Säker förlossningsvård – slutrapport

Det är mycket glädjande att få vara del av utvecklingen i svensk förlossnings- och neonatalvård idag. Riskerna för födande och nyfödda att utsättas för undvikbar skada är små och har minskat under de elva år Säker Förlossningsvård har pågått. Detta ska vi tillsammans vara stolta över.

Säker Förlossningsvård-slutrapport

När nu den andra omgångens granskningar följts upp känns det både viktigt och aktuellt att på nytt summera vad vi åstadkommit. Det sannolikt allra viktigaste resultatet är att samarbetet mellan våra professionella organisationer under Löf:s värdskap blivit ett framgångskoncept för hur vi kan driva förbättringsarbeten lokalt, regionalt och nationellt inom förlossnings- och neonatalvård.

Medlemmarna i våra organisationer – barnmorskor, gynekologer och neonatologer arbetar dagligen tillsammans på landets förlossningskliniker. Välfungerande teamarbete är en nyckelfaktor för att kunna erbjuda födande kvinnor och nyfödda barn en säker vård. Vi hoppas och tror att Säker Förlossningsvård har inspirerat till fortsatt gott samarbete på alla landets kliniker. Vi ser möjligheter till fortsatt gemensamt förbättringsarbete och ett behov av att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Vår erfarenhet av att arbeta tillsammans med Säker Förlossningsvård under Löf:s värdskap är att det varit väldigt stimulerande, och att vi tillsammans kan åstadkomma väldigt mycket! Att våra föreningar gemensamt stått bakom nationella utbildningsprogram, råd och rekommendationer har bidragit till att dessa bedöms trovärdiga och har tagits emot så positivt i landets verksamheter.

Ett stort tack till alla er som med entusiasm och arbete bidragit i arbetet nationellt och på era hemmakliniker! Från yrkesorganisationerna vill vi också rikta ett stort tack till Löf, vars respektfulla och effektiva projektledning vi verkligen uppskattat!

Vid uppföljningsmötena hösten 2017 blev det tydligt att många verksamheter och medarbetare ännu inte hunnit ta del av alla de utbildnings- och kvalitetsuppföljningsmaterial som tagits fram inom projektet. Vår önskan och förhoppning är nu att allt som tagits fram ska komma till ökad användning, både för utbildning och i de förbättringsarbeten kring patientsäkerhet som bedrivs lokalt, regionalt och nationellt. Vi återkommer!

Andreas Herbst                              Mia Ahlberg                                         Béatrice Skiöld
ordförande SFOG                          ordförande SBF                                 ordförande SNF

Här kan du läsa hela slutrapporten – Säker Förlossningsvård