Stipendium ”Barnets Lyckopenning” Synskadades Riksförbund

Dags att söka! Stipendiet är utlyst i Jordemodern. Sista ansökningsdag är den 14 mars. Behöriga sökande är sjuksköterskor/barnmorskor. Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening och/eller Svenska Barnmorskeförbundet krävs.

Bidrag kan sökas för utbildning, projekt- utvecklingsarbeten:

* som rör vårdkedjan mödravård – förlossning – eftervård – neonatalavdelning – barnavårdscentral eller

* som syftar till att utveckla relationerna mellan mor, barn och övrig familj.

Det är viktigt att syftet med ansökan framgår tydligt, samt att en kostnadskalkyl bifogas. Bidrag ges inte för lönebortfall, för genomförda aktiviteter, högskoleutbildningar eller andra längre utbildningar. Original samt två kopior på ansökningshandlingarna ska bifogas.

Skriftlig förbindelse om återrapportering krävs innan tilldelade medel betalas ut från Synskadades Riksförbund. Endast de som tilldelats stipendium meddelas.

Sista ansökningsdag är den 14 mars, här hittar du ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett kan också beställas från Svensk sjuksköterskeförening på tel 08-412 24 00 eller ladda ner på hemsidan www.swenurse.se

Barnets Lyckopenning – Synskadades Riksförbund
Lyckopenningen