Slutrapport projekt Barnmorska Hela Vägen

Vårdformen caseload som i detta projekt kallas Barnmorska Hela Vägen innebär vård i en sammanhållen vårdkedja och liknande vårdformer har i internationella studier visat på ett medicinskt säkert arbetssätt och ökad tillfredsställelse för både kvinnor och barnmorskor.

Projektrapport Barnmorska Hela Vägen.
Den praktiska delen av projektet Barnmorska Hela Vägen startade 1/2 2017 och avslutades i juni 2019. Data har samlats in löpande. Projektet har bestått av flera faser; uppbyggnad, genomförande och utvärdering. Dessa faser har skett simultant, vilket är grunden i aktionsforskning, den ansats som kännetecknar projektet. Forskning har varit kopplad till det faktiska arbetet redan från början. Den presenterade modellen Barnmorska Hela Vägen har inte varit statisk utan anpassats till de rådande förhållanden som kännetecknar ett glesbygdsområde med långa avstånd till närmaste förlossningsklinik.

I aktionsforskningsansatsen har principerna om demokrati, delaktighet, reflektion och förändring kännetecknat processen. Denna process har följts genom hela projekttiden genom regelbundna projektmöten, diskussioner och planering. Efter implementering har fortlöpande utvärderingar, justeringar och omarbetningar av arbetssättet genomförts. De viktigaste orsakerna till förändringar har baserat på barnmorskornas önskemål, i syfte att hitta en hållbar modell som passar barnmorskor, kvinnor och verksamheten.

Rapporten är upplagd så att först presenteras bakgrund till vårdmodellen, därefter kommer ett metodavsnitt som beskriver genomförandet. Sammanfattande resultat av kvinnornas bakgrund, erhållen vård under graviditet, förlossning och eftervård beskrivs. Ett avsnitt belyser särskilt vad som händer med förlossningsrädsla då denna grupp prioriterades i projektet. Svaren på öppna frågor belyses från kvinnornas kommentarer i frågeformulären. Efter denna inledande presentation följer sammanfattningar av de vetenskapliga artiklar som projektet genererat. Vissa av dessa genomgår för närvarande granskningsprocess och kan komma att förändras något.

Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion om styrkor och svagheter i projektet och vilka lärdomar som dragits.

Projektet Barnmorska Hela Vägen finansierades av satsningen på förlossningsvården som initierades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), samt regionala FoU-medel och externa projektmedel från Vetenskapsrådet och Kamprads stiftelse

För mer information kontakta barnmorskan professor  Uppsala universitet.