Policydokument Hemförlossning

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram en serie styrdokument för att klargöra förbundets ställningstagande i särskilda frågor som rör barnmorskans profession, kompetens- och verksamhetsområde.

Styrdokumenten beslutas av förbundsstyrelsen och har framarbetats utifrån en fastställd arbetsprocess. Syftet med policydokument är att tydliggöra vad Svenska Barnmorskeförbundet anser i avsedd fråga och den evidens som stödjer detta.

Policydokument Hemförlossning (2020)

Svenska Barnmorskeförbundet anser att kvinnor som vill föda barn i hemmet med stöd av barnmorska ska erbjudas denna vårdform inom offentlig verksamhet.

Svenska Barnmorskeförbundets ställningstagande gällande hemförlossning utifrån barnmorskans kompetens och ansvarsområde (2020).

Svenska Barnmorskeförbundets styrdokument – policydokument.
Svenska Barnmorskeförbundets ställningstagande i frågor som rör barnmorskans profession, kompetensområde och verksamhetsområde.

Policydokument Hemförlossning är publicerat i Jordemodern nr 3 Maj 2020.