och önskar .

S: Vården ska ges efter behov för att bota, vårda och lindra. På så sätt ger dagens organisation redan idag skapad för individanpassad vård. All vård ska grundas på beprövad vetenskap, det är oerhört viktigt för patientsäkerheten.

C: Ja. Vi vill ge alla gravida kvinnor möjligheten att följas av samma barnmorska under hela graviditeten, förlossningen samt i eftervården. Vi vill också satsa på regionfinansierade hemförlossningar för den som önskar och barnmorskeledda enheter samt bygga ut ambulanssjukvården så att responstiderna blir kortare.

L: Vården ska utformas i samspråk mellan patient och sjukvård. Det i sin tur kräver kunskap, ett stressfritt bemötande och gott om tid – sjukvårdens anställda behöver bli av med administration och kringuppgifter, få ett större mandat och fler kollegor. Yrkespersoner ska ha möjlighet att utveckla vården och utforma nya vårdformer i samarbete med sina patienter. Patienten ska alltid känna till sina rättigheter och möjligheter och alltid få veta hur vägarna ser ut framåt. Vi är övertygade om att en mångfald av aktörer, offentliga, privata och civilsamhällsdrivna, är avgörande för valfrihet och innovation. 

SD: Ja. Kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar är ett prioriterat område för oss. Det ska därmed finnas utrymme för en personcentrerad vård och differentierade vårdformer för gravida och födande kvinnor i Sverige. Det ställer möjligen ökade krav på bemanning och i nuläget befinner sig förlossningsvården i kris och primärt behöver vi säkerställa en säker, jämlik och tillgänglig förlossningsvård över hela Sverige.

V: För Vänsterpartiet är frågan om jämlik hälsa och vård överordnad. Den ojämlikhet som finns i vården i dag är inte acceptabel. Det finns både regionala skillnader och socioekonomiska och köns- och åldersmässiga skillnader som är helt omotiverade. Vi vill att vården ska vara jämlik, av god kvalitet och likvärdig över hela landet. Därför går Vänsterpartiet till val på välfärdssatsningar som motsvarar 100 000 fler anställda och högre löner i svensk välfärd över hela landet, varinom barnmorskor är en betydande arbetsgrupp. Vi vill även se ett glesbygdstillägg på en miljard kronor. Flera förlossningskliniker har stängts de senaste åren, och nedmonteringen följer ett tydligt mönster. De som redan har lång väg till ett BB får därmed ännu längre väg. För att säkra tillgången till förlossningsvård även i glest befolkade områden krävs att vi solidariskt via skattesystemet tillför nödvändiga resurser. Vi vill att det ska finnas barnmorskeledda kliniker för graviditeter som ses som oproblematiska i anslutning till övrig sjukvård.

KD: Ett barnmorsketeam genom hela vårdkedjan är vårt förslag vilket innebär att barnmorskemottagningar ska finnas geografiskt nära för att möjliggöra exempelvis hembesök efter förlossningen. Samt att vi måste öppna en del nedlagda förlossningsavdelningar och säkerställa att andra inte läggs ned för att resan till förlossningen skall upplevas rimlig och trygg.

MP: Ja. Vi vill att kvinnor ska ha stor valfrihet mellan olika vårdformer och att den personcentrerade vården behöver utvecklas. Vi vill som nämnts också gå mot ett system med “caseload”, där den den gravida har kontakt med samma team före, under och efter förlossningen. 
Vi anser också att BB i hemmet ska erbjudas i samtliga regioner, för dem som önskar det alternativet. Vi vill även att att vården ska kunna ge ett “vårdlöfte” om särskilt stöd vid BB-vistelse utan partner/medföljande person.
Det är också oerhört viktigt att födande kvinnor slipper slussas runt mellan sjukhus innan födseln. Vårt mål på sikt är noll hänvisningar – att det sjukhus man har skrivits in på är det som man också föder på.

M: Ja. Moderaterna vill se till att födande kvinnor kan ha tillgång till samma team av barnmorskor från mödravård till eftervård. Vi prioriterar vidare att det i såväl hälso- och sjukvårdslagen som i patientlagen ska slås fast att alla patienter har rätt att söka sluten specialistvård så som förlossningsvård i hela landet. Vi har däremot till exempel inget förslag om att alla gravida ska kunna få välja att föda hemma med skattefinansierad barnmorska.

______________________________________________________________________

Ungdomsmottagningarnas verksamhet är ett exempel på en differentierad vårdnivå, där sexuell och reproduktiv hälsovård organiseras utanför den centraliserade vårdkedjan inom gynekologi. Sexuell hälsa upphör inte efter barnafödande men det saknas en motsvarande nationell organisering för rådgivning som gäller klimakteriet.

Vill ditt parti möjliggöra – ekonomiskt och organisatoriskt – personcentrerad vård för kvinnor under den postmenopausala perioden?

SVAR
Fi: Vi har inte tagit ställning i detta, men generellt vill vi ha en jämlik vård där kvinnors hälsa tas på allvar.

S: Att den postmenopausala perioden, och de förändringar kvinnor då kan uppleva, diskuteras allt mer är bra. Det finns anledning att ytterligare se över hur kvinnor kan stödjas under perioden och hur en sänkt östrogennivå påverkar hälsan på lång och kort sikt. Många vårdcentraler och gynekologer arbetar aktivt med stöd till kvinnor under menopaus och den postmenopausala perioden.

C: Vi kan tänka oss nya varianter på kvinnosjukvård. Det finns exempelvis en digital tjänst som hanterar en hel del av de postmenopausala svårigheterna och mycket av dessa går att hantera digitalt. I nuläget är det personalbrist inom vården och det kan då vara bättre att stärka vårdcentralerna och implementera digitala lösningar och distanslösningar än att etablera nya fysiska mottagningar.

L: Ja. Kvinnor har rätt till sin hälsa genom hela livet. Liberalerna vill erbjuda hälsosamtal under den postmenopausala perioden. Liberalerna tror att hälsosamtal kan fånga upp de kvinnor som behöver vårdens hjälp och även minska risken för felbehandling i andra delar av sjukvården.

SD: Ja. Sverigedemokraterna ser behov av ökad kunskap om kvinnors sjukdomar, bemötande och forskning på området kvinnors hälsa i stort. Vi vill bland annat inrätta ett nationellt forskningsprogram inom området kvinnors hälsa där inte minst klimakteriet omfattas. Vi önskar också att socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer för att säkerställa en jämlik vård över landet och att kunskapsläget stärks på alla nivåer.

V: Kvinnors hälsa har på många sätt varit eftersatt och inte prioriterats lika högt som mäns. Vänsterpartiet har uppmärksammat det över en lång tid och fått igenom flera viktiga satsningar. Men vi behöver göra mer. Bland annat satsar vi på ökad möjlighet till avgiftsfri mammografi. Fler kan botas framför allt på grund av förbättrad behandling och mammografikontroller som gör att bröstcancer upptäcks tidigare. Vänsterpartiet var även med och införde avgiftsfri mammografi i hela landet för kvinnor mellan 40 och 74 år. Mot bakgrund av att medellivslängden ökat och flertalet av de förändringar som hittas bland äldre kvinnor är just cancer som behöver behandlas finns det skäl att slopa den över åldersgränsen. Vi vill även utöka möjligheten att gå och testa sig vad gäller gynekologisk screening för gruppen kvinnor upp till 60 års ålder.

KD: Det krävs bättre insatser än idag avseende detta.  Vårt förslag om att inrätta ett nationellt forskningsprogram avseende kvinnors hälsa och sjukdomar skulle medverka till bättre förutsättningar men vi anser att mer behövs.

MP: Kvinnor som har besvär ska givetvis kunna få stöd och medicinsk hjälp. Det är också angeläget att ha bra information om vilken problematik som postmenopausala perioden kan innebära och vilken hjälp som finns att få. Vi ser det som ett viktigt utvecklingsområde. Många kvinnor drar sig för att söka vård och lider i det tysta. 

M: Vi har för närvarande inget sådant förslag. Däremot håller vi med om att sexuell hälsa inte upphör efter barnafödande men att det saknas en nationell organisering för rådgivning som gäller klimakteriet. Vi har hittills prioriterat vårt förslag om att öronmärka särskilda resurser för forskning gällande hälsa och sjukdomar som drabbar kvinnor.

_________________________________________________________________________

Hur ska framtidens förlossningsvård se ut?
Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

Drygt 100 000 kvinnor föder barn varje år. Den svenska modellen bygger på att det finns utbildade legitimerade barnmorskor och gynekologer/obstetriker i rätt antal för att bemanna vården och verksamheten.
Det finns i Sverige statistik över antal legitimerade barnmorskor men inte inom vilka områden de arbetar. Sverige saknar en Chief Midwife Officer och det saknas specifik lagstiftning och föreskrifter gällande svensk mödra- och förlossningsvård.

De senaste stora statliga (nationella) utredningarna om svensk mödra- och förlossningsvård och barnmorskor (barnmorskeväsendet) genomfördes för mer än 70 år sedan. Flera generationer av barnaföderskor har passerat sedan dess. Barnmorskereglementet försvann 1995 och ersattes av en kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. Sedan 2018 ansvarar Svenska Barnmorskeförbundet för denna beskrivning.

De internationella gemensamma dokumenten Kvinnokonventionen och Barnkonventionen lyfter specifikt länders (staters) ansvar för att motverka all slags diskriminering av kvinnor och verka för jämställdhet och barnets rättigheter. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla och att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. Sveriges jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Vad gör ditt parti för att barnmorskor ska vara representerade i rådgivande och beslutande organ som styr hälso- och sjukvårdens organisation inom sexuell och reproduktiv hälsa?
Är ni positiva till att Sverige ska ha en Government Chief Midwife/Chief Midwife Officer?

SVAR
Fi: Se svaret under kompetenshöjande åtgärder.
Vi har ej tagit ställning till detta, men vi menar att det är viktigt med barnmorskor på alla beslutande nivåer.

S: Vi socialdemokrater är allmänt positiva till att arbetstagarrepresentanter finns företrädda i de beslutande organen som fattar beslut om sjukvården i regionerna och att de ges möjlighet att yttra sig i viktiga beslut. Hur detta ska ske rent konkret bör beslutas i respektive region.
Vi har inte tagit ställning till ett sådant förslag. Men vi är tveksamma till om det passar in i den svenska förvaltningsmodellen och den regionala styrningen av hälso- och sjukvården samt den samverkan som finns mellan statliga myndigheter och regionala huvudmän.

C: Kompetensen för kvinnosjukdomar måste på ett systematiskt sätt stärkas i de statliga myndigheterna. Det behövs även tydligare statliga krav på regionerna vad gäller utfall och kvalitet i vården. Vi har lagt förslag på en stärkt roll för IVO som bör kunna bistå regioner och vårdenheter också innan kvalitetsbrister uppstår. Vi tror dock inte på att bygga upp helt nya statliga byråkratistrukturer i Stockholm.

L: Professionens delaktighet i sjukvården ser vi som central. Vi arbetar för fler experter i vårdnära styrelser och vi vill även att vårdens samtliga legitimationsyrken ska representeras i ledningsgrupper och chefsbefattningar. Vi vill också att barnmorskor ska vara delaktiga i framtagande av nationella riktlinjer som ska vara styrande för alla vårdgivare. Vi har inte tagit ställning kring om vi ska införa en Government Chief Midwife/Chief Midwife Officer.

SD: Att något behöver göras är tydligt. Om det är exakt detta som frågeställningen efterfrågar får vi återkomma till. Däremot är det angeläget för oss att vi har en vård som möter de behov som finns, att den är kunskapsbaserad och vilar på evidens. Att vi har färska uppföljningar och statistik. Vi vill också att Sverige särskilt satsar på forskning om kvinnors hälsa. Professionens kunskaper ska inte förbises och det är viktigt att den finns representerad i de organ som påverkar.

V: Det är professionen och framförallt barnmorskorna som är experterna på olika modeller och vårdformer och som därför borde ges inflytande att utifrån de reella behoven utveckla framtidens förlossningsvård. Vi har inte tagit ställning till Government Chief Midwife/Chief Midwife Officer men tycker det låter som en intressant idé värd att titta vidare på.

KD: Vi anser att det behövs en Chief Midwife Officer och att den och liknande funktioner inom området behöver få en större tyngd än idag.

MP: Miljöpartiet vill att kunskapen som finns hos legitimationsyrkena inom hälso- och sjukvården ska tas tillvara i mycket högre grad. Vi ser gärna att barnmorskor tar plats i medicinska råd och liknande och att barnmorskor och annan personal inom hälso- och sjukvården engagerar sig politiskt, exempelvis inom Miljöpartiet, för att påverka besluten som tas och öka politikens kunskap om professionens vardag. Vi för gärna en dialog med er i Barnmorskeförbundet för att få mer kunskap om vilka utmaningar och lösningar som ni ser behövs.
Ja.

M: Vi är positiva till detta förslag, men har för närvarande inget färdigt sådant.

Vill ditt parti tillsätta en statlig utredning om framtidens mödra- och förlossningsvård och barnmorskans utbildning och roll i svensk hälso- och sjukvård?

SVAR
Fi: Vi har inte tagit ställning till detta.

S: Vi är beredda att överväga frågan. Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SoU 2022:35) har nyligen utrett frågan och har föreslagit ytterligare utredningsåtgärder för att kunna ta ställning till frågan grundligt. Utredningen föreslår att UKÄ får i uppdrag att se över dagens påbyggnadsutbildning till barnmorska och att Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda behovet av ett bredare barnmorskeyrke inom hälso- och sjukvården. Vi är beredda att gå vidare med översynen.

C: Vi har inte i dagsläget något sådant förslag.

L: Idag finns brister i arbetsvillkor, men också kunskapsluckor för att kunna utveckla mödra- och förlossningsvården. Vi vill att staten genomför särskilda satsningar på forskning där vården har kunskapsluckor, och vi ser att stora delar av dessa luckor är kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar. Liberalerna vill att kvinnor erbjuds en jämlik vård oavsett ålder, fas i livet, ursprung eller bostadsort. Vi vill säkra kvinnors hälsa genom alla skeenden i livet och ställer oss därför bakom en översyn över hur vi kan utveckla barnmorskors utbildning och roll för framtiden.

SD: Ja. Att Sverige har en förlossningsvård som är patientsäker och där kvinnan känner sig trygg är grundläggande för oss. Vi har i tidigare svar understrukit vikten av utbildning och bemanning. Vi ser också ett behov av att staten tar ett nationellt ansvar för en jämlik vård. Se svar ovan vad gäller direktutbildning.

V: Vänsterpartiet anser att den typen av statlig utredning är nödvändig för framtidens mödra- och förlossningsvård, tillsammans med att stärka kompetensförsörjningen bland barnmorskor. Det finns många aspekter en sådan utredning skulle behöva innehålla. Vi vill se en långsiktig ekonomisk nationell plan för grundutbildning, vidareutbildning och fortbildning inom sjukvården, där inte minst barnmorskor ska ingå. Vi vill att det ska utredas hur förlossningsvården kan arbeta i områden med stora avstånd. Vi vill även utreda förlossningsskador.

KD: Vi vill utreda organisation och styrning av hela hälso- och sjukvården och där behöver framtidens mödra- och förlossningsvård samt barnmorskornas utbildning och roll finnas med på ett särskilt sätt.

MP: Ja. Miljöpartiet vill tillsätta en statlig utredning för att se över hela förlossningsvården. 

M: Ja. Vi är öppna för detta och delar Svenska Barnmorskeförbundets uppfattning att det är uppseendeväckande att det var 70 år sedan den senaste stora statliga utredningen om mödra- och förlossningsvården genomfördes.

Anser ditt parti att Sverige behöver nationellt styrande föreskrifter för vårdkedjan graviditet, förlossning och tiden efter förlossning: mödra- och förlossningsvården?

SVAR
Fi: Jag tror att denna tanke går i linje med våran syn på vårdkedjan kring mödra- och förlossningsvården. Vi vill generellt att sjukvårdens huvudman ska vara staten och att landstingens ansvar för sjukvård avvecklas. Detta för att bland annat kunna garantera en mer jämlik och kontinuerlig vård med fler vårdplatser, trygga anställningar och mindre användning av hyrpersonal. 

S: Ja, regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för mödra- och förlossningsvården.  

C: Ja, vi vill ha nationella riktlinjer och föreskrifter för hur förlossningsvården ska se ut i Sverige och att den blir jämlik över hela landet. Det är inte rimligt med de stora variationer som finns idag. Så de mål som anges och medel som riktas ska användas i enlighet med besluten. Men det måste vara regionerna och de lokala verksamheterna som i slutändan utformar och genomför arbetet efter de behov och förutsättningar som finns lokalt.

L: Ja. Det behövs nationella föreskrifter och de får inte vara fritt valt arbete. Dessutom behöver kvinnor som drabbats av förlossnings- och vårdskador bakåt i tiden bättre fångas upp och få hjälp. 

SD: Ja, definitivt, det är också något vi driver.

V: Ja, vi vill att det införs nationella föreskrifter för att säkerställa en god och jämlik förlossningsvård, som inkluderar hela vårdkedja från graviditet till eftervård och mödravård.

KD: För att få en mer jämlik vård behöver sjukvården, inklusive förlossningsvården, bli statlig. I avvaktan på denna organisationsförändring behövs det nationella mål som slår fast vad kvinnor kan förvänta sig av förlossningsvården. Vi vill också inrätta ett kompetenscentrum runt förlossningsvården och eftervården. De frågor som kompetenscentrumet bör arbeta med är förebyggande av förlossningsskador, psykisk ohälsa och amning.

MP: Ja, vi är öppna för detta. Det gäller dock att väga nyttan med föreskrifter mot risken att styrningen blir alltför administrationstung och minskar utrymmet för professionens bedömningar. Socialstyrelsen skulle behöva få ett uppdrag att titta på frågan i nära dialog med bland annat Svenska Barnmorskeförbundet.

M: Ja. Det gör vi bland annat för att frågan om enhetlighet gällande tillgänglig specialistvård som hanterar förlossningsskador som kräver mer uppföljning och eftervård måste bli mer jämlik och tillgängligheten öka.

 

__________________________________________________________________________

Läs mer

Den svenska legitimerade barnmorskan har ett självständigt yrke och arbetar för kvinnors reproduktiva, perinatala och sexuella hälsa i samband med graviditet, barnafödande och puerperium, amning, nyföddhetsperiod, föräldraskap, sexualitet, fertilitet, abort, antikonception och klimakterium. Barnmorskan träffar kvinnor under hela deras livscykel från den unga skolflickan till den åldrande kvinnan.

Barnmorskor vill arbeta med mer personcentrerat patientansvar eftersom de anser att det är det bästa för kvinnan, barnet och familjen. Ett tydligt budskap från barnmorskor är att de vill stanna kvar i yrket om förutsättningarna för att ge en mer differentierad vård ges på en övergripande nivå.

Kontakt, mer information och frågor:
Svenska Barnmorskeförbundets styrelse
Ordförande Eva Nordlund
Vice ordförande Louise Lundborg

Kompetens legitimerad barnmorska
Kompetensbeskrivning legitimerad barnmorska
Kompetensmodell kliniskt verksam barnmorska

Policydokument vårdfrågor
Policydokument Vårdformer (2019)
Policydokument Hemförlossning (2020)
Policydokument Amning (2020)
Policydokument Vård efter förlossning (2021)
Policydokument En födande – en barnmorska (2022)

”Kvinnohälsa är för lågt prioriterat politiskt”
Rapport om barnmorskors arbetsmiljö, kompetensutveckling och semestersituation (maj 2022). Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT. Ett fackförbund inom Saco.

The Swedish Midwifery Report 2021
The midwife’s role in implementing the Suistanable Development Goals of the UN 2030 Agenda. Protect and invest together
Swedish Network for Midwifery at the Swedish Association of Midwives

__________________________________________________________________________