Remissvar Tryggare i vårdyrket (SOU 2022:35)

Svenska Barnmorskeförbundet  har besvarat remissen  ”Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska” (SOU 2022:35)”

Svenska Barnmorskeförbundet menar att det är mer än angeläget att barnmorskeutbildningen reformeras för att möta morgondagens krav på kunskapsbredd och kunskapsdjup och för att svara mot de behov som befolkningen redan nu har och i framtida vård. För en högkvalitativ barnmorskeutbildning, som speglar behovet av nuvarande och framtida kompetens, krävs mer tid men också kunskap på avancerad nivå. Det är av stor vikt att blivande barnmorskor kan utbildas för den högspecialiserade och samtidigt salutogena vård som är barnmorskans kompetensområde. Det kommer öka attraktiviteten för barnmorskans yrke och framför allt öka möjligheterna för att barnmorskor kan vidmakthålla sitt yrkesval.

Läs Svenska Barnmorskeförbundets svar i sin helhet.